Lurer du på om feriepenger er skattefrie, om det er plikt til å avvikle ferie og tilgang til å overføre ferie? Regler om ferie er mange og omfattende. Les mer om temaet her. 

Feriepengene er ikke skattefrie

Når feriepengene utbetales er det ikke trukket skatt,  men feriepenger er skattbar inntekt på lik linje med all annen lønnsinntekt. Dette gjelder uansett om du tar ut feriepengene i opptjeningsåret eller i ferieåret.

Arbeidsgiver er pålagt å trekke skatt direkte av feriepengene dersom du tar ut disse i opptjeningsåret, men skal ikke gjøre det dersom feriepengene utbetales i ferieåret.
Ferieåret er det året feriepengene er tiltenkt å brukes til å erstatte lønn i ferien.

Grunnen til at feriepengene utbetales trekkfritt, er at skattekortsystemet i Norge normalt er basert på at det trekkes forskuddstrekk 10,5 måneder i året. I praksis innebærer dette at det trekkes null skatt i juni og halv skatt i desember. Den reduserte skatten ”hentes inn” igjen ved at det trekkes mer skatt de øvrige måneder.

Men trekkfritaket gjelder ikke dersom feriepengene utbetales i samme år som de er opptjent, for eksempel i forbindelse med avvikling av arbeidsforhold (utbetaling av sluttoppgjør).
I slike tilfeller skal opptjente feriepenger utbetales siste dag før arbeidsforholdet avsluttes, og det skal trekkes ordinært forskuddstrekk av disse.

Feriepengetillegget for den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år som utbetales med 2,3 % av feriepengegrunnlaget er trekkpliktig og skal behandles som ordinær lønn.

Plikt til å avvikle ferie
Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie.

Som arbeidsgiver plikter man å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager (6 dagers uke) hvert ferieår.  Arbeidstaker plikter også å avvikle feriefritid hvert år, jf. Ferieloven § 5.

Ferie som i strid med ferielovens bestemmelser eller på grunn av foreldrepermisjon eller arbeidsuførhet ikke er avviklet ved ferieårets utløp skal overføres til det påfølgende ferieåret, jf. Ferieloven § 7.

Uttak av ferie når man bytter jobb:
Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når man skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver plikter også å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Men for at arbeidstaker skal kunne kreve full ferie hos ny arbeidsgiver, er det en forutsetningen at arbeidstaker ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.
For at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar ferie er det en forutsetning at arbeidstaker har opptjent feriepenger tidligere år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstaker kan nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Man kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).

Arbeidstaker som begynner senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår. Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni – 30. september) kan bare kreves av den som begynner innen 15. august i ferieåret.
Begynner man etter 30. september, har man likevel krav på minst en uke ferie samme år

Tidspunkt for avvikling av ferie

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken. Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni – 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie.
Man bestemmer da selv når man tar denne ekstraferien, men man må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Forskuddsferie og overføring av ferie

Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om avvikling av inntil 12 virkedager (2 uker) forskuddsferie og overføring av inntil 12 virkedager (2 uker) til neste ferieår, jf. Ferieloven § 7.

Ferie som på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon ikke er avviklet i løpet av ferieåret overføres til neste  ferieår.

Utbetaling av feriepenger ved manglende ferieavvikling

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker har for eksempel vært syk over en lengre periode og har ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der det har vært arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.
Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører i følge ferieloven § 11 tredje ledd.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret overføres til neste år.

Merk at regelen om overføring av uavviklet ferie gjelder kun den lovfestede ferien. Ferieloven er altså ikke til hinder for at den avtalefestede ferien kan kompenseres med lønn dersom det ikke har vært mulig å avvikle den, og arbeidstaker er enig i dette.

 

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Andre relevante artikler

Nyhet: Registrer ordrelinjer og materiell direkte på prosjekter i appen!

Kast huskelappeneNå slipper du å notere ned materialbruken på lapper, eller i verste fall huske på alt du skal registrere.Ved å registrere ordrelinjer og materiell i appen får du gjort…

Les mer

Video: Dette lanserte vi i oktober

Den siste måneden har vi jobbet hardt med lanseringer som skal gjøre Tripletex litt raskere, enklere og til og med litt penere. For en komplett gjennomgang kan du se videoen…

Les mer

Lager og logistikk for nettbutikker

Synkroniser nettbutikken med økonomisystemet ditt Ved å sitte i ulike systemer som ikke snakker sammen, er det mange bedrifter som sløser vekk verdifull tid og arbeidskraft på manuelle prosesser. Det…

Les mer