Nye Tripletex 18.09.2017

18/9 ble “Nye Tripletex” lansert for alle kunder. “Nye Tripletex” er vårt helt nye design som er innført i hele løsningen.


Delreversering av lønnsbilag 22.08.2017

Det er nå mulig å reversere kun deler av et lønnsbilag. Ved reversering vil man få opp en liste over de ansatte som er med på lønnsbilaget. Man kan her velge å kun reversere lønnskjøringen til spesifikke ansatte eller kontakter. En ny lønnskjøring under bearbeiding vil opprettes for de ansatte man velger å reversere på bilaget.


Endringer 16.08.2017

Reiseregning/passasjertillegg: Ved føring av kjøregodtgjørelse og passasjertillegg på reiseregning må det nå oppgis navn på passasjerer.

Prosjekt/viderefakturering: Det har kommet en ny global prosjektinnstilling kalt “Standard viderefakturering på prosjekter”. Hvis innstillingen er aktivert, så vil viderefakturering velges som standard på leverandørfakturaer, reiseregninger og ansattutlegg som knyttes til timeprisbaserte prosjekter. Hvis man deaktiverer innstillingen, så vil ikke viderefakturering velges som standard.


Nytt design på hjelpedokumenter – 03.07.2017

Alle videoer, artikler og FAQ-er viser og forklarer nå løsningen slik den er i nytt design.


Pensjonsrapportering 26.06.2017

Man kan nå laste ned XML-rapporter for rapportering av lønnsinformasjon til pensjonskasser. Innstillingen aktiveres per ansatt i arbeidsforholdet, og en samlet rapport lastes ned i menyvalget “Lønn/Pensjonsrapport” i hovedmenyen.


Nye moduler i API-et 14.06.2017

API-et er utvidet med modulene faktura og ordre. Dette betyr at man nå kan opprette nye ordre med ordrelinjer, opprette abonnementsfakturaer, fakturere ordre, registrere betalinger på fakturaer, hente ut fakturaer som PDF-er og søke etter ordrer og fakturaer. Du kan lese mer om hva API-et støtter i vår Swagger-dokumentasjon.


Ny hovedmeny (Nytt design) 30.05.2017

Her er de viktigste endringene i den nye hovedmenyen:

Plassering/Struktur: Vi har prøvd å flytte de mest brukte menyvalgene øverst i menypunktene. Innstillinger ligger nå alltid nederst i hvert menypunkt. I tillegg har vi endret litt på et par av menypunktene: “Produkt” og “CRM” er flyttet litt lengre ned i hovedmenyen.

Nytt hovedmenypunkt: Det er et nytt hovedmenypunkt som heter «Bank». Her ligger nå «Bankutskrift», som før har ligget under «Bilag», og «Remitteringsoversikt» (Betalinger) som før har ligget under «Regnskap».
«Remitteringsoversikt» heter nå «Betalinger» i hovedmenyen, og menyvalget er da flyttet under det nye menypunktet «Bank».

Grupperinger: Vi har innført nye grupperinger der det er hensiktsmessig å samle menyvalgene. Dette er for å korte ned hovedmenyen så man ikke behøver å skrolle så mye. Nye grupperinger er:

 • «Bilag/Nytt bilag» der man finner registrering av leverandørfaktura, produktkjøp, avansert bilag, tolldeklarasjon, inntekt og omsetningsoppgave.
 • «Prosjekt/Prosjektstatus» der man finner prosjektstatus, prosjektstatus for kunder og prosjektstatus for selskap.
 • «Regnskap/Reskontro»: Her ligger alle reskontroene.
 • «Regnskap/Årsregnskap»: Her finner man regnskapsoversikten og de siste årsregnskapene.
 • I «Regnskap/Budsjetter» finner man alle resultatbudsjettene.
 • Under «Regnskap/Saldolister» finner man saldolistene for leverandører, kunder og ansatte.

Lønns- og trekkopplysninger: Siden a-meldingen har erstattet den gamle lønns- og trekkoppgaven har vi fjernet «Lønns- og trekkopplysninger» som et eget menyvalg. Hvis man vil se historiske lønns- og trekkoppgaver, så går man til «Lønn/A-melding» og blar seg tilbake til 2014 eller tidligere.

Omsetningsoppgave: Omsetningsoppgaven har blitt erstattet med mva-meldingen fra 1/1 2017. Menyvalget heter derfor nå “Mva-melding” og ligger i bilagsmenyen.

Andre navnendringer: Det er utført noen navnendringer slik at alle menyvalgene nå er fullt synlige, dvs. at tekst ikke kuttes. Her er de viktigste navnendringene:

 • Remitteringsoversikt bytter navn til «Betalinger».
 • De ulike innstillingene heter nå kun «Innstillinger» og er da innstillingene til det menypunktet de ligger under.
 • Oversikter, som f.eks. «Fakturaoversikt» og «Prosjektoversikt», heter nå «Fakturaer» og «Prosjekter».
 • «Budsjett – honorarinntekt» endres til «Honorarbudsjett».
 • «Fakturagodkjenning – prosjekter» og «Fakturering – prosjekter» endres til henholdsvis «Prosjektgodkjenning» og «Prosjektfakturering».
 • «Kunde-/leverandørkategorier» heter nå «Kategorier».
 • «Terminoppgave» endres til «Skatt/AGA» siden det er her man går for å betale skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Ansattutlegg blir kortet ned til «Utlegg» i menyen, så det vil nå stå «Utleggsoversikt», «Nytt utlegg», «Godkjenn utlegg» og «Utleggsinnstillinger».

Bestilling av skattekort – 12.05.2017

Det vil nå gå mye raskere fra man bestiller elektroniske skattekort og til man mottar dem. I utgangspunktet skal man nå motta skattekortene i løpet av noen sekunder, men det kan noen ganger ta litt lengre tid.

Det er ingen endringer i selve funksjonaliteten. Man bestiller fortsatt skattekort fra ansattoversikten eller via “Lønn/eSkattekort” i hovedmenyen.  Men siden man nå får skattekortene med en gang, så vil man ikke bli varslet om at skattekort er klare.


Ordreoversikt – 16.05.2017

Den 16/5 slippes noen visuelle endringer i ordreoversikten.

 • Statuskolonnen flyttes lenger til venstre i skjermbildet.
 • Nummerkolonnen fjernes siden ordrenummer nå vises i den klikkbare lenken som leder til ordredetaljene.
 • Kopier, som før lå til venstre i “Utfør”-kolonnen, er flyttet helt til høyre i skjermbildet.
 • Kolonnen “Detaljer” har endret navn til “Kunde”.

Lønn: Bedre sjekk av underenheter – 26.04.2017

Tripletex gjør nå en sjekk mot Brønnøysundregistrene når man registrerer de ansattes arbeidsforhold. Det blir sjekket om selskapet har registrerte underenheter siden arbeidsforholdet da skal knyttes mot underenhet og ikke juridisk enhet. Vi håper at dette vil forhindre at man sender inn a-meldinger med feil i arbeidsforholdene siden dette ofte er vanskelig å få korrigert i ettertid.


Endringer i remitteringsoversikt – 26.04.2017

Natt til onsdag 26/4 slippes noen visuelle endringer i remitteringsoversikten. Det er noen kolonner i denne oversikten som nå har byttet plass, og det er også gjort noen andre småendringer.

Innholdet i kolonnen “Betalingsinformasjon” flyttes til kolonnen “Mottaker”. Det vil si at du nå vil se navn, kontonummer, bilagsnummer/betaling og melding i denne kolonnen.

Kolonnene “Forfallsdato” og “Beløp” er flyttet helt til høyre i skjermbildet, og kolonnen “Status” står nå i midten og ikke til høyre slik den gjorde.

I kolonnen helt til venstre er det fortsatt to klikkbare lenker – én for å gå til bilagsdetaljene og én for å vise bilaget. Lenken som før het “Detaljer”, er nå byttet ut med bilagsnummeret, men den har akkurat samme funksjon som før.

 


Fast forfallsdato på fakturaer – 18.04.2017

Det er nå mulig å sette en fast forfallsdato på fakturaer. Dette er spesielt nyttig om man bruker abonnementsfakturering i Tripletex. Man kan sette en fast forfallsdato, som gjelder for alle kunder, via “Kunde/Kundeinnstillinger”, faste forfallsdatoer for bestemte kunder via kundedetaljene og en fast forfallsdato på fakturaer fra en ordre i ordredetaljene.


Utvidelse av lønnsrapport for ansatte – 30.03.2017

I lønnsrapporten ser man en oversikt over lønn til de ansatte med eventuelle trekk og tilleggsutbetalinger. Nå kan man også se hvilken a-meldingskode og regnskapskonto som er benyttet for hver lønnsrad. Rapporten er også utvidet med en filtreringsmeny der man blant annet kan velge å vise ulike grunnlag og kostnadsbærere.


Direkte remittering 13.03.2017

Betaling av skattetrekk: Hvis man ikke benytter særskilt konto for skattetrekk (typisk 1950), men benytter f.eks. driftskonto 1920, så kan man nå betale skattetrekk med direkte remittering på siden “Registrer terminoppgave”.


Ansattoversikt 07.03.2017

Det har kommet nye filtreringsvalg i ansattoversikten. Hvis man huker av for “Vis lønnsinformasjon”, så kan man nå også filtrere på ansettelsesdato, sluttdato og stillingsprosent. Dette er også en nyttig funksjon med tanke på CSV-eksport.


Endringer i Tripletex 22.02.2017

Finansskatt: Det er nå mulig å velge direkte remittering som betalingsform ved betaling av finansskatt.


Endringer i Tripletex 21.02.2017

Natt til 21/2 ble det lansert følgende nyheter i Tripletex:

Nye grossistintegrasjoner for elektro/VVS: Tripletex er nå integrert mot Rørkjøp, Elektroimportøren, Thermo-Floor og Nor-Gros.

Brukertilgang/sluttdato: Hvis man registrerer en sluttdato på et arbeidsforhold, så kan man nå velge om man også vil sette den samme sluttdatoen på den ansattes tilgang til Tripletex. Det vil si at den ansatte ikke lenger får logget seg inn i kontoen etter denne datoen.

 


Ny rettighetsmal for avdelingsledere – 15.02.2017

Det har nå kommet en helt egen rettighetsmal for avdelingsledere. Via brukerdetaljene og fanen “Brukertilgang” velger man “Benytt rettighetsmal” i menyen. I nedtrekksmenyen kan man nå velge “Avdelingsleder”. Den ansatte vil da få alle rettighetene for “Egen avdeling” i tillegg til et standard sett med rettigheter for en avdelingsleder. Man kan selvfølgelig fjerne og legge til tilganger manuelt etter man har valgt rettighetsmalen.


Finansskatt – 03.02.2017

Natt til 3. februar slippes det en nyhet i lønnsmodulen. Det kommer en ny lønnsinnstilling som aktiveres om selskapet skal rapportere inn finansskatt på lønn. Finansskatt kommer da i en egen seksjon når man oppretter a-meldinger. Du kan lese mer om finansskatt på altinn.no.


