Momskompensasjon for frivillige organisasjoner

Hva er momskompensasjonsordningen?

Momskompensasjonsordningen. Prøv å si det raskt tre ganger! Det lange ordet er likevel ganske beskrivende. Dette er en offentlig ordning som skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift de betaler når de kjøper varer og tjenester. Ordningen ble innført i 2010 som et bidrag til å fremme frivillig aktivitet. Siden den gang har det blitt betalt «tilbake» store summer til et stort antall mottakere. I 2021 mottok over 22 000 lag og foreninger over 1,8 milliarder kroner fra ordningen. I 2022 er ordningen på 1,9 milliarder kroner. 

Midlene deles ut av Lotteri- og stiftelsestilsynet, og kan brukes fritt av organisasjonene. Mottakerne trenger heller ikke rapportere hvordan midlene brukes. 

Hvem er ordningen for?

Momskompensasjonsordningen er en tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. For å omfattes av ordningen må organisasjonen være registrert i Frivillighetsregisteret. Dersom en organisasjon ikke fyller vilkårene for registrering i Frivillighetsregisteret kvalifiserer den heller ikke til å motta støtte fra momskompensasjonsordningen. 

Vilkårene handler først og fremst om hva slags aktiviteter organisasjonen driver med. For å motta midler kan den for eksempel ikke drive fortjenestebasert virksomhet, være organisert av det offentlige, eller drive aktiviteter basert på samvirkeprinsipper.  

På Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider finner du en fullstendig oversikt over kravene som må oppfylles.

Viktige vilkår

Fra 2019 ble det innført en del nye regler for momskompensasjonsordningen. Formålet med endringene er å gjøre det enklere for organisasjonene, og samtidig gjøre ordningen mer treffsikker slik at de riktige organisasjonene mottar midler.

At alle søkere nå være registrert i Frivillighetsregisteret før søknadsfristen er blant de viktigste endringene. I tillegg er det flere nye og endrede beløpsgrenser, samt endringer i kravene til selve søknaden. 

En fullstendig oversikt over vilkårene for ordningen finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider.

Hva må du huske?

Søknadsfristen er 1. september. Hvis organisasjonen består av flere ledd, må søknaden leveres av sentralleddet på vegne av hele organisasjonen. Da gjelder det egne leveringsfrister for underleddene. 

Når det skal søkes om kompensasjon må du velge mellom to ulike søknadsmodeller. Modellene kalles forenklet modell og dokumentert modell. Forenklet modell tar utgangspunkt i organisasjons totale driftskostnader, men dokumentert modell tar utgangspunkt i organisasjonens reelle merverdiavgiftskostnader. 

Dokumentert modell er noe mer arbeidskrevende, men søknadsbeløpet blir da lik det faktiske beløpet betalt i merverdiavgift. 


Mange norske lag og organisasjoner har fått bedre oversikt over sine inntekter, kostnader og regnskapsbilag med Tripletex – et moderne og brukervennlig regnskapsprogram

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.