Blogg

Fagblogg

Det er litt over et år siden a-meldingen ble innført, og første selvangivelse etter  a-meldingen skal snart leveres.   For å unngå konsekvenser for de ansatte (de skattepliktige) husk å rette feil.  Om feil ikke blir rettet vil feilen kunne følge med på på utsendt selvangivelsen og kan da ha konsekvenser for skatteoppgjøret til den enkelte ansatte.

 

Det er opplysningspliktig (arbeidsgiver) som er ansvarlig for å rapportere riktige opplysninger.
Hvis opplysningspliktig (arbeidsgiver)  ikke retter, må den enkelte inntektsmottaker selv korrigere de feilrapporterte opplysningene på selvangivelsen.


Husk derfor å alltid sjekke tilbakemeldingen etter hver innsendte a-melding, og korriger og rette opp  avvik umiddelbart.
Feil i innrapporteringen har også konsekvenser for det som danner grunnlag for utbetaling av ytelser fra NAV (sykepenger,  dagpenger e.l.)

En hjelp for å kontrollere hva du har rapportert til avstemming av skatt og arbeidsgiveravgift er avstemmingsrapporten- A06.
Denne avstemmingsrapporten finner du i Altinn under ‘ Skjema og tjenester’ og den heter;

 ” A06 A-melding – bestill avstemmingsinformasjon“.

Om du velger for å ta ut rapporten for kun en måned (1 periode) kan du få med opplysninger om innrapporterte arbeidsforhold.  
Dette kan være greit å sjekke om du har fått et avvik på tilbakemeldingen som sier:
Denne feilmeldingen er en påminnelse om at arbeidsforholdet ennå ikke er innrapportert i xxxx.  Rapportering mangler. Inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold.”

Sjekk da hva som er innrapportert av ansattopplysninger måneden før, dvs. perioden før avviket oppstod, og sammenlign med hva du har rapportert av arbeidsforhold/ansatte denne perioden.
Husk at alle ansatte må rapporteres med arbeidsforholdsopplysninger hver måned, helt frem til  arbeidsforholdet avsluttes (rapporteres med  sluttdato).

Denne avstemmingsrapporten  oppsummerer  de opplysningene du har sendt i a-meldinger for et valgt tidsrom.
Du vil også kunne se en egen arkfane hvor det listes opp alle a-meldinger du har sendt inn for den aktuelle perioden.

Rapporten inneholder oppsummering av arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og inntektsopplysninger pr virksomhet. Du vil motta rapporten i “Min meldingsboks – Til min behandling”, i ‘ A07 A-melding avstemming’.

Sanksjonering:

Skatteetaten vil også begynne med sanksjonering i løpet av våren 2016, og den første kontrollen går da på manglende rapportering av arbeidsforhold.  Det har hittil blitt sendt ut påminnelsesbrev, men det vil snart bli satt i gang med sanksjonering.

Det er da 2 ulike sanksjoneringer som kan bli ilagt, ved enten manglende rapportering en periode eller at man leverer for sent:

  • Tvangsmulkt ved manglende levering
  • Overtredelsesgebyr ved for sen levering

Skrevet av: Anne-Marie Mæland Slinde, Tripletex AS, basert på informasjon fra a-ordningen.