Ny funksjonalitet knyttet til beløpsfelter – 30.01.2017

Det er nå mulig å regne ut beløp direkte i beløpsfeltene ved å bruke tegnene +, -, * og /. Hvis man f.eks. taster inn 200 * 10 i et felt, så vil man automatisk få summen 2000. Denne funksjonaliteten er implementert på alle felter der man registrerer beløp i systemet.


Endringer på vedlegg på utgående faktura – 26.01.2017

I fakturainnstillingene har det nå kommet en ny seksjon – “Vedlegg på faktura”. Her kan du legge til faste vedlegg som du ønsker å ha med på alle utgående fakturaer. Det er også en annen innstilling i samme seksjon – “Faktura og vedlegg skal sendes som én PDF-fil”. Hvis denne innstillingen er huket av, så vil både fakturaen og alle vedlegg sendes som én fil og ikke som to separate filer.


Utvidet funksjonalitet på produktkjøp – 12.01.2017

Det har nå kommet ny funksjonalitet rundt import av varer og kjøp med omvendt avgiftsplikt på produktkjøp i avsnittet “Faktura”. Det vil si om man benytter mva-kodene for innførsel av varer med høy og middels sats (21 og 22) eller for kjøp av gull/klimakvoter med høy sats (91). Det er selskapets mva-innstillinger som styrer om man får opp de nye valgene ved registrering av produktkjøp.

Ved import av varer må man spesifisere beløp på høy/middels sats.


Endringer rundt trekk i lønn for ferie – 11.01.2017

På grunn av nye regler for innrapportering av trekk for ferie via a-meldingen, så har Tripletex tilpasset lønnssystemet slik at man kan rapportere inn trekket på korrekt måte. Vi har laget en ny lønnsart i oversikten – “Trekk i lønn for ferie – fastlønn”. Denne nye lønnsarten er satt opp med a-meldingskoden “Trekkpliktig kontantytelse – trekk i lønn for ferie”, som er den a-meldingskoden som trekk i lønn for ferie nå skal rapporteres inn med. Lønnsreglene har også blitt utvidet med et nytt felt – “Trekk i lønn for ferie” – som er satt opp med den nye lønnsarten. 

Hvis man har ansatte som benytter andre fastlønnstyper, så må man selv opprette nye lønnsarter og knytte dem til a-meldingskoden for trekk i lønn for ferie.

Trekk i lønn for ferie vil nå ligge som en egen rad på lønnsutbetalingen i den måneden trekket gjøres.

 


Ny funksjonalitet i omsetningsoppgaven.

Man kan nå enkelt se grunnlaget til hver post i den nye omsetningsoppgaven. Alle de fargede tallene i oversikten er klikkbare. Hvis man klikker på tallet ved siden av en post, så vil man komme til en kontospesifikasjon med oversikt over samtlige beløp og bilag i terminen som er knyttet til den aktuelle posten.


Skatteregel for skattefrie organisasjoner – 20.12.2016

Tripletex har lansert en ny lønnsinnstilling for skattefrie organisasjoner. Hvis en organisasjon er ideell/veldedig og ellers oppfyller Skatteetatens krav for skattefrie organisasjoner, så kan denne innstillingen aktiveres i kontoen. Man kan da rapportere via a-ordningen med lønnsarter og a-meldingskoder for skattefrie organisasjoner. Du kan lese mer om skatt for frivillige og ideelle organisasjoner her.


Systemendringer 15/12

15/12 ble det lansert to nye prosjektinnstillinger for elektro- og vvs-bransjen. Innstillingene gjør det mulig å låse prosjekter for fakturering og timeføring før kontrollskjemaer er registrert. Hvilke kontrollskjemaer som må registreres, kan settes som standard i prosjektinnstillingene, men man kan også legge til eller fjerne kontrollskjemaer på hvert enkelt prosjekt.


Systemendringer 14.12.2016

Den 14/12 lanserte Tripletex noen endringer knyttet til mva. Vi går over til å benytte det det nye standardformatet for regnskapsdata (SAF-T). Dette betyr at vi må endre noen få av de eksisterende mva-kodene i Tripletex, selv om de aller fleste kodene forblir uendret. Man kan se et fullverdig kodespeil samt litt mer informasjon om SAF-T i dette dokumentet.

Det er et nytt skjermbilde i bilagsmenyen – registrer tolldeklarasjon. Man kan nå dokumentere grunnlaget for mva ved innførsel ved å registrere tolldeklarasjoner direkte fra bilagsmottaket eller via eget menyvalg i bilagsmenyen. Man kan også se en oversikt over de siste tolldeklarasjonene som er opprettet nederst på siden. Tripletex støtter kun bilagsdatoer fra 1 januar og senere på tolldeklarasjoner. 

Den nye skattemeldingen for merverdiavgift (omsetningsoppgave) som skal benyttes fra 1. kvartal 2017 er nå lansert. Systemet skifter automatisk til den nye oppgaven om man velger en termin i 2017.


Nyheter i Tripletex – 01.11.2016

Natt til 1/11 lanseres det noen nyheter i Tripletex.

Sortering av ordrelinjer: Det kommer nå en ny innstilling/nedtrekksmeny i avsnittet “Ordrelinjer” som er synlig på ordre, tilbud, prosjekt, bestillinger og rekvisisjoner. I nedtrekksmenyen kan man velge hvordan man vil sortere ordrelinjene på f.eks. fakturaen som sendes til kunden. Som standard sorteres ordrelinjene ut ifra hva man har valgt i de globale fakturainnstillingene, men nå kan man på f.eks. en ordre selv spesifisere rekkefølgen på ordrelinjene. Man velger da sorteringstypen “Egendefinert” i nedtrekksmenyen rett over ordrelinjene. Man kan da flytte de opprettede ordrelinjene i den rekkefølgen man ønsker.

Lukking av regnskapsperioder: Det er nå mulig å lukke regnskapsperioder i en nytt regnskapsår uten at man har avsluttet fjorårets årsregnskap.

Registrering i ELMA: Man kan nå registrere seg i ELMA-registeret direkte i Tripletex slik at man kan sende og motta EHF-fakturaer. Regnskapsførere kan nå også registrere klienter i ELMA-registeret direkte fra løsningen.

 

 

 


Endringer i Tripletex – 12.10.2016

Natt til 12/10 lanseres det noen nyheter i Tripletex.

Inngående balanse ved årsskifte: Tripletex nullstiller nå saldo på resultatkontoer ved inngangen til et nytt regnskapsår. Dette er da alle kontoer fra 3000 og oppover. Så hvis man går inn på f.eks. saldobalansen og velger januar 2016, så kan man se at inngående balanse for alle resultatkontoene er 0. Endring i perioden er da basert på en inngående nullsaldo.

Forbedret visning av konkursstatus på kunde: Du vil nå få en advarsel om konkursstatus før du oppretter nye tilbud, ordre, prosjekt, prospekt og oppfølging. Man vil også få en advarsel om man prøver å opprette en ny kunde som er konkurs. Man vil se en eventuell konkursstatus på kunden i kundeoversikten, og man vil status og en lenke til Brønnøysundsregistrene i kundedetaljene.

Bilagskø: Slett-knappen er tilbake ved registrering av bilag i bilagskøen. Husk at man sletter bilaget og ikke bare fjerner bilaget fra køen. Hvis man kun ønsker å legge tilbake bilaget til bilagsmottaket, velg «Legg tilbake».

Mobilløsning: Vi har forbedret bilagshåndtering og attestering av bilag på mobil.


Endringer i Tripletex – 20.09.2016

Natt til 20/9 slippes det et par nyheter i Tripletex.

Kommentarer på bilag: Det er nå mulig å legge til kommentarer på alle typer bilag. Antall kommentarer vil vises på oversiktssider, som bilagsmottak og bilagsoversikt (journal), som en klikkbar lenke. Dette er kommentarer ment til intern bruk og vil ikke ses av f.eks. kunder hvis bilaget videresendes. Alle brukere med tilgang til bilaget kan se og kommentere.

Konkursstatus vises på kunder: Man kan nå se konkursstatus på kunder på sidene “Ordreoversikt”, “Fakturaoversikt”, Kundeoversikt” og “Fakturagodkjenning – prosjekter”. Det er tre ulike statuser – konkurs, tvangsoppløst og avviklet – som hentes automatisk fra Brønnøysundregistrene. Konkursstatus vil stå i rød skrift ved siden av kundenavnet.


Endringer i Tripletex – 17.08.2016

Natt til 17/8 lanserer Tripletex en stor nyhet.

Vedlegg på utgående fakturaer: Det er nå mulig å sende kvitteringer som vedlegg på utgående fakturaer. Kvitteringer som er knyttet til reiseregninger, ansattutlegg og innkommende fakturaer, kan inkluderes som vedlagte kvitteringer ved viderefakturering. Via «Fakturagodkjenning – prosjekter» kan man i tillegg fjerne eller legge til kvitteringer per faktura.

Du kan lese mer om vedlegg på utgående fakturaer i følgende hjelpeartikkel – Vedlegg på utgående faktura.


Endringer i Tripletex – 28.06.2016

Natt til tirsdag 28/6 lanseres en forbedring i avansert bilag når det gjelder føringer i valuta. Vi åpner nå opp for at man kan gjøre føringer i en annen valuta enn regnskapskontoens valuta hvis regnskapskontoens valuta er den samme som selskapets valuta. Dette vil si at hvis selskapets valuta er NOK, og regnskapskontoen er låst til NOK, så kan man nå postere mot denne kontoen i en annen valuta. Unntaket er hvis både debet- og kreditkonto er låst til selskapets valuta (f.eks. NOK). Da må posteringen også være i NOK.

Man kan derimot ikke gjøre føringer i en annen valuta hvis regnskapskontoen er låst til en annen valuta enn selskapets valuta. Så hvis selskapets valuta er NOK, og regnskapskontoen er låst til USD, så kan man ikke postere i en annen valuta enn USD.


Endringer i Tripletex 14.06.2016

Natt til 14/6 ble det lansert noen endringer i Tripletex. Her er en oversikt:

Notater/maler/arkiv: Det er gjort noen endringer i notatmodulen. Vi skiller nå mellom enkle notater, som opprettes i hovedmenyen, og notater som knyttes til kunder, prosjekter og ansatte. De «enkle notatene» kan ikke lenger knyttes til kunder, prosjekter og ansatte eller opprettes fra mal.  Notatmaler endrer navn til «maler» og opprettes på samme måte som før. Man kan opprette notater direkte fra kunder/leverandører, ansatte og prosjekter basert på opprettede maler. Notatene kan arkiveres i dokumentarkivet. Man kan lese mer om notater, maler og arkivering i artikkelen om notater og maler.

Avansert bilag (ny versjon): Vi har forbedret den nye versjonen av avansert bilag med tanke på føringer i valuta.

Ny fakturainnstilling: Ny innstilling i avsnittet «Innstillinger for nye ordre/tilbud». Innstillingen heter «Vår kontakt», og man velger her om kundeansvarlig, aktiv bruker eller ingen skal stå som vår kontakt på nye tilbud og ordre.

Skanning/bilagsskanning: Tilleggstjenesten bilagsskanning endrer navn til «Elektroniske bilag». Vi kaller dermed også «skannede bilag» nå for «elektroniske bilag» i løsningen.


Nyheter i Tripletex – 24.05.2016

Natt til 24. mai slippes det noen nyheter i Tripletex. Her kan du lese mer om dem.

