Vanlige spørsmål om aksjonærregisteroppgaven

Hva er aksjonærregisteroppgaven?

Aksjonærregisteroppgave er en rapportering av alle hendelser og bevegelser knyttet til aksjer i et selskap. Den skal leveres til Skatteetatens aksjonærregister innen 31. januar hvert år.

Selv om oppgaven leveres til samme tid hvert år er det likevel mange som får seg en vekker i desember. Da kommer en melding fra Skatteetaten om innlevering av aksjonærregisteroppgave. Meldingen inneholder også en forhåndsutfylt oppgave. Denne består av selskaps- og aksjonæropplysninger basert på den utgående beholdningen for fjoråret. Unntaket er selskaper som ble stiftet i løpet av året, eller som ikke har sendt inn oppgaver tidligere. De plikter likevel å levere selv om de ikke mottar en forhåndsutfylt aksjonærregisteroppgave.

Det er også verdt å huske på at oppgaven må sendes inn, selv om selskapet ble avviklet i løpet av rapporteringsåret.

Det er viktig at oppgaven fylles ut på riktig måte, og at det ikke er feil i opplysningene som rapporteres. Hvis man roter med tallene kan det ende med feil beskatning av aksjonærer, og kanskje tilleggsskatt. Regelverket bør med andre ord følges nøye, og oppgaven bør fylles ut av noen med den nødvendige kunnskapen.

Les også: Skattemelding for næringsdrivende – for dummies

Hvem må levere aksjonærregisteroppgave?

Alle norske aksjeselskap, allmennaksjeselskap, og sparebanker med egenkapitalbevis skal rapportere om alle endringer knyttet til aksjene i selskapet. Det er imidlertid noen typer selskaper som er unntatt kravet. Selskaper registrert i Verdipapirsentralen får sine endringer rapportert av VPS. Boligaksjeselskaper skal heller ikke levere oppgaven. I tillegg er det unntak for skattefrie institusjoner, med mindre de har skattepliktig inntekt.

Hvorfor må det leveres en aksjonærregisteroppgave?

Informasjonen som sendes inn til Skatteetaten gir skattemyndighetene oversikt over skatteplikten blant aksjonærer i Norge. Aksjonærregisteret skal holdes oppdatert med endringene i blant annet aksjekapital, utbytte, aksjonærer og antall aksjer.

Aksjeoppgaven som Skatteetaten sender ut til aksjonærer er basert på opplysningene som registreres i aksjonærregisteret. Aksjeoppgaven gjør det enklere for aksjonærene å levere rett skattemelding.

Slik sender du inn aksjonærregisteroppgaven med Tripletex.

Når må aksjonærregisteroppgaven leveres?

Når det skjer endringer i aksjeselskapet kan oppgaven i utgangspunktet leveres når som helst i løpet av inneværende år. Da er det ikke nødvendig å levere på nytt innen utgangen av januar året etter, så lenge det ikke har skjedd endringer siden sist.

Det er ikke noe i veien for å levere flere ganger, siden det alltid er den sist innsendte oppgaven som vil være gjeldende. Hvis du oppdager at det er levert en oppgave med feil må en ny, rettet oppgave sendes inn så snart som mulig. Det er en god idé å levere oppgaven i god tid før fristen. Da er det tid til å rette eventuelle feil og mangler før aksjeoppgavene produseres.

Etter levering vil du motta en e-post som bekrefter at innsending er godkjent eller ikke. Dersom oppgaven ikke er godkjent får du en tidsfrist for retting.

Hva skjer hvis fristen ikke overholdes?

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke leveres innen fristen den 31. januar, eller ikke godkjennes, kan det få store konsekvenser for selskapet og aksjonærene. Reaksjonene kommer allerede fra første dag. Skatteetaten krever nemlig at det betales tvangsmulkt for hver dag som går frem til oppgaven blir levert.

Mulkten vil utgjøre 1 rettsgebyr per dag (kr 1277 per 01.01.2024). Samlet tvangsmulkt kan ikke overstige 50 rettsgebyr.

Skatteetaten

I tillegg vil manglende levering ha en rekke konsekvenser for private aksjonærer i selskapet. De vil blant annet ikke motta forhåndsutfylte skattepliktige beløp i skattemeldingen, men selv bli ansvarlig for å beregne beløpene.

Og skulle du unnlate å levere oppgaven for et år, så vil du heller ikke få godkjent en ny oppgave neste år. Da må du i så fall få orden på tidligere års oppgaver før en oppdatert oppgave kan leveres og godkjennes.

Les også: Skatteetaten innfører tvangsmulkt ved for sen levering

Finnes det hjelp å få?

Aksjonærregisteroppgaven er bare en av mange regelmessige innleveringer som det er viktig at håndteres på riktig måte. Selv om det er mulig å gjøre mye regnskapsarbeid på egen hånd, er det viktig å ha tilgang på nødvendig kompetanse.

I partnerkartet vårt finner du en geografisk oversikt over anbefalte regnskapsførere. De kan hjelpe deg med både aksjonærregisteroppgaven og andre tjenester innenfor regnskap og økonomi. Klikk her for å finne en regnskapsfører i nærheten av deg.

Skrevet av Henrik Jensen

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.