Jelena i MDE Sigma om bærekraft

En kjent definisjon på bærekraft er en utvikling som imøteser dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.

– Dette er et område jeg brenner for, og jeg tror det vil bli stadig viktigere for bedrifter å ta bevisste valg på dette området, sier regnskapskonsulent Jelena i MDE Sigma (avbildet over).

Daglig leder, Kristina Eriksen, påpeker også en annen side av bærekraft som spiller en viktigere rolle nå enn tidligere.

– Vi ser at bærekraft blir et stadig viktigere kriterie for vurdering i anbudskonkurranser, sier hun.

Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering er også regulert i lovverket. I følge Regnskapslovens §3-3c, plikter alle store foretak å redegjøre for:

 • Miljøforhold
 • Sosiale forhold
 • Arbeidsmiljø
 • Likestilling
 • Ikke-diskriminering
 • Samfunnsansvar
 • Overholdelse av menneskerettigheter
 • Bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser

Bærekraft handler om mer enn klima og miljø, det omhandler også sosiale og økonomiske forhold

Åpenhetsloven

Stortinget vedtok i juni 2021 også Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Mer enn 8 000 norske virksomheter fikk utvidet ansvar for å gjøre tilgjengelig informasjon om forhold på produksjonssteder knyttet til varer eller tjenester som virksomheten tilbyr.

Store virksomheter defineres som foretak som omfattes av regnskapsloven §1-5, eller som på balansedagen møter to av følgende:

 • Salgsinntekt: over 70 millioner kr
 • Balansesum: over 35 millioner kr
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: over 50
Regnskapskonsulent Jelena i MDE Sigma om bærekraft og regnskap.
Jelena er regnskapskonsulent i MDE Sigma.

Jelena mener det kan gi bedrifter stor verdi i å rapportere på bærekraft fordi det også kan styrke omdømmet.

– Aktører i markedet trenger også informasjon om bærekraft når de skal vurdere investeringer og mulige samarbeidspartnere, sier hun.

Det eksisterer i dag ni ulike standarder for bærekraftsrapportering. Blant de mest kjente finner vi FNs bærekraftsmål som består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Det vil sannsynligvis også komme EU-direktiver på bærekraftsrapportering etter hvert og kravene forventes å også omfatte mindre selskaper.

Regnskap Norge oppsummerer hva som kreves:

 • Selskapets ledelse må være tydelige på målene de har med virksomheten og virksomhetens bærekraft
 • Selskapet må synliggjøre sin strategi for å håndtere miljørisiko og hvordan de skal nå målene
 • Selskapet må rapportere hva som er gjort til nå for å nærme seg selskapets mål innen bærekraft, og hva de vil fokusere på fremover

Disse tre områdene er det naturligvis også mulig å rapportere på for de mindre foretakene. Mål og tiltak vil åpenbart være annerledes enn hos store konsern med omfattende industriell produksjon, men det viktigste elementet er at dette kan gi eksterne parter god informasjon om hva selskapet gjør for å nå sine bærekraftsmål.

Ny lov om bærekraftig finans

 4. desember 2021 vedtok Stortinget en ny lov om bærekraftig finans.

Formålet med det nye regelverket er å styrke investorbeskyttelsen ved å gjøre det lettere for investorer å identifisere hvilke investeringsprodukter og -tjenester som faktisk er bærekraftige.

Eksempler på noen av kravene som innføres er:

 • Informasjon om i hvilken grad aktiviteter kan klassifiseres som bærekraftige etter taksonomien skal inkluderes i årsrapporter
 • Finansmarkedsdeltagere og finansrådgivere skal publisere oppdaterte opplysninger om bærekraft på sine nettsider

Skrevet av oss i MDE Sigma

Vi i MDE Sigma fokuserer sterkt på bærekraft og vi mener det er viktig å faktisk gjøre noe med det – ikke bare snakke om det! Derfor har Jelena og de andre ansatte i MDE Sigma et ønske om å aktivt utføre sitt arbeid med bærekraftig fokus og samtidig drive aktiv rådgiving på dette området mot MDE Sigmas kunder.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.