Ordre/fakturaimport – nye filformater: Det lanseres nå et nytt filformat for ordreimport og et nytt filformat for fakturaimport som inneholder flere kunderelaterte felter. De nye formatene settes som standard, men man kan fortsatt velge de gamle formatene manuelt på sidene. Det er viktig at man leser de nye forklaringene til filformatene før man tar i bruk de nye importfunksjonene.

Lønn – fordeling av fastlønn per prosjekt:
Fastlønn fordeles nå prosentvis mellom prosjekter og generelle aktiviteter på lønnskjøringer. Man må da ha aktivert regnskapsinnstillingen “Prosjektregnskap – lønn”. Det er mulig å korrigere beløpene og kostnadsbærere på lønnsradene når man kjører lønn. Hvis man har ført overtid på prosjektet, så vil også disse timene beregnes på prosjektet så lenge man har ført alle overtidstimene på prosjektet.

Remittering: Det har kommet en ny regnskapsregel i regnskapsinnstillingene i avsnittet “Remittering”. Man kan nå bestemme om kun bokførte bilag skal kunne godkjennes til remittering.

Vår kundeside: Man kan nå se en oversikt over hva som regnes som et skannet bilag i Tripletex hvis man klikker på det nye grønne infoikonet.


Nyheter i Tripletex – 03.05.2016

Natt til 3. mai blir det lansert en del nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

Valuta: Man får nå en egen oversikt over mva-beløpene i norske kroner på utgående fakturaer med utenlandsk valuta. Dette gjelder på både vanlige fakturaer og EHF-fakturaer. I oversikten står det også valutakurs og hvilken dato valutakursen ble hentet inn.

Innkommende faktura: Det har nå kommet en ny knapp, “Bokføring”, ved registrering av innkommende faktura. Man velger nå enten “Opprett” eller “Bokfør” ved lagring. Hvis man velger “Opprett”, så sendes bilaget til “Ikke bokførte bilag” for bokføring.

Vår kundeside: Det blir nå mulig for regnskapsførere å bestille moduler for klienter direkte fra “Vår kundeside” hvis de står som fakturamottaker og er administrator i klientkontoen.

Avansert bilag: Det er gjort et par forbedringer på den nye versjonen av avansert bilag. Det har kommet en ny knapp kalt “Visningsvalg”. Hvis man klikker på denne knappen, så kan man velge hvilke kostnadsbærere som skal vises samt andre visningsvalg. Kostnadsbærere er også splittet opp i avdeling, prosjekt, produkt, kunde og leverandør.

Lønnsslipper: Det har kommet en ny innstilling i lønnsartdetaljene som bestemmer om rader med denne lønnsarten skal vises som én rad på lønnsslippen. De sammenslåtte lønnsradene vil da summeres opp og presenteres på kun én rad. I tillegg vil det nå også stå utbetalingsdato på lønnsslippene.

Bilag/rettigheter: En bruker uten bokføringstilgang, men med tilgang til attestering/remittering, får nå lov til å endre kostnadsbærere på bilaget etter at det er bokført.

Lønn/Lønnsbilag: Ny lønnsinnstilling i avsnittet “Globale innstillinger”. Kun bokførte reiseregninger/ansattutlegg legges til lønnsutbetalinger.
Bilagsdato på lønnsbilag settes nå til dagens dato og ikke den siste dagen i måneden.

A-ordningen: Man må nå hente returmeldinger også for kanselleringsmeldinger. Dette er for å sikre at kanselleringsmeldingen har blitt registrert i Altinn.


Nyheter i Tripletex – 07.04.2016

Natt til 7/4 ble det lansert noen nyheter i Tripletex.

Prosjektstatus: Underordrer (ordre som knyttes til prosjektet) vises nå i statusfanen på prosjektet i avsnittet «Ordrelinjer/kostnader». Ordrelinjer/kostnader grupperes nå inn etter hva som er ordrelinjer/kostnader (registrert på prosjektet), reiseregninger/ansattutlegg og underordrer på prosjektet. Det er nå mulig å knytte ordrelinjene fra underordrer mot budsjettposter i fanen «Ordelinjer/kostnader».

Lønnsutbetaling: For selskap med mange ansatte vil nå lønnsutbetalingen splittes på flere lønnsbilag når man kjører lønn for over 50 ansatte. Det er mulig for alle, uansett hvor mange ansatte man har, å spesifisere hvor mange ansatte man ønsker å ha på hvert lønnsbilag via “Lønn/Lønnsinnstillinger” i hovedmenyen.

Hjelp og support: En ny søkemotor er implementert i Tripletex. Man vil nå få mer nøyaktige treff når man søker etter hjelpeartikler i løsningen.

Regnskap: Regnskapskontoer låses ikke lenger til den første valutaen det posteres i. Hvis man nå går inn i kontodetaljene, så kan man nå også velge «Ikke spesifisert» i valutafeltet. Dette åpner opp for føringer mot kontoen i andre valutaer.


Nyheter i Tripletex – 09.03.2016

Natt til 9. mars lanseres det flere nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

Modulbestilling via «Vår kundeside»: Det er nå mulig å aktivere nye moduler via «Vår kundeside». Modulen blir da øyeblikkelig aktivert i kontoen. Som med tilleggstjenestene på samme side, så må man være administrator i kontoen for å bestille moduler.

Velkomstskjerm for nye brukere (Velkommen til Tripletex): Ved innlogging får alle nye brukere en velkomstskjerm med lenker til oppstartsdokumenter, hjelp- og supportside, kurs og diverse som kan være nyttig som ny bruker. Velkomstskjermen vil være synlig ved ny innlogging så lenge man selv ønsker det.
Man kan selv velge om man vil få opp denne siden ved innlogging eller ikke. Dette kan slås av og på i brukerinnstillingene.

Nytt design/oppsett på tilgangssider: Vi har fått nytt design og ny struktur på fanene «Brukertilgang» og «Regnskapsførers rettigheter». Brukertilgangene er nå mer oversiktlige, klare og presise. Forklaringer til tilgangene ligger i grønne infoikoner til høyre i oversikten.
Det har vært litt vanskelig å forstå forskjellen på det å ha en adminstratorrolle og det å ha administrasjonstilgang. Vi har derfor nå fjernet begrepet “administrasjonstilgang”. Eksempler: “Administrasjonstilgang til oppgavemodulen” heter nå “Full tilgang til oppgavemodulen”. “Administrasjonstilgang til lønnsmodulen” heter nå “Full tilgang til lønnsmodulen”.

Avdelingsregnskap/lønn per avdeling: På flere av modulene er tilgangsstyringen nå satt opp med rettigheter tiltenkt avdelingsledere. Dette går i grove trekk ut på at man kan gi avdelingsledere tilgang til regnskaps-/ansatt- og lønnsinformasjon for sin egen avdeling, og avdelingsledere kan kjøre lønn for egen avdeling og se rapporter/budsjett for egen avdeling.

Nye resultatbudsjetter: Ferdige filtrerte resultatbudsjetter for selskap, avdeling, ansatt, prosjekt og produkt er nå tilgjengelig via «Regnskap/Resultatbudsjetter» i hovedmenyen. Hva man kan se/importere inn hit blir styrt etter hvilke tilganger du er tildelt i kontoen.

Nye brukerroller: Ved oppretting av ny ansatt/kontakt definerer man nå om bruker/kontakt skal ha systemtilgang eller ikke – altså om brukeren skal være en normal bruker i systemet eller om brukeren ikke skal ha tilgang til kontoen. Dette skjer nå ett trinn før man definerer tilgangene til brukeren. Ved oppretting av ny kontakt kan man også definere om kontakten er en revisor.

Støtte for disagio (valutatap): Det er nå en egen regel for disagio i konteringsreglene. Restbeløp etter valutaomregning på bilagsdato føres nå automatisk enten på egen konto for valutagevinst eller egen konto for valutatap.

Avansert bilag (forbedret ny versjon): Etter innspill fra kunder/testbrukere har vi gjort noen forbedringer på den nye versjonen av avansert bilag. Man kan blant annet nå føre debet- og kreditposteringer mot både kunde og leverandør på samme linje. Før måtte du føre dette på to separate linjer.

OCR/remittering: Returfiler fra Nets for OCR og remittering som feiler havner nå i bilagsmottaket. Man får en årsak til hvorfor filen ikke kunne importeres og en beskjed om hva som må gjøres for å løse problemet.

Sjekkliste for regnskapskontor: I sjekkliste for regnskapskontor kan man nå se antall bilag i bilagsmottaket og antall bilag i ikke bokførte bilag.

Oppstartsdokumenter/ny oppstartsvideo: Oppstartsdokumenter for faktura/regnskap, faktura/regnskap/lønn, alle moduler, regnskapsførere og elektro/VVS ligger nå på Tripletex-skolen i en egen oppstartsmappe. Her finner du også en ny og lengre video som hjelper deg å komme raskt i gang med Tripletex.


Nyheter i Tripletex – 16.12.2015

Vi lanserer en rekke nyheter i Tripletex natt til 16/12. Her er en oversikt:

Vår kundeside: Ny side i selskapsmenyen. Her kan en administrator i kontoen se en oversikt over de siste Tripletex-fakturaene og påløpte utgifter for tilleggstjenester siden siste faktura. I tillegg kan man se hvilke moduler som er aktivert i kontoen og aktivere tilleggstjenester direkte på siden.

Leveranseadresser: Ny side under «Kunde» i hovedmenyen. Her kan man se og redigere alle leveranseadressene man har registrert. Man kan også deaktivere leveranseadresser slik at de skjules fra listene og slette adresser som ikke er i bruk. I en egen kolonne til høyre kan man se alle elementer leveranseadressen er knyttet til, som prosjekt, ordre, bestillinger etc.

CRM: På prospekter skiller vi nå mellom “Signeringsdato” og “Startdato for inntekter” i estimatene. Man kan dermed estimere når man tror kunden vil signere kontrakten og når man tror inntektene fra kontrakten vil begynne. I salgsprognosen kan man velge om man vil beregne ut ifra signeringsdato eller startdato for inntekter.

Inaktivering av kontakter: Det er nå mulig å inaktivere kontakter hvis de ikke har påloggingstilgang til systemet. De vil da ikke dukke opp i lister med ansatte/kontakter. Dette er en egen boks som hukes av i kontaktdetaljene.

Fakturakonto per avdeling: Man kan nå registrere en egen fakturakonto per avdeling hvis man har avdelingsregnskap i Tripletex. I kontoplanen kan man knytte en ny fakturakonto til en avdeling. Når avdelingen knyttes til en faktura, så vil fakturakontoen for avdelingen automatisk bli valgt. Man kan opprette nye OCR-avtaler (KID-nummer på faktura) per avdelingskonto.

Lønn: Det er tilrettelagt for nye a-meldingskoder, satser for reiseregning og lovendringer knyttet til rapportering etter nyttår.

Prosjekt: Det er nå mulig å filtrere på prosjekt i ordre-/tilbudsoversikten via “Flere valg”.

Faktoring: Svea Finans kan nå benyttes som faktoringselskap i Tripletex.

Elektro – viderefakturering av bilag med nettopris: Prisen hentes nå fra bilaget og ikke fra produktregisteret når man velger å viderefakturere på prosjekt.

