Blogg

Fagblogg

Selv om det bare er april måned, nærmer det seg ferietid og tid for utbetaling av feriepenger. Feriepenger er omfattet av ferieloven, og vi har skrevet litt om temaet for å belyse og informere om dette. Så er det bare å glede seg til sommer og ferietid!

Bakgrunnsinfo

Feriepenger tjenes opp året før ferien skal avvikles, dette kalles opptjeningsåret.

Ferieåret er det kalenderåret ferien avvikles. Hvis man ikke har vært i jobb året før vil man uansett ha rett til å ta ferie, men man har ikke rett til feriepenger.

Ferie er i utgangspunktet fritid uten lønn. Hensikten med feriepenger, er at de skal erstatte lønnsbortfallet når arbeidstaker tar ferie.

Feriepenger

Ferieloven, lov av 29. april 1988 om ferie, inneholder regler som sikrer arbeidstakere rett til feriefritid og feriepenger.

I arbeidsforhold som varer minst 6 dager, skal arbeidstakere ha en feriegodtgjørelse fra arbeidsgiver på 10,2 % av samlet inntekt i opptjeningsåret (kalenderåret før ferieåret). For arbeidstakere over 60 år forhøyes godtgjørelsen til 12,5 % av inntekten. Feriegodtgjørelsen er etter loven satt noe høyere enn det som normalt tilsvarer full månedslønn.

Arbeidstakere som er omfattet av tariff- eller annen avtale, har fra 2002 fem ukers ferie med tilsvarende forhøyelse av feriepengesatsen: den ordinære satsen er 12 % og for arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 %. Denne ekstra ferien er en del av lønnsoppgjøret mellom partene, og er ikke en del av ferieloven. Mange arbeidsplasser har likevel 5 ukers ferie som en del av sitt tilbud til sine medarbeidere.

Lønnsinnstillinger

Ifølge Ferieloven § 11 kan arbeidstakeren kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste vanlige lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas ut. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles tilsvarende etter feriens lengde.

Feriepengene skal da i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien.

Men i praksis avtaler ofte partene hvilke oppgjørstidspunkt som skal benyttes. Det mest vanlige er da at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. (Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.)

Har du ansatte som får fast månedslønn (mndlønn) og som har f.eks 12 % feriepenger velger du under ‘lønn- lønnsinnstillinger’ hvilken måned som feriepengene skal utbetales, feriemåned (uten månedslønn) og måned for lønnskorreksjon, ferie.

Da vil Tripletex automatisk trekke 4/26 del av lønna i den måneden du har valgt at ferietrekket skal være.

Eksempel:  

  • Måned for utbetaling av feriepenger : Juni
  • Feriemåned (uten månedslønn): Juni
  • Måned for lønnskorreksjon, ferie: Juli

Da vil man få kun feriepenger utbetalt i juni og det vil da trekkes 4 dager av fastlønnen i juli.

Ferietrekket

Det vanligste er at man trekker lønnen for alle ferieukene samtidig med at feriepengene betales ut i juni. Dermed slipper man å trekke lønnen når ferien faktisk tas ut gjennom året.

Siden de fleste i Norge har 5 uker ferie, betyr det at man må trekke mer enn en hel månedslønn.

Det vanligste er å ta utgangspunkt i 6 virkedager i uken, som gir gjennomsnittlig 26   virkedager i måneden. Med fem uker ferie (30 virkedager), må arbeidsgiver trekke lønn for 4  dager mer enn en hel månedslønn, gjerne omtalt på lønnsslippen som 4/26.

Denne måten å beregne trekket på brukes ofte selv om arbeidstaker i praksis jobber 5-dagersuke.

Man må ikke trekke, men hvis man ikke trekker betyr det at den ansatte får utbetalt for 3 dager mer enn man faktisk er på jobb.

Feriepenger for ifjor

Er du ny bruker av Tripletex og har begynt å bruke systemet fra årskiftet (01.01) legger du inn opptjente feriepenger på den ansatte under arbeidsforhold og “opptjente feriepenger”.

Har du derimot begynt å bruke Tripletex midt i året må du legge inn/opprette et historisk lønnsbilag, dette for at hittil verdier og feriepenger skal bli riktig,  og også for å få dette med på  lønnssammenstillingsoppgaven for inneværende år.

Da legger du inn opptjente feriepenger på de ansattes arbeidsforhold, som er fra året før, og feriepenger for inneværende år oppdateres da med det historiske lønnsbilaget.

Utbetaling til de som har sluttet

Har du ansatte som sluttet i fjor (året før) og som du ikke har utbetalt feriepenger til, så kan du hake av for “vis ansatte som har sluttet” når du opprettet lønnsbilaget. Du kan da utbetale innestående feriepenger til dem. Men merk at Tripletex krever også at det ligger inne skattekort for inneværende år på den ansatte.

Man kan da legge inn et skattekort manuelt (trenger ikke hente eSkattekort), og man haker av for prosentkort og legger inn 0 % på skattetrekk.  

Dersom arbeidsforholdet opphører (arbeidstakeren slutter), skal alle opptjente feriepenger, eventuelt lønn for ikke avviklede feriedager, utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dette gjelder både feriepenger opptjent året før (ferien ikke avviklet) og feriepenger opptjent i opphørsåret. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør.

Utbetaling av feriepenger i andre perioder

Ønsker du å utbetale feriepenger andre datoer/perioder enn ‘standard’ som ofte er i juni. (kan. f.eks være i forbindelse med at noen sluttter) så gjør du følgende:

Du oppretter  en lønnskjøring/lønnsbilag, trykker på den grønne menylinjen i selve lønnsbilaget – «legg til lønnsrader», velger den ansatte det gjelder, velger feriepenger og trykker på den grønne «legg til lønnsrader» knappen.

Har du startet med feil feriepengesats

For å korrigere dette må først feriepengeprosenten oppdateres/ endres iht riktig sats. Standardinnstillingene for selskapet administreres via “Lønn/Lønnsinnstillinger” i hovedmenyen.

Hvis enkelte av de ansatte ikke følger standardoppsettet, så kan man registrere en egen feriepengeprosent via ansattdetaljene.  Gå da inn i “Selskap/Ansattoversikt” i hovedmenyen, velg” Detaljer” for den ansatte, velg fanen “Arbeidsforhold” og se avsnittet “Ferie”.

For å korrigere opptjente feriepenger oppretter man et nytt lønnsbilag.  Feriepengesatsen vil da bli korriger på neste lønnskjøring.

Men hvis en ikke skal utbetale mer lønn for året, så kan man opprette et lønnsbilag der utbetalingsbeløpet blir null. Legg til to linjer som nuller hverandre ut. F.eks. 1 kr. og -1 kr. mot lønnsarten ” Fastlønn”.

Korreksjonen kan etterpå verifiseres via “Lønn/Feriepengeliste”.

Lykke til og god ferie!

Skrevet av Beate Holand, autorisert regnskapsfører og Anne-Marie Mæland Slinde, Tripletex