Ferieavvikling og overføring av ferie

Ferie er noe alle arbeidstakere har rett på, men også noe man plikter å avvikle. I følge ferieloven har man vanligvis krav på minst 25 virkedager ferie i året.

Pliktig ferieavvikling

Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår, og at denne ferien blir tatt ut.

Også arbeidstaker er pliktig til å avvikle ferie hvert år, jf. Ferieloven § 5

Kan arbeidsgiver pålegge ferie?

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. Som arbeidstaker kan du likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

En hovedregel er at du kan kreve å få vite når skal ta ferie, senest to måneder på forhånd.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Man bestemmer da selv når man tar denne ekstraferien, men må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Les også: Skatter man av feriepenger?

Ferie i oppsigelsestid

Ferieavvikling hos eksisterende arbeidsgiver

Du kan kreve at ferien skal avvikles i oppsigelsesperioden, dersom det etter perioden ikke er mulig å avvikle ferien innenfor hovedferieperioden eller ferieåret. Men om du sier opp etter 15. august, kan du likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30. september.

Der hvor oppsigelse kommer fra arbeidsgiver, kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å ta ut ferien i oppsigelsestiden, med mindre perioden er 3 måneder eller lenger.

Ferieavvikling etter overgang til ny arbeidsgiver

For at du skal kunne kreve full ferie hos ny arbeidsgiver, er det en forutsetning at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver. Du må også ha startet før 30. september. Arbeidstakere som starter i ny jobb etter 30. september, har krav på en uke ferie samme år.

Kan man nekte å ta ferie?

For at arbeidsgiver kan kreve at du avvikler ferie er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger tidligere år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver. Hvis feriepengene du har opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien, kan du nekte å ta ferie.

Man kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).

Les også: Verdt å vite om ferieloven og feriepenger.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Som arbeidstaker har du rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret overføres til neste år.

Merk at regelen om overføring av uavviklet ferie gjelder kun den lovfestede ferien. Ferieloven er altså ikke til hinder for at den avtalefestede ferien kan kompenseres med lønn dersom det ikke har vært mulig å avvikle den, og arbeidstaker er enig i dette.

Overføre ferie til neste år

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om avvikling av inntil 12 virkedager (2 uker) forskuddsferie og overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) til neste ferieår, jf. Ferieloven § 7.

Ferie som på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er avviklet i løpet av ferieåret overføres til neste ferieår.

Utbetaling av feriepenger ved manglende ferieavvikling

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker har for eksempel vært syk over en lengre periode og har ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der det har vært arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.
Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører, i følge ferieloven § 11 tredje ledd.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.