Knytte kunde/leverandør til avdeling: Det er nå mulig å knytte kunder/leverandører til en avdeling på siden «Kunde-/leverandøroversikt». Man huker dem av, klikker på «Endre kundeinformasjon» og velger avdeling.

Bestillinger: Man kan nå se prosjektnummer på en bestilling når bestillingen knyttes til et prosjekt. I tillegg er “Incoterms” lagt til som transportmåte.

Mobil: Vi har forbedret følgende funksjonalitet ved bruk av Tripletex på mobiltelefon: Valg av dato ved timeføring, kollapsbare seksjoner der dette gir bedre oversikt, visning av feltspesifikke valideringsmeldinger.


Nyheter i Tripletex – 18.11.2015

Natt til onsdag 18/11 lanserer vi noen nyheter i Tripletex.

Min lønn/lønnssammenstilling: Fra januar 2016 skal arbeidsgiver gi arbeidstakere en lønnssammenstilling. Denne sammenstillingen skal inneholde summen av alle rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser), feriepengegrunnlag og forskuddstrekk. Du kan lese mer om dette her.
Alle ansatte kan nå se sin egen lønnssammenstilling via det nye menyvalget «Min lønn» under «Lønn» i hovedmenyen. I tillegg kan brukere med tilgangen «Administratortilgang til lønnsmodulen» sende lønnssammenstillinger til ansatte i bedriften via menyvalget «Lønn/Lønnsslippoversikt» i hovedmenyen.

Avansert bilag: Vi lanserer en ny versjon av avansert bilag. I den nye versjonen kan du selv velge hva du ønsker å se per linje under bokføringen. Den nye versjonen har også en helt ny konteringsvelger.
Vi har beholdt de gamle hurtigtastene, og vi vil også beholde den gamle versjonen i løsningen en stund til. De to versjonene, avansert bilag og avansert bilag (gammel versjon) finner du under «Bilag» i hovedmenyen.

Ny mobilløsning: Vi lanserer nå en helt ny mobilløsning, og man kan nå få hele systemet tilpasset mobiltelefonen. Hvis man logger seg på tripletex.no via mobiltelefonen, så vil man nå automatisk få tilpassede sider for mobil.


Nyheter i Tripletex – 21.10.2015

Natt til onsdag 21/10 blir det lansert flere nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

CRM: Tripletex lanserer nå sin egen CRM-løsning. I god Tripletex-ånd er den nye løsningen sømløst integrert med våre øvrige moduler. Vår løsning er et fullverdig salgs-CRM, og du vil få salgsprognoser, oppfølging av prospekter, integrasjon mot Google-kalender, salgsrapporter og masse annet.
CRM-modulen kan bestilles ved å kontakte vår salgsavdeling via salg@tripletex.no

Lønn – støtte for flere beregningsmetoder for AGA: Tripletex åpner nå opp for at man kan spesifisere beregningsmetode for arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger og ved refusjon av sykepenger. Dette betyr at man kan ha flere beregningsmetoder innenfor samme virksomhet.
Ved registrering av a-melding og på terminoppgaver vil arbeidsgiveravgift nå bli gruppert per beregningsmetode.

Prosjekt: Det kommer nå egne knapper i prosjektets budsjett- og kontraktsfane der man kan se både budsjett og oppdragsbekreftelse før man sender disse på e-post. Det blir dermed enkelt å se hva kunden får tilsendt av informasjon.

Remittering: Man kan nå filtrere på «status» i remitteringsoversikten via en egen nedtrekksmeny. Dette betyr at man for eksempel kan velge å kun se remitteringer med status «Ikke godkjent med engangskode» eller «Avvist». Det er også mulig å filtrere på attesteringsstatus i den samme menyen.


Nyheter i Tripletex – 23.09.2015

Natt til onsdag 23/9 ble det lansert noen nyheter i Tripletex.

Ny supportknapp/meny: Innholdet i den grønne supportmenyen oppe til høyre i skjermbildet flyttes inn i “Hjelp og support”. Når man klikker på den gule knappen, så vil man finne hjelpedokumenter, kurs, mine henvendelser, ny henvendelse og chat i en egen meny øverst. En lenke til bloggen vår ligger nå nederst på denne siden.

Eksportikoner i ny meny: Eksportikonene er flyttet inn i det nye menypunktet “Eksport” oppe til høyre i den grønne menyen.

Elektro/VVS: Det er nå mulig å kopiere ordrelinjene på prosjektet når man oppretter en kopi av prosjektet via den grønne menyen. Så hvis man har faste ordrelinjer på prosjektene, så slipper man å legge inn disse manuelt på nye prosjekter.

A-meldingskoder: Engelske og svenske a-meldingskoder er nå tilgjengelige for de som bruker engelsk og svensk språk i systemet.


Nyheter i Tripletex – 26.08.2015

Natt til 26. august lanseres det flere nyheter i Tripletex.

Resultatrapporter for flere kostnadsbærere: Vi har nå fått egne resultatrapporter for kunder, leverandører, avdelinger, ansatte og produkter. Du finner de nye rapportene via «Regnskap/Resultatrapporter» i hovedmenyen.

Nye innstillingssider: Flere av innstillingssidene i Tripletex har fått et nytt utseende. Sidene er nå delt inn i klikkbare seksjoner. Man kan klikke og utvide hver seksjon, og dermed slipper man mye skrolling.

Fakturainnstillinger: Vi har nå fått inn mer hensiktsmessige overskrifter og grupperinger av innstillingene på denne siden. I tillegg har vi lagt inn forklaringer på en del av innstillingene. Noen innstillinger er flyttet til kunde- og prosjektinnstillingene siden det er mer logisk at de ligger der.

VVS: VVS-bedrifter kan nå finne kontrollskjemaet «Sluttkontroll VVS» via prosjektfanen «Kontrollskjemaer».

Bilagsmottak: Man kan nå velge om bilag over flere sider skal lastes inn som ett dokument eller flere dokumenter i bilagsmottaket. Innstillingen finner du via «Regnskapsinnstillinger» i hovedmenyen og fanen «Regnskapsregler».

Månedsoversikt: Det har kommet et nytt filtreringsvalg i månedsoversikten – «Skjul godkjente timer». Hvis man huker av denne boksen, så vil man kun se timer som ennå ikke er godkjent i den valgte perioden.


Nyheter i Tripletex – 17.06.2015

Natt til 17. juni slippes det en del nyheter i Tripletex. Her er en oversikt:

SMS-varsling for betalingspåminnelser/purringer: Det blir nå mulig å sende en varsling på SMS til kunder om at de har mottatt betalingspåminnelser, purringer og inkassovarsler. Tjenesten kan aktiveres via fakturainnstillingene, fakturaoversikten eller fakturadetaljene. Kun administrator i konto kan bestille tjenesten, og man må godkjenne avtalevilkårene før tjenesten aktiveres. SMS-varsling kan slås av og på per kunde og per ordre/prosjekt.

Sende forhåndsvisning av prosjektfaktura til kunder: Det er nå mulig å sende forhåndsvisninger av planlagte prosjektfakturaer til kunden på e-post. Dette gjøres via skjermbildet «Fakturering – prosjekter» i hovedmenyen. Kunden kan da få muligheten til å godkjenne/kommentere innholdet før den virkelige fakturaen sendes.

Prosjektinnstillinger:Vi har forbedret prosjektinnstillingene våre. Disse er nå inndelt på en mer hensiktsmessig måte, og hvert valg har fått en forklarende tekst som beskriver hva som skjer når du aktiverer denne innstillingen.

Resultatrapport for prosjekter: Denne nye rapporten ligger under «Regnskap» i hovedmenyen og viser inntekter, kostnader og resultat for prosjekter.

Lenker i valideringsmeldinger: Hvis man mottar varslingsmeldinger på e-post, for eksempel når det kommer nye bilag til attestering, så vil meldingene nå også inneholde en klikkbar lenke til det nye objektet i Tripletex.

Overskrift på detaljsidene: Hvis man klikker på «Detaljer» på f.eks. et produkt, et bilag eller en kunde, så får man nå en overskrift helt øverst på siden der det står «Produkt», «Bilag» eller «Kunde». Dette er for å gjøre det helt klart hva du faktisk ser på når du klikker på de grønne lenkene i systemet.

Nytt menyvalg for kunder med prosjektmodulen: Man har til nå valgt mellom «tilbud» og «ordre» i prosjektets detaljfane, men nå kan man velge «Prosjekt/Nytt prosjekt (tilbud)» direkte i hovedmenyen. Man kan konvertere et prosjekt (tilbud) til et prosjekt (ordre) og omvendt via den grønne prosjektmenyen inne i prosjektets kontraktsfane.

Attestering: Nå kan man legge til en kommentar når man legger til en ansatt i attesteringsløpet. Den ansatte vil da se kommentaren i attesteringsloggen.


Nyheter i Tripletex – 20.05.2015

Her er nyhetene som slippes i Tripletex natt til 20/5.

Periodisering av inntekt for abonnementer: Dette er en egen modul som skrus på via «Regnskap/Regnskapsinnstillinger» og fanen «Regnskapsregler». Abonnementslinjer vil da bli ført mot en standard konto for periodisering (konto 2965 – hvis denne er ledig), men standard konto og motkontoer kan endres via konteringsreglene på samme side.

Attestering: Attesteringsloggen har blitt mer oversiktlig, og det er lettere å se hvilke nivåer bilaget er godkjent på. Hvis regnskapsfører avviser et bilag på siden «Ikke godkjente bilag», så vil bilaget sendes til bilagsmottaket med en kommentar (det står også nå hva som skjer når man avviser bilaget). Man starter da en ny attesteringsrunde. Det er også kommet en ny filtreringsmeny («Flere valg») på siden «Attestering av bilag» hvor man kan filtrere på prosjekt, avdeling og ansatt.

Ny knapp for regnskapsførere: På siden «Ikke bokførte bilag» har det kommet en ny knapp, «Send til bilagsmottak», i den grønne menyen for kunder som ikke har attestering. Regnskapsfører kan nå sende bilag tilbake til kundens bilagsmottak hvis klienten må ta en ny titt på bilaget.

Beregning av månedslønn: Månedslønn i måneder der den ansatte slutter eller starter, og ellers der den ansatte ikke jobber en hel måned, vil nå beregnes ut ifra den ansattes dagslønn.
Dagslønn beregnes ut ifra den ansattes årslønn/260 dager eller den ansattes månedslønn/21,67 dager. Dette gir f.eks. en dagslønn på NOK 1730 ved en årslønn på NOK 450 000. Alle bevegelige helligdager og dager med redusert arbeidstid teller som vanlige arbeidsdager når månedslønnen beregnes.
Permisjoner med trekk i lønn beregnes ut ifra månedslønnen. Så hvis månedslønnen er 40 000, og permisjonen er på 50 %, så vil månedslønnen bli 20 000.

Utvidet CSV-eksport: CSV-eksport er nå også tilgjengelig på sidene «Registrer leverandørfaktura», «Registrer produktkjøp», «Registrer refusjon av sykepenger», «Registrer avansert bilag» og «Fakturadetaljer».

Kontrollskjemaer: 5S er nå oppdatert til ny versjon i systemet.


