Blogg

Fagblogg

Det er mai, og det nærmer seg ferietid og utbetaling av feriepenger. Derfor har vi tatt frem igjen og oppdatert denne artikkelen fra i fjor.

Feriepenger er omfattet av ferieloven, og vi har skrevet litt om temaet for å belyse og informere om dette. Det er bare å glede seg til sommer og ferietid!

feriepenger

Bakgrunnsinformasjon

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret.

Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.
Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Feriepenger

Ferieloven, lov av 29. april 1988 om ferie, inneholder regler som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.
I arbeidsforhold som varer minst 6 dager, skal arbeidstakere ha en feriegodtgjørelse fra arbeidsgiver på 10,2 % av samlet inntekt i opptjeningsåret (kalenderåret før ferieåret). For arbeidstakere over 60 år forhøyes godtgjørelsen til 12,5 % av inntekten. Feriegodtgjørelsen er etter loven satt noe høyere enn det som normalt tilsvarer full månedslønn.

Arbeidstakere som er omfattet av tariff- eller annen avtale, har fra 2002 fem ukers ferie med tilsvarende forhøyelse av feriepengesatsen: den ordinære satsen er 12 %, og for arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 %. Denne ekstra ferien er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av ferieloven. Mange arbeidsplasser har likevel 5 ukers ferie som en del av sitt tilbud til sine medarbeidere.

Lønnsinnstillinger

Ifølge Ferieloven §11 kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas ut. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles tilsvarende etter feriens lengde. Feriepengene skal da i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Likevel er det ikke uvanlig at partene avtaler hvilke oppgjørstidspunkt som skal benyttes. Det mest vanlige er da at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni (Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale).

Ferietrekket

Det vanligste er at man trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året. Siden de fleste i Norge har 5 uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn.

Ferieloven tar utgangspunkt i 6 virkedager i uken, som gir gjennomsnittlig 26 virkedager i måneden. Med fem uker ferie (30 virkedager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4 dager mer enn en hel månedslønn, gjerne omtalt som 4/26.

Nytt fra 2017 er at ferietrekket på -30/26 skal rapporteres på egen a-meldingskode som heter “Trekk i lønn for ferie”. Det betyr at man totalt må trekke 30 dager på egen lønnsart, ikke bare 4/26-deler slik man gjorde tidligere. Dette ordner selvfølgelig Tripletex helt automatisk.

Velger man å trekke kun en månedslønn – og ikke disse ekstra dagene, betyr det at den ansatte får utbetalt noen dager mer enn man faktisk er på jobb.

Feriepenger for i fjor

Er du ny bruker av Tripletex og har begynt å bruke systemet fra årskiftet (01.01) legger du inn opptjente feriepenger på den ansatte under arbeidsforhold og “opptjente feriepenger”.

Har du derimot begynt å bruke Tripletex midt i året må du legge inn/opprette et historisk lønnsbilag, dette for at hittil verdier og feriepenger skal bli riktig, og for å få dette med på  lønnssammenstillingsoppgaven for inneværende år. Da legger du inn opptjente feriepenger på de ansattes arbeidsforhold, som er fra året før, og feriepenger for inneværende år oppdateres da med det historiske lønnsbilaget.

Utbetaling til de som har sluttet

Har du ansatte som sluttet i fjor (året før) og som du ikke har utbetalt feriepenger til, så kan du hake av for “vis ansatte som har sluttet” når du opprettet lønnsbilaget. Du kan da utbetale innestående feriepenger til dem. Merk at Tripletex krever at det ligger inne skattekort for inneværende år på den ansatte. Man kan da legge inn et skattekort manuelt (trenger ikke hente eSkattekort), og man haker av for prosentkort og legger inn 0 % på skattetrekk.

Dersom arbeidsforholdet opphører (arbeidstakeren slutter), skal alle opptjente feriepenger, eventuelt lønn for ikke avviklede feriedager, utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dette gjelder både feriepenger opptjent året før (ferien ikke avviklet) og feriepenger opptjent i opphørsåret. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

feriepenger 2

Utbetaling av feriepenger i andre perioder

Ønsker du å utbetale feriepenger andre datoer/perioder enn ‘standard’ som ofte er i juni (f.eks i forbindelse med at noen slutter) så gjør du følgende:

Du oppretter  en lønnskjøring/lønnsbilag, trykker på den grønne menylinjen i selve lønnsbilaget – «legg til lønnsrader», velger den ansatte det gjelder, velger feriepenger og trykker på den grønne «legg til lønnsrader»-knappen.

Har du startet med feil feriepengesats

For å korrigere dette må først feriepengeprosenten oppdateres/endres iht riktig sats. Standardinnstillingene for selskapet administreres via “Lønn/Lønnsinnstillinger” i hovedmenyen.

Hvis enkelte av de ansatte ikke følger standardoppsettet, så kan man registrere en egen feriepengeprosent via ansattdetaljene.  Gå da inn i “Selskap/Ansattoversikt” i hovedmenyen, velg” Detaljer” for den ansatte, velg fanen “Arbeidsforhold” og se avsnittet “Ferie”.

For å korrigere opptjente feriepenger oppretter man et nytt lønnsbilag. Feriepengesatsen vil da bli korrigert på neste lønnskjøring.
Hvis en ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet blir null. Legg til to linjer som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten ” Fastlønn”.

Korreksjonen kan etterpå verifiseres via “Lønn/Feriepengeliste”.

Lykke til og riktig god ferie når den tid kommer!

Lurer du på hvordan du gjør dette i Tripletex?
All informasjon du trenger finner du her