Hva er en aksjonæravtale?

En aksjonæravtale er en juridisk bindende avtale mellom aksjonærene i et aksjeselskap. Den setter klare rammer for hvordan selskapet skal drives og hvilke rettigheter og plikter hver aksjonær har.

Avtalen inngås vanligvis mellom alle aksjonærene i selskapet, men kan også gjelde kun noen utvalgte.

Det er ikke obligatorisk å opprette en aksjonæravtale, men selv om alle parter er enige nå, kan det likevel oppstå uenigheter senere. En avtale kan derfor bidra til å unngå konflikter i fremtiden.

Formålet med en aksjonæravtale

En aksjonæravtale bør tilpasses selskapets spesifikke behov og situasjon. Formålet er å regulere ting som beslutninger, salg av aksjer og løsing av tvister. Og sikre en felles forståelse for hvordan selskapet deres skal drives.

I motsetning til selskapets vedtekter, er ikke en aksjonæravtale offentlig tilgjengelig.

Les også: Aksjeklasser gir ulike rettigheter i selskapet.

Hvordan skrive en aksjonæravtale?

Det kan være smart å få hjelp fra en juridisk ekspert til å utforme en avtale som er i tråd med gjeldende lovgivning, og som sikrer aksjonærenes interesser.

Etter hvert som selskapet utvikler seg bør dere ta jevnlige evalueringer og vurdere om avtalen må oppdateres.

Hva bør avtalen inneholde?

Aksjonæravtalen tilpasses selskapets spesifikke behov og situasjon. Her er noen punkter som kan inkluderes:

  • Eierskap og eierandeler: Hvem som er aksjonærer og deres eiendeler i selskaper.
  • Ledelser og styret: Regler for valg og erstatning av styremedlemmer, roller og ansvar for nøkkelansatte.
  • Beslutningsprosesser og stemmerett: Type beslutninger som skal tas, og om de krever enstemmighet eller flertall. Som for eksempel ved endring i selskapets vedtekter eller oppløsning av selskapet.
  • Regulering av aksjesalg: Betingelser for salg av aksjer, inkludert forkjøpsrett, prisfastsettelse og godkjennelse av nye aksjonærer.
  • Konkurranseklausuler: Restriksjoner for aksjonærenes involvering i konkurrende selskaper.
  • Konfidensialitet og taushetsplikt: Bestemmelser om konfidensialitet og beskyttelse av selskapets forretningshemmeligheter og konkurransesensitiv informasjon.
  • Avtalebrudd: Aksjonæravtalen bør definere konsekvensene av eventuelle brudd på avtalen, og hva som anses som mislighold. Det kan for eksempel føre til tvangssalg av aksjer eller utelukkelse av aksjonæren fra selskapet.
  • Endringer i avtalen: Prosedyrer for å endre aksjonæravtalen og når det kan gjøres.

Merk at punktene som er nevnt her kun er eksempler, og at innholdet vil variere ut i fra formålet. For å lage en aksjonæravtale kan det lønne seg å ta kontakt med en juridisk ekspert.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.