Nyheter i Tripletex – 21.04.2015

Natt til 21/4 lanserer vi litt ny funksjonalitet og endringer i Tripletex.

EHF-fakturaer og grossistfakturaer (elektro/VVS): Vi har forbedret funksjonaliteten ved registrering av leverandørfakturaer. Man kan nå redigere ordrelinjene på leverandørfakturaer. Dette vil si at man kan spesifisere prosjekt, produkt, lager og legge til/endre beskrivelse. Hvis man har knyttet ordrelinjen til et prosjekt, så kan man også velge om produktene er fakturerbare og endre enhetspris, påslag, rabatt og mva-sats.

Hurtigsøk: Man har nå flere søkemuligheter i det globale søkefeltet, altså nedtrekksmenyen oppe til høyre på skjermen der det står «Kunder/leverandører. Man kan nå også søke på kontakter, fakturaer, ordre, tilbud og oppgaver.

Ny informasjon i månedsoversikten: Man kan nå se antall timer utbetalt til timelønte. Denne raden er kun synlig for ansatte med timelønn.

Timestatistikk: Kolonnene plusstid og overtid er nå slått sammen til kun én kolonne som heter «plusstid». Plusstiden viser hvor mange timer du har jobbet utover normal arbeidstid.

Tilbud- og ordreoversikt: Det er nå mulig å filtrere på produkt og avdeling via egne nedtrekksmenyer i tilbuds- og ordreoversikten ved å klikke på «Flere valg».


Nyheter i Tripletex 19/3 2015

Natt til 19/3 lanseres flere nyheter i Tripletex.

CSV-eksport: Vi tilbyr nå et bredere og mer enhetlig løsning på CSV-eksport på rundt 60 av sidene i Tripletex. CSV-eksportene tar ofte med flere kolonner enn det man visuelt ser i løsningen og det man får ut via PDF/Excel. Det er mulig å optimalisere eksporten for Windows/Excel og manuelt spesifisere innstillinger for blant annet skilletegn og tegnsett.
Det er et eget ikon for CSV-eksport. Dette er ved siden av ikonene for PDF og Excel oppe til høyre i skjermbildet.

A-ordningen: Sidene «A-melding – arbeidsforhold» og «A-melding – lønn» slås nå sammen til én innsendingsside for a-ordningen. Det blir lettere å se hva som er sendt inn i perioden siden man har lønnsinformasjon, arbeidsforhold, a-meldinger og statusmeldinger samlet på ett sted. En ny artikkel om innsending av a-meldinger ligger nå ute i hjelpesystemet, og vi oppfordrer alle med lønn i Tripletex til å lese denne.

Terminoppgave: Via skjermbildet «Registrer terminoppgave» er det nå mulig å sende betalingsinformasjon fra Altinn på e-post til en ønsket mottaker via den grønne menyen.

Bestilling av skanning: Det er nå mulig for administrator i Tripletex-kontoer å bestille skanningsløsningen vår direkte fra bilagsmottaket. Med skanningsløsningen kan man sende, laste opp eller skanne bilag rett inn sin Tripletex-konto og dermed ha en oversiktlig og miljøvennlig lagringsplass for alle bilagene sine.

Forbedret sjekkliste for regnskapskontor: Et eget avsnitt om a-ordningen er nå tilgjengelig i sjekklisten for regnskapskontor.

Boligmappa – visning av Boligmappa-nummer (EDOK-nummer): Boligmappa-nummeret vil nå også være synlig i statuskolonnen på kontrollskjemaer knyttet til prosjekter og dokumenter i dokumentarkivet.

Forbedret endringslogg i bilagsmottaket: Før sto det bare når bilaget var opprettet og sist endret. Nå vil man se full endringslogg med ansatt og tidspunkt.


Nyheter i Tripletex i februar 2015

Inkassovarsel på papir: Det er nå mulig å sende inkassovarsel i brevform via automatisk brevutsendelse fra Tripletex. Opsjonen slås på via fakturainnstillinger.

Automatisk summering av poster i reskontro: I hovedbok og alle reskontroene kan man nå enkelt se om poster kan lukkes mot hverandre. Når man huker dem av, så legges postene sammen i et eget felt. Dette feltet kan plasseres hvor man vil på siden og følger automatisk med når man skroller. Feltet blir rødt om postene ikke kan lukkes og grønt om de kan lukkes.

Timeføring på mobil: Her kommer det nå en visuell forbedring som øker brukervennligheten. Felt for timeregistrering blir mer synlig, stemplingsuret flyttes og fremheves, mobilens eget nummerfelt benyttes ved registrering m.m. Du kan logge deg på vår mobilløsning via https://tripletex.no/mobile

Hurtigtast for å oppfriske: Ctrl + Enter (pc) og Command + Enter (Mac).

Reiseregning: Nye satser innland/utland etter nytt reiseregulativ er på plass.

Filterknapp endres: Den grønne knappen for filtreringsmeny, som man finner oppe til venstre på mange av sidene i systemet, får et nytt utseende. Knappen blir nå grå, får et plusstegn og teksten “Flere valg”, og den flyttes til høyre side på skjermbildene.

Feltspesifikke hjelpetekster: Det ligger nå beskrivelser i en del av feltene i systemet om hva disse feltene benyttes til.

A-ordningen: Innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er nå tilrettelagt a-ordningen. Tripletex summerer automatisk opp det som er rapportert inn via a-meldingene for terminens perioder, du oppretter et bilag (terminoppgave) for hele perioden som før, og KID- og kontonummer hentes automatisk inn.

Registrering av bilag – ny innstilling: Man kan nå via brukerinnstillingene bestemme om opsjonen “Bilaget bokføres ved lagring” skal være av eller på som standard. Denne opsjonen kan som før hukes av eller på når man registrerer bilaget, men nå kan man altså velge hva som skal være standardinnstilling per bruker.


Nyheter i Tripletex i desember 2014

Her er noen av nyhetene/endringene som lanseres natt til tirsdag 16. desember:

Lønn:
Vi har tilpasset lønnssystemet ytterligere til a-ordningen. Funksjonalitet knyttet til a-ordningen er nå tilgjengelig for alle med lønnsmodulen, men det er ikke mulig å sende inn informasjon til Altinn før i 2015.

Man kan nå huke av om en permisjon skal være med eller uten lønn i avsnittet «Permisjoner» i fanen «Arbeidsforhold».

Avdelingsregnskap: På lønnskjøringer, reiseregninger og ansattutlegg kan nå avdeling spesifiseres via en egen nedtrekksmeny.

Refusjon av sykepenger vises nå i lønnsbilagsoversikten i eget avsnitt.

Produkt: Eget produktregister for leverandører. Det er nå mulig å opprette et produktregister per leverandør. Alle leverandører får en egen fane i leverandørdetaljene kalt «produkter». Den gamle fanen «Leverandørpriser» i produktdetaljene erstattes av den nye fanen «Leverandørprodukter». Det blir derfor et klart skille mellom leverandørproduktene og egne produkter for videresalg. Det nye produktregisteret gjelder ikke for VVS- og elektrogrossister.

Ny bestilling – her kan man nå kun velge leverandørprodukter.

Produktimport. Nytt felt i importfilen – produkt for videresalg. Men man kan ikke ha leverandørprodukter/internprodukter i samme fil. Det er nå en egen fane for produktimport i leverandørdetaljene, og her kan du se den nye eksempelfilen.

Import: Import av resultatbudsjett via Excel er nå tilgjengelig på alle budsjettnivåer: selskap, ansatt, avdeling, prosjekt og produkt. Nytt menyvalg – «Regnskap/Import av resultatbudsjett».

Prosjekt: Flere valg for «visning av prosjektnavn» i prosjektinnstillingene eller på hvert prosjekt. Man kan nå inkludere hovedprosjektets nummer eller hovedprosjektets navn og nummer.


Nyheter i Tripletex i november 2014

Tripletex-tavla

Dette er en helt ny oversiktsside i Tripletex der man kan se inntekter, kostnader, bilag, fakturaer m.m. Alle brukere, som ikke har spesifisert en ønsket startside i Tripletex, vil nå komme rett til denne siden ved innlogging. De vil også komme til denne siden hvis de klikker på Tripletex-logoen. Ellers vil denne siden være å finne via «Selskap/Tripletex-tavla» i hovedmenyen.

Lønn

Tripletex har nå støtte for maritime arbeidsforhold og sjømannsfradrag. Maritime arbeidsforhold registreres som et vanlig arbeidsforhold via ansattdetaljene, fanen «Arbeidsforhold» og kolonnen «Type arbeidsforhold». Man må da inn med tilleggsinformasjon om skipsregister, skipstype og fartsområde. Via lønnsinnstillingene kan man huke av en opsjon som heter «Selskapet har ansatte med sjømannsfradrag».

Lønnsimport er nå tilgjengelig via lønnsmenyen. Det opprettes en lønnsutbetaling under bearbeiding for hver periode som importeres inn.

Reiseregning

Det er nå svenske og engelske navn på reiseregningssatsene.

Prosjekt

Det er nå mulig å inkludere underprosjekter i de fleste regnskapsrapportene via filtreringsmenyen.

Tripletex-tavla

Det er nå mulig å legge til logo på faktura selv. Dette gjøres via «Faktura/Fakturainnstillinger» og fanen «Brevhode».


Nyheter i Tripletex 22.10.2014

Dekningsgrad på prosjekt: Det er nå mulig å se dekningsgrad på prosjekt. Utregningen er tilgjengelig inne på prosjektet i fanen «Status» og via menyvalget «Prosjekt/Prosjektstatus». I prosjektstatusen kan man se dekningsgraden både for «Utført totalt» og «Utført i perioden».

Kontrollskjemaer: 5 Sikre Elsikkerhet versjon 4,5 er nå på plass i Tripletex.

Ny funksjonalitet i lønnssystemet: Tripletex forsetter arbeidet frem mot A-ordningen, og vi har forbedret funksjonaliteten rundt bestilling og registrering av elektroniske skattekort. Du kan lese mer om endringen i artikkelen «Elektroniske skattekort» på hjelpesiden vår.

For de som er i prøvedrift med a-meldinger, så er det også kommet noen forbedringer med tanke på returmeldinger fra Altinn. Dere kan lese om endringene i artikkelen «A-meldingen prøvedrift» som dere finner på hjelpesiden vår.


Nyheter i Tripletex 08.10.2014

Natt til onsdag er vi veldig stolte av å kunne presentere et stort teknisk løft i Tripletex. Dette løftet er et stort og viktig springbrett for fremtiden og muliggjør flere spennende, nye prosjekter i tiden som kommer.

Dette er først og fremst en teknisk forbedring, men for deg, som bruker av Tripletex, er det noen ting du vil legge merke til:

Forbedret ytelse i utvalgte rapporter
Du kan nå begynne å søke i søkefeltet, f.eks. i hovedbok og i fakturaoversikten, mens siden lastes.

Forbedret design og brukeropplevelse
Bruker- og supportmenyen er flyttet fra hovedmenyen og opp til høyre i skjermbildet. Du kan også her gå inn i flere Tripletex-kontoer hvis du har flere kontoer i Tripletex. Bare klikk på kontonavnet, så får du opp en liste med alle kontoene dine.
Hurtigsøk er også komprimert, og du bestemmer hva du søker på via nedtrekksmenyen. Du kan åpne et nytt vindu ved å klikke på den grønne firkanten ved siden av supportmenyen.

