I slutten av 2015 ble det vedtatt en lovendring som har betydning for personer som skylder penger til selskaper de selv er aksjonærer i. Slike lån (aksjonærlån) fra selskapet skal nå beskattes som utbytte til aksjonæren etter nye bestemmelser i skatteloven § 10-11 fjerde til sjette ledd. Dessuten blir det utbyttebeskatning ikke bare av lån fra selskapet, men også hvis selskapet stiller sikkerhet for lån som aksjonæren selv tar opp i for eksempel bank. De nye reglene gjelder ikke for selskaper som er aksjonærer.

Dersom selskapet inngår i et konsern, er det skatteplikt også for lån som gis til den personlige aksjonæren fra et annet selskap i samme konsern, for eksempel datterselskapet til aksjonærens selskap.

Den personlige aksjonæren har dessuten skatteplikt for lån som ytes til hans eller hennes ektefelle, slektninger i opp eller nedstigende linje (barn, barnebarn, foreldre og besteforeldre), slektninger i sidelinje så nær som onkel eller tante, samt tilsvarende svogerskap. Disse personene identifiseres med den personlige aksjonæren selv.

Den personlige aksjonæren har i tillegg skatteplikt for lån som ytes indirekte fra selskapet. Dette innebærer for eksempel at det inntrer skatteplikt dersom en person som ikke selv er aksjonær, gir lånet videre til en som er aksjonær.

Ved tilbakebetaling av lånet, vil aksjenes inngangsverdi øke. Dette hindrer dobbeltbeskatning dersom aksjene senere selges. Aksjonæren har ikke skatteplikt for utbytte som motregnes mot lån det allerede er skattet av.

Det er noen viktige unntak. Lån fra finansforetak er unntatt. Dersom låntakeren er aksjonær i banken, er lån fra banken til aksjonæren altså ikke skattepliktig. For det annet er lån under 100 000 kroner unntatt fra skatteplikten, dersom det innfris innen 60 dager etter at det ble gitt. For det tredje er det unntak for kundefordringer som er ledd i selskapets «ordinære virksomhet», dersom den innfris innen 30 dager etter at den ble gitt. For det fjerde er det unntak for lån til aksjonær som også er arbeidstaker i selskapet. For at dette «arbeidstakerunntaket» skal komme til anvendelse, er det nærmere vilkår om at arbeidstakeren ikke eier mer enn fem prosent av aksjene eller har mer enn fem prosent av stemmene på generalforsamlingen.

Skatteplikten for aksjonærlån gjelder lån som er tatt opp etter 7. oktober 2015. Det er lagt til grunn at endringen også gjelder der saldoen på lånet økes etter dette tidspunktet, samt ved videreføring eller forlengelse av lån som var forfalt før dette tidspunktet.

Skatteutvalget og Finansdepartementet foreslo å innføre skatteplikten på bakgrunn av at mange aksjonærer kan ha ansett låneopptak som et godt alternativ til å ta ut utbytte. I 2016 har reglene blitt utvidet til å ramme lån fra ansvarlige selskaper til personlige deltakere.

Skrevet av advokatfullmektig Steinar Tofte Haugen i Arntzen de Besche Advokatfirma, e-post: sth@adeb.no

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.