Blogg

Fagblogg

Den 1. januar 2017 trer den nye skatteforvaltningsloven i kraft. Den nye loven medfører endringer i skatteforvaltningen og i reglene for klage. Her kan du lese om de viktigste endringene hva gjelder inntektsskatt.

Den nye skatteforvaltningsloven har samordnet saksbehandlingsreglene for fastsetting av følgende skatter: skatt på inntekt og formue, trygdeavgift, petroleumsskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon. Reglene skal sikre harmonisering og fremme rettssikkerhet hos skattyteren.

De største endringene for inntektsskatten er:

  • Ligningsloven oppheves
  • «Skattemelding» innføres som en felles betegnelse på selvangivelse, omsetningsoppgave, terminoppgaver og de fleste andre oppgaver som skatte- eller trekkpliktige skal levere. Meldingen skal automatisk utgjøre grunnlaget for skatte- eller trekkplikten, med mindre det fattes vedtak om annet.
  • Skattyter har adgang til å endre opplysninger i en egen endringsmelding innen tre år etter at skattemeldingen ble levert.
  • Klagefristen på vedtak utvides fra tre til seks uker.
  • Skattemyndighetene har som hovedregel adgang til å endre en skattefastsetting i fem år etter utløpet av skattleggingsperioden. Dette gjelder både til gunst og ugunst for skattyter, og også i tilfeller der skattyter har gitt fullstendige opplysninger i skattemeldingen. Den tidligere fristen på ti år skal nå være forbehold tilfeller der det ilegges skjerpet tilleggsskatt eller foreligger brudd på straffeloven.
  • Den nye loven innfører også nye satser for tilleggsskatt, og den ordinære tilleggsskatten reduseres fra 30 til 20 % av den skattemessige fordelen. Ved grov uaktsom eller forsettlig opplysningssvikt, kan skattemyndighetene i tillegg ilegge skjerpet tilleggsskatt med ytterligere 20 eller 40 %.
  • Det er videre vedtatt, og allerede innført, en regel om utsatt iverksetting av vedtak om tilleggsskatt og overtredelsesgebyr. Inndrivelse av slike krav skal stilles i bero inntil en klage er avgjort eller endelig rettsavgjørelse foreligger.

Skrevet av advokat Solfrid Brænd Haaskjold i Arntzen de Besche Advokatfirma, e-post: sbh@adeb.no