Nettbrett
Forhåndsvisning av bilag og dokumenter har fått bedre støtte i flere nettlesere, og Tripletex har blitt bedre tilpasset bruk på nettbrett.

Mobilapplikasjon
Vår mobilapplikasjon har fått et forenklet bilagsmottak. Du kan nå ta bilder av kvitteringer og laste bildene opp i bilagsmottaket på mobiltelefonen.


Nyheter og systemendringer natt til torsdag 28.08.2014.

Fra torsdag 28.08.2014 vil du finne disse nyhetene i Tripletex:

EHF 2.0. – Dette er det nye EHF-formatet, og alle Tripletex-kunder kan nå både sende og motta EHF-fakturaer i det nye formatet.

For regnskapsførere – Regnskapsførerne kan nå se og endre sine brukerinnstillinger per klient via hovedmenyen. (Krever at regnskapsføreren er logget inn i klientkontoen)

Ny hjelp- og supportside – Hjelpesiden vår får et nytt og mer oversiktlig utseende. Artikler, videoer og FAQ-er kategoriseres etter emne, og man kan enkelt finne frem til de mest populære hjelpeartiklene.


Nyheter i Tripletex i juni 2014

Ny brukeradministrasjon for regnskapsførere: Klienter av regnskapskontoret gir nå tilgang til regnskapskontoret i stedet for til en bestemt ansatt, og regnskapskontoret kan fordele disse rettighetene til de ansatte. Forbedringen vil forbedre oversikten for både regnskapsførere og klienter. Regnskapskontoret kan til enhver tid se hvilke regnskapsførere som har hvilke rettigheter hos samtlige kunder og administrere disse, regnskapsførerne kan til enhver tid se hvilke klientkontoer de har tilgang til og hvilke rettigheter de har, og klientene kan ha full oversikt over hvilke rettigheter regnskapsførerne har i kontoen deres.

Meldinger på sider: Du vil nå oppleve å få nyttige meldinger knyttet til hvor du er i løsningen – og hva du jobber med. Meldingene kan være informasjon om oppdateringer, tips og hint til bruk av løsningen og driftsmeldinger som angår den modulen du arbeider i. Du kan fjerne meldingene ved å krysse dem bort, og de vil da ikke vises igjen.

Egendefinert standardtekst på e-post: Det er nå mulig å lage en egen standardtekst som vises på alle utsendte e-poster (tilbud og ordre).

AGA-endringer: Regjeringen foreslår å inkludere 31 nye kommuner i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om hvilke kommuner det gjelder og hvilken sone de flyttes til:

http://distriktssenteret.no/soner-arbeidsgiveravgift/

For å tilpasse seg EU/ESAs retningslinjer vil følgende sektorer/bransjer helt eller delvis bli unntatt fra ordningen:

 • Transportsektoren
 • Energisektoren
 • Selskaper som produserer stål og syntetisk fiber
 • Finans- og forsikringsbransjen
 • Skipsbyggingsbransjen

Du kan lese mer om dette via denne lenken.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/kampanjer/Differensiert-arbeidsgiveravgift/Sporsmal-og-svar—differensiert-arbeidsgiveravgift.html?id=762193


Nyheter i Tripletex 06.05.2014

Det kom flere nyheter i Tripletex natt til 6. mai.

 • Vi er svært stolte av å presentere vårt nye lønnssystem. Alle administratorer i kontoer med lønnsmodulen i Tripletex skal ha fått en e-post med en lenke til dokumentasjonen av det nye systemet. Vi anbefaler alle å lese dokumentet før den neste lønnskjøringen i Tripletex.
 • Lønnsslipper er nå tilgjengelige i vår mobilløsning. Man kan nå gå inn via et eget menyvalg på mobilen og se de siste 12 lønnsslippene sine på mobiltelefonen. Det er også mulig å laste ned hver lønnslipp som et PDF-dokument.
 • Ansatte kan nå føre timer på lønnsarter med overtid i timelisten via vår mobilapplikasjon.

Nyheter i Tripletex i mars 2014

Forenklet arbeidsflyt i bilagsmottaket: Hvis man huker av flere bilag i bilagsmottaket og velger «Registrer bilag», så vil de valgte bilagene nå legge seg i en «kø». Man kan bla mellom bilagene i køen med piltastene, velge bilagstype, se på eller endre vedlegg og fylle inn informasjon. Man kan også slå sammen bilag, som ikke er spesifisert som f.eks. leverandørfaktura eller et avansert bilag, eller sende bilag tilbake til bilagsmottaket. Denne funksjonen er også tilgjengelig i «Ikke bokførte bilag» og «Attestering av bilag».

Mobilapplikasjon: Remitteringsoversikt er nå tilgjengelig i vår mobilapplikasjon.

Ny funksjonalitet ved vareopptelling: Man kan nå velge blant tre ulike typer vareopptellinger. Man kan velge å bare vise produkter med lagerbeholdning, vise alle produkter eller ingen produkter.

Bedre feilmeldinger ved filimport: Man vil nå få en forklarende beskjed om man velger CSV som filtype og prøver å importere en Excel-fil – og motsatt.

Elektro/VVS: Hvis man redigerer kursnumre manuelt på kontrollskjemaer, så vil de nå automatisk legge seg i stigende rekkefølge. Det er også lagt inn en sperre for identiske kursnumre.

Det er nå mulig å velge lager for alle ordrelinjer ved registrering av leverandørfaktura fra grossister. Før måtte man velge lager på hver ordrelinje hvis de ikke skylle knyttes til et prosjekt.

Attestering: Det er nå mulig å reversere et avvist bilag etter at bilaget er bokført.


Nyheter i Tripletex i februar 2014

Altinn: Det har nå blitt lettere å sende inn oppgaver til Altinn. Man trenger blant annet ikke å logge seg inn i Altinn for å sende inn terminoppgaver, og det enklere å sjekke statusen på oppgavene i Altinn og sende inn oppgaver på nytt. Det er laget en helt ny artikkel med bilder som beskriver de nye endringene. Artikkelen heter “Innsending av skjemaer til Altinn” og kan søkes opp på siden for hjelp og support.

Hovedbok: Man kan nå filtrere på mva-koder i filtreringsmenyen. (Den grønne knappen ved siden av “Periode”).

CSV-eksport: Man kan nå ta CSV-eksport av samtlige reskontroer i tillegg til hovedbok – altså kundespesifikasjon (reskontro), leverandørspesifikasjon (reskontro) og ansattspesifikasjon (reskontro).

Attestering: Via “Regnskapsinnstillinger/Regnskapsregler” har det kommet en ny opsjon – “Tillat bokføring før bilag er attestert/godkjent”. Ved å huke av denne boksen kan man nå bokføre bilaget før det er ferdig attestert.

Produkt/lager: Ny opsjon i brukerinnstillinger. Hvis man huker av denne, så må man spesifisere lager per ordrelinje. Siden det er en opsjon i brukerinnstillinger, så kan man endre dette på brukernivå.

EHF: Mulig å få varsel på e-post når det kommer nye EHF-fakturaer inn i bilagsmottaket. Denne opsjonen kan slås på via brukerinnstillingene.

Remitteringsoversikt: Det har nå kommet et forbedret statusfelt hvor det er lettere å se hvem som har attestert, om noe er avvist osv.

Saldobalanse: Man kan nå velge å se alle aktive kontoer via filtreringsmenyen. Man huker da av boksen “Vis alle aktive kontoer”.

Lagerkorreksjonsoversikt/Vareopptellinger: Disse oversiktene har nå fått en egen kolonne for “nummer”.


Endringer i innstillingene på ansatte og kontakter – 08.12.2013

Det har kommet noen endringer vedrørende innstillinger på ansatte og kontakter i Tripletex. En ansatt kan nå registreres med flere arbeidsforhold med en start- og sluttdato for hver ansettelsestid. Arbeidsforholdene registreres ved å velge «Selskap/Ansattoversikt» i hovedmenyen og fanen «Ansattdetaljer».

Hvis en person blir ansatt på nytt i bedriften, og personen ligger inne med både startdato og sluttdato, så kan man gå inn i ansattdetaljene og velge «Nytt arbeidsforhold» i den grønne menyen. Så skriver man inn startdatoen for det nye arbeidsforholdet og klikker på den grønne knappen. Husk at det ikke er mulig å utbetale lønn til den ansatte før startdatoen.

 

Man ser at det nå står «Arbeidsforhold 2» over den nye startdatoen. Hvis man klikker på «Vis alle», så vil man få opp begge arbeidsforholdene. Det er også mulig å slette registrerte arbeidsforhold så lenge det ikke er utbetalt lønn til den ansatte. Man velger da «Slett arbeidsforhold» i den grønne menyen. Man velger et av arbeidsforholdene i nedtrekksmenyen og klikker på «Slett arbeidsforhold».

 

Ved registrering av nye ansatte har boksene, der man huker av om den ansatte er en regnskapsfører eller en revisor, blitt flyttet helt nederst i skjemaet til avsnittet «Tilleggsinformasjon». Avsnittet «Brukerinformasjon», der man huker av om den ansatte skal ha påloggingstilgang til Tripletex, er også flyttet til nedre del av skjemaet.

 

Hvis man klikker på «Detaljer» ved siden av den ansatte i ansattoversikten, så er det også et par endringer i fanen «Brukertilgang». Boksen for «Inaktiv» er nå fjernet. En ansatt har nå kun påloggingstilgang eller ikke påloggingstilgang. Hvis man vet at en ansatt skal slutte i bedriften en bestemt dato, så kan man nå skrive inn denne datoen i avsnittet «Generelt». Hvis man huker av boksen og skriver inn en dato i feltet, så vil ikke brukeren ha påloggingstilgang etter den registrerte datoen.

 

Når man oppretter en ny kontakt, så begynner man nå med å velge kunde eller leverandør. Dette feltet lå før lenger ned i skjemaet. Helt nederst i skjemaet er det nå et nytt avsnitt som heter «Tilleggsinformasjon».

 

Hvis man ønsker muligheten til å føre timer og reiseregninger på kontakten, så må man krysse av boksen «Tillat registrering av informasjon». Hvis ikke denne boksen er huket av, så vil man heller ikke kunne velge kontakten i noen av listene for ansatte og kontakter i systemet. Kontakten vil dermed kun være synlig i «Kunde/Kontaktoversikt» i hovedmenyen.

Når det gjelder kontakter som alt er registrert i Tripletex, så vil opsjonen «Tillat registrering av informasjon» være huket av for alle aktive kontakter i kontoen. Opsjonen vil altså ikke være huket av for kontakter som står som inaktive.

I avsnittet «Tilleggsinformasjon» kan man knytte kontakten til en avdeling i bedriften. Hvis kontakten er en revisor eller en regnskapsfører, så må man også huke av for det i dette avsnittet.


Nyheter og systemendringer 03.12.2013

Elektroniske skattekort er nå på plass i løsningen. Det ligger en ny artikkel i hjelpesystemet som forklarer hvordan man bestiller og legger inn de elektroniske skattekortene. Gå inn på siden for hjelp og support og skriv “Elektroniske skattekort” i søkefeltet, så får du opp artikkelen.

Vedlegg på tilbud: Det er nå mulig å legge til vedlegg på tilbud. Dette gjøres ved å laste opp dokumentene i fanen “dokumentarkiv”. Så kan man velge om dokumentet skal sendes som vedlegg på neste tilbud eller alle tilbud.

E-postvarsling: Det er nå mulig å bli varslet på e-post når det kommer nye bilag til bilagsmottaket, når det kommer nye bilag til attestering og når det kommer nye bilag til “Ikke bokførte bilag”. Man kan slå av og på varslingen i “Bruker/Brukerinnstillinger” i hovedmenyen.

Desimaler i regnskapsrapporter: Man kan nå se desimaler på tall i en rekke regnskapsrapporter. Man klikker på den grønne knappen ved siden av periode og skrur av/på opsjonen “Vis desimaler”. Opsjonen er tilgjengelig i rapportene årsregnskap, balanserapport, balanserapport gruppert, resultatrapport og resultatrapport gruppert.

Aldersfordelt saldo: Aldersfordelt kunde- og leverandørspesifikasjon er nå skilt ut i to egne menyvalg under “Regnskap”. Man kan velge om beregningen skal baseres på “fakturadato” eller “forfallsdato”.

Sortering av posteringer på forfallsdato: Det er nå mulig å sortere posteringer på forfallsdato i ansatt- og leverandørreskontro. Dette gjøres via den grønne filtreringsknappen på de to sidene.

Utvidet CSV-eksport: CSV-eksport fra hovedbok tar nå også med kolonner for kostnadsbærere.


Systemendringer – 21. oktober 2013

Lønn: Trekkperiode for skattetrekk administreres nå per ansatt via ansattdetaljene. Før valgte man trekkperiode per ansatt via «Lønn/Lønnsutbetaling» i hovedmenyen. Trekkperiode for skattetrekk følger lønnsutbetalingene til den ansatte. Betales det ut lønn én gang i måneden, så skal trekkperioden være én måned. Betales det ut lønn hver 14. dag, så skal trekkperioden være to uker.

Det har også kommet en egen boks som hukes av om den ansatte er pensjonist.

skattekort

Det kreves at skattekort er registrert for inneværende år og at trekktabellnummeret er gyldig.

Tripletex’ mobilløsning: Det blir nå mulig å legge til vedlegg når man oppretter en reiseregning eller et ansattutlegg.

EHF: Det er nå mulig å sende EHF-fakturaer til bilagsmottaket ved å bruke @ebilag.com-adressen.

Ikke bokførte bilag:
Flere av funksjonene fra bilagsmottaket er nå også tilgjengelig her. Man kan nå splitte og slå sammen sider og bruke piltastene for å bla mellom bilagene.

Attestering:
For dem med attestering i løsningen er det nå mulig å attestere også fra remitteringsoversikten.

Når man registrerer en leverandørfaktura eller et produktkjøp, så kan man nå legge til en mottaker i attesteringskjeden nederst i skjermbildet.


Tripletex har fått ny hjemmeside.

Tripletex lanserer sin nye hjemmeside fredag 13/9 klokken 23.00. Siden har nå fått et mer visuelt uttrykk, men man logger seg inn på samme sted som før – oppe i høyre hjørne. Hvis man har lagret passordet til sin Tripletex-konto i nettleseren, så må man skrive inn passordet manuelt første gang man logger seg inn.


Systemendringer – september 2013

Tripletex vil om kort tid lansere en attesteringsmodul. Dette medfører at vi nå må gjøre noen små endringer i systemet. Noen av endringene vil være synlige selv om du ikke har attesteringsmodulen.
– «Bilag/Registrer mottatt regning» vil endre navn til «Bilag/Registrer leverandørfaktura». Skjermbildet er det samme som før, men det vil få to tilleggsvalg.

Blogg - registrer leverandørfaktura

Det er en ny opsjon kalt «Send til hovedbok». Hvis denne boksen er krysset av, så bokføres leverandørfakturaen når man klikker på «Lagre». I det nye feltet «Forfallsdato» kan man registrere en forfallsdato på fakturaen.

– «Ny oppgave», «Oppgaveoversikt» og «Oppgavekategorier» blir flyttet fra hovedmenyvalget «Bruker» til et eget hovedmenyvalg kalt «Oppgave».

Blogg - oppgave 3

– Hovedmenyvalget «Arkiv» vil få navnet «Dokument». «Nytt notat» og «Notatoversikt» vil bli flyttet fra hovedmenyvalget «Bruker» til det nye hovedmenyvalget «Dokument».

– Meldingsoversikten vil bli delt i to – i et bilagsmottak og et dokumentmottak. Bilagsmottaket finner man under «Bilag» i hovedmenyen. Alle bilag, som skannes inn eller sendes til kontoens ebilagsadresse, vil havne her.

Blogg - bilagsmottak

Alle nye bilag i bilagsmottaket vil få et midlertidig bilagsnummer. De to bilagene på bildet har numrene «Ikke bokført 65» og «Ikke bokført 66». Når bilagene bokføres, så vil de få et «ekte» bilagsnummer som vanlig.

I tillegg til bilagsmottaket blir det nå et dokumentmottak som ligger under det nye hovedmenyvalget «Dokument». Dokumentmottaket får en unik e-postadresse i brukerens Tripletex-konto. Denne e-postadressen vil være synlig øverst på siden når man velger «Dokument/Dokumentmottak» i hovedmenyen.

Blogg - dokumentmottak

– «Arkivoversikt» vil nå hete «Dokumentarkiv» og ligge i det nye hovedmenyvalget «Dokument», men skjermbildet er det samme som før.

– I forbindelse med det nye bilagsmottaket vil rettigheten «Tilgang til bilagsmottak» erstatte rettigheten «Tilgang til selskapets meldinger». Hvis man har rettigheten «Tilgang til bilagsmottak», så har man tilgangen til å registrere informasjon via «Registrer leverandørfaktura», men ikke til å bokføre bilagene.

– «Bilag/Ikke bokførte bilag» erstatter det som før het «Bilag/Ufullstendige bilag». Det er mulig å sende bilag rett til «Ikke bokførte bilag» i bilagsmottaket ved å huke av bilaget og velge «Send til regnskapsfører» i den grønne menyen.

Blogg - send til regnskapsfører

Hvis man velger «Send til Regnskapsfører», så forsvinner bilaget fra listen og havner i listen for «Ikke bokførte bilag». Når man registrerer en leverandørfaktura, et produktkjøp, en inntekt eller et avansert bilag, så kan man også sende bilagene til «Ikke bokførte bilag» ved å fjerne haken i boksen «Send til hovedbok».

Blogg - avansert bilag

Regnskapsfører kan i ettertid gå inn i «Bilag/Ikke bokførte bilag» og bokføre bilagene.

– «E-postkontoer» vil flyttes fra hovedmenyvalget «Selskap» til et nytt hovedmenyvalg kalt «E-post».

– Alle kunder vil nå få hovedmenyvalget «Bilag» med bilagsmottak.


Nyheter og systemendringer – juni 2013

Bestilling/Rekvisisjon

Det er nå mulig å opprette bestillinger og rekvisisjoner via produktmenyen. For å få disse valgene i produktmenyen må man slå på modulen “Bestilling” i produktinnstillingene. Det er fire nye menyvalg: «Rekvisisjonsoversikt», «Ny rekvisisjon», «Bestillingsoversikt» og «Ny bestilling». For brukere av Tripletex Elektro har produktbestillingsfunksjonen blitt modifisert.

NB! For å ha tilgang til bestilling og rekvisisjon så må man ha rettigheten «Administrasjonstilgang til produktmodulen».

Bilagsmenyen

Følgende menyvalg er flyttet til bilagsmenyen:

 • Produkt/Registrer produktkjøp
 • Produkt/Registrer uttak av vareprøver
 • Regnskap/Bilagseksport

I tillegg er menyvalget «Produkt/Produktkjøpoversikt» blitt erstattet med «Bilag/Bilagsoversikt». For å filtrere på bilagstype kan man velge «Innkommende faktura» i filtreringsmenyen. (Grønn knapp ved siden av «Periode»)

Lønnsinnstillinger/Timelisteinnstillinger

Standard normaltid kan nå endres fra lønnsinnstillingene. For dem som ikke har lønnsmodulen, kan normaltiden endres via «Timeliste/Timelisteinnstillinger».

Feriedager og feriepengesats kan nå endres per år via «Lønn/Lønnsinnstillinger». For dem som ikke har lønnsmodulen, kan de samme endringene gjøres i «Timeliste/Timelisteinnstillinger».

«Lønn/Lønnsinnstillinger» har fått en ny fane kalt «Lønnsregler». Her er det mulig å administrere hva slags lønnskoder som skal benyttes til månedslønn og timelønn.

Hovedbok og bilagsoversikt

I hovedbokens og bilagsoversiktens filtreringsmenyer (trykk på grønn knapp ved siden av «Periode») kan man nå filtrere søket på minimums- og maksimumsbeløp. Man skriver inn beløpene i de to feltene, og i nedtrekksmenyen under kan man velge om beløpet er debet, kredit eller begge deler. Kun bilag med posteringer innenfor beløpsfiltreringen vil vises i oversikten.

I bilagsoversikten kan man nå søke på bilag som er ført mot en bestemt regnskapskonto. Dette gjøres også via filtreringsmenyen. Kun bilag med posteringer mot den valgte kontoen vil vises i oversikten.

Fakturainnstillinger

Ny opsjon i avsnittet «Preferanser» – «Vis produktnummer på faktura». Når opsjonen er huket av, vil produktnummer vises på fakturaer, pakksedler og ordrebekreftelser. Hvis opsjonen slås av, så vil produktnummer ikke vises på fakturaer, pakksedler og ordrebekreftelser.

Ferieplan

Ferieplan kan nå også benyttes for kontakter med brukertilgang. Via filtreringsmenyen (grønn knapp ved siden av periode) kan man velge «Vis kontakter».

Ansattoversikt

Ansattoversikten er nå utvidet med personnummer. Via filtreringsmenyen (grønn knapp ved siden av «Periode») huker man av «Vis lønnsinformasjon» og klikker på «Oppfrisk».


Nyheter i Tripletex – 02.05.2013

Det har kommet noen nyheter og endringer i Tripletex.

Leverandørprisregister.
Foreløpig kan dette kun endres via produktdetaljer og fanen “leverandørpriser”.
Her kan man opprette leverandørpriser for det gitte produktet.

Et nytt valg under leverandørdetaljer (ikke for Tripletex Elektro-kunder) er “Vis priser i produktlisten”. Dette avgjør om man kan velge leverandørens produkter i ordrelinjene på en ny ordre. Som standard er denne opsjonen på.

Når et leverandørprodukt blir valgt på en utgående ordre, vil prisen, som er satt i registeret, bli brukt som kost og utsalgspris.

Hvis en leverandør blir slettet, vil alle priser knyttet til leverandøren bli slettet.
Hvis et internt produkt, som har registrerte leverandørpriser, blir slettet, vil prisene også bli slettet.

Det er mulig å sende purringer på e-post selv om fakturaen er sendt som en EHF-faktura.

Attn. vises i vinduskonvolutten på fakturaene.

Resultatbudsjettet er utvidet med budsjettype. Følgende budsjettyper finnes:

 • Selskap
 • Avdeling
 • Ansatt
 • Prosjekt
 • Produkt

I resultatbudsjettet velger man budsjettype. Valget “Vis budsjett” er fjernet.

Ved fakturering vises neste fakturanummer.

Mva-koden “Ingen avgiftsbehandling”, kode 0, kan spesifiseres ved fakturaimport.


Vedlegg til faktura – 23.01.2013

Hei.

Det er nå mulig å ha dokumenter som vedlegg til faktura som sendes på e-post eller EHF. Dette kan gjøres enten i prosjektarkivet eller i kontrollskjemaoversikten.

Slik gjør du det i prosjektarkivet:

 • Velg et prosjekt i prosjektoversikten.
 • Trykk på “Flere valg” og “Arkiv”.
 • Trykk “Last opp” og “Velg fil” i det nye popup-vinduet.
 • Velg riktig dokument og trykk “åpne”.

 

I “Fakturavedlegg (e-post/EHF)” kan du velge om vedlegget skal legges ved neste faktura eller alle fakturaer.

Velg et av alternativene og trykk “Last opp”.

Du vil nå se navn, størrelse og status (at dokumentet sendes som vedlegg) på dokumentet du lastet opp.

Hvis dokumentet allerede er lastet opp i arkivet, så kan du krysse av i boksen til venstre og trykke “Endre”.

Slik gjør du det i kontrollskjemaoversikten:

 • Velg et prosjekt fra prosjektoversikten.
 • Velg “Kontrollskjemaer” i den nye menyen. (Det kan hende den ligger under “Flere valg”)
 • Velg riktig kontrollskjema.
 • Trykk på “Lagre”.
 • Trykk på “Detaljer” til venstre for kontrollskjemaet.
 • Nederst på siden må du krysse av i boksen “Ferdig registrert”.

 

Så kan du velge om vedlegget skal legges ved neste faktura eller alle fakturaer.

Med vennlig hilsen

Tripletex


Skjulte faner – 11.12.2012

Vi har lagt ut en liten endring på sidene med mange faner, først og fremst prosjekter. For å unngå at disse sidene blir unødvendig brede har vi valgt å skjule noen av fanevalgene. Om du ikke finner fanen du leter etter, ta en titt på nedtrekksmenyen under “flere valg”. Systemet vil alltid forsøke å vise så mange faner som det er plass til. Det medfører at noen sider får plass til alle fanene, mens andre bare har noen få. Dette vil også avhenge av skjermstørrelse, og andre faktorer.

 

 


Overhaling av brukergrensesnittet – 01.11.2012

I løpet av neste uke vil Tripletex gjennomgå en oppgradering som inneholder flere forbedringer i brukergrensesnittet. Vi har hatt flere målsettinger med denne releasen:

 • Mer intuitiv navigering mellom de forskjellige sidene
 • Gjøre det letter å forstå “hvor man er” i systemet
 • Tydeligere skille mellom hva som er innhold og hva som er funksjoner
 • Forbedret ytelse både ved navigering og endring av innhold

Det nye kundeskjermbildet er et eksempel på hvordan dette vil se ut i praksis:

 • Kundenavn og -nummer vises tydelig i overskriften
 • Kundeinformasjonen er strukturert i forskjellige faner for tydelig og enkel navigering
 • Funksjoner som kan utføres på kunden (Lagre, Slett, Kopier innstillinger) ligger som en grønn knapperad øverst i fanen
 • “Hurtiglinker” for å opprette nye elementer tilknyttet kunden (Nytt tilbud, Ny kontakt etc) er skilt ut i en egen knapperad
 • Der ligger det også en egen knapp “Endringslogg” som viser når kunden ble opprettet og sist endret, samt hvem som gjorde det (se illustrasjon)

 

Disse endringene gjelder ikke bare for kundeinformasjon men er gjennomført i hele systemet (Ordre, Prosjekt, Faktura, Konto, Produkt, Reiseregning osv).


Tripletex støtter nå mottak av faktura på EHF-format – 17.10.2012

I sommer ble Tripletex oppgradert med støtte for å sende faktura på EHF-format. EHF er en standard for elektronisk faktua som brukes i økende grad. Blant annet har den norske stat bestemt at alle fakturaer som sendes til statlige foretak skal være på dette formatet. Fra nå av er det også mulig å motta EHF-faktura i Tripletex. Dette åpner opp for store besparelser for våre kunder. En EHF faktura kan sendes direkte fra leverandørens fakturasystem og inn til Meldingsoversikten i Tripletex. Når fakturaen bilagsføres vil mye av informasjonen (leverandør, beløp, KID mm) være ferdig utfylt og registreringen går dermed mye raskere!

 

For at du skal kunne ta imot EHF-faktura i Tripletex må du ha modulene Regnskap og Bilagskanning. Hvis du er interessert i prøve ut denne effektiviserende funksjonen så ta kontakt med ossog oppgi følgende informasjon:

 • Oranisasjonsnavn
 • Organisasjonsnummer
 • Telefonnummer
 • Nettside
 • Navn på kontaktperson
 • Telefonnummer til kontaktperson
 • E-post til kontaktperson

Denne informasjonen er nødvendig for å bli registrert i ELMA, som er statens register over alle bedrifter som kan motta EHF-faktura. Når din bedrift er registrert i ELMA så kan leverandørene gjøre et automatisk oppslag og finne ut at EHF-fakturaen skal sendes direkte til din Tripletex-konto. Her kan du lese mer om elektronisk faktura og EHF.


Prosjekt – beregning av timekostnad – 10.09.2012

Prosjektmodulen i Tripletex er utvidet med funksjonalitet for å beregne timekost. Timekostmodulen aktiveres via menyvalget Prosjekt / Prosjektinnstillinger. Kryss av for Timekost under avsnittet Moduler. Brukerens timekost registreres via kontaktdetalj-siden. Se avsnittet Timepris / timekost. Prosjektbudsjettet og statusrapportene er utvidet med timekost. Eksempel : Gjenstående honorar (for timeprisprosjekter) og timekostnad beregnes ut i fra prosjektleders estimerte timepris og timekost for gjenstående timer.

 


Meldingsoversikten – endre tittel på dokument – 02.07.2012

I meldingsoversikten i Tripletex kan selskapet motta elektroniske fakturaer og skannede bilag. Det er nå mulig å endre tittel på skannede dokumenter direkte i siden. Trykk på blyantikonet for å endre tittel:

 


Faktura/Ordre – inntekter, utgifter og nettobeløp – 02.07.2012

Ordremodulen er utvidet med funksjonalitet for å vise utgifter og nettobeløp. Utgiften vises ved å kryss av for “Vis utgift” under avsnittet Ordrelinjer.

 

I tillegg er det nå mulig å spesifisere både påslag og rabatt. Funksjonaliteten kan aktiveres / deaktiveres via Faktura / Fakturainnstillinger. Eksempel:

 


Tripletex Elektro – nye NELFO kontrollskjemaer (5 sikre) – 13.06.2012

Tripletex er i full gang med å implementere ny funksjonalitet for våre elektrokunder. Tre nye kontrollskjemaer er nå tilgjengelig: 1. 5S Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll. Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko. 2. 5S Rapport fra risikovurdering av ekomnett 3. 5S Samsvarserklæring og rapport fra sluttkontroll. Samsvarserklæring og sluttkontroll av ekomnett Ekom autorisasjonsnummer registreres via menyvalget Selskap/Selskapsinformasjon. Tips: Det er blitt mulig å kopiere kontrollskjemaer mellom prosjekter. Se funksjonen “Kopier…” i kontrollskjemaoversikten. Minner også om at Tripletex har egen stand på Eliaden. Ta gjerne kontakt med oss der.


Import av bilag fra kassasystemet Mandarin – 13.06.2012

Tripletex er nå integrert mot kassasystemet Mandarin. Bilag fra Mandarin importeres via menyvalget Bilag / Bilagsimport i Tripletex.


Tripletex Elektro – garantiskjema varmekabel – Elflex-produkter – 13.06.2012

Kontrollskjemaet “Garantiskjema varmekabel” er tilgjengelig for alle kunder som abonnerer på bransjeløsningen Tripletex Elektro. Tripletex har nå oppdatert produktdatabasen med Elflex-produkter fra leverandøren Konsulent Team AS. Vi har også lagt inn funksjonalitet for å registrere varmekabelprodukter som ikke finnes i vår database. Dette gjøres ved å velge (Annet) i produktlisten.


Meldingsoversikt – skanning av bilag – 08.06.2012

Meldingsoversikten er utvidet med funksjonalitet for å endre mottaker på skannede dokumenter. Se funksjonen “Endre mottaker…”. Mottaker for skannede bilag endres via menyvalget Selskap / Selskapsinformasjon. Se avsnittet “Skanning av bilag”. Det er nå mulig å velge selskapet som mottaker av skannede bilag. Brukere som skal ha tilgang til dokumenter som er mottatt av selskapet må ha brukerrettigheten “Tilgang til selskapets meldinger”.


Oppdatert periodevelger – 21.05.2012

Etter vi la ut periodevelgeren tidligere i år har vi fortsatt å forbedre den. To viktige endringer er nå lagt ut. Den første innebærer at du kan flytte valgt periode ved hjelp av piltastene på tastaturet. Forøvrig kan du velge valgt periode ved å trykke Enter. Escape brukes for å avbryte utvalget. Den andre viktige endringen er at man nå kan velge flere enn én periode på endel skjermbilder. Dette kan gjøres på flere ulike måter, enten ved å dra musen over flere perioder, eller ved å holde shift inne mens man klikker på en periode. Hvis man benytter seg av piltastene på tastaturet kan man også holde shift inne mens man trykker på høyre eller venstre piltast. Enkelte sider støtter ikke flere perioder, og shift vil derfor ikke ha noen effekt.

 

Vi håper disse endringene kan være nyttige for mange av våre brukere.


11,11% mva for fiskere og fiskesalgslag – 04.05.2012

Fra Merverdiavgiftsloven kapittel 5.8:

  Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved fiskeres omsetning til eller gjennom fiskesalgslag som er opprettet i medhold av råfiskloven. Det skal beregnes merverdiavgift med redusert sats ved fiskesalgslagets formidling eller godkjenning av slik omsetning.

Den reduserte satsen er satt til 11,11% (denne satsen har vært uendret siden merverdiavgiften ble innført i 1970). Tripletex har nå støtte for denne spesielle mva-satsen. Innstillingene for å aktivere de relevante mva-typene ligger under menyvalget Regnskap->Regnskapsinnstillinger->Mva-innstillinger.


Forholdsmessig mva – 03.05.2012

Det er nå mulig å registrere forholdsmessig mva i Tripletex. Forholdsmessig mva brukes av virksomheter som har omsetning både innenfor og utenfor avgiftsområdet, og som derfor må gjøre et forholdsmessig fradrag for inngående mva. Innstillingene for forholdsmessig mva gjøres via menyvalget Regnskap->Regnskapsinnstillinger->Mva-innstillinger.


Stor oppdatering ute nå – 03.04.2012

Som vi har skrevet om flere ganger tidligere har vi pusset opp endel komponenter og gjort noen visuelle forbedringer på Tripletex. Disse endringene er nå tilgjengelig for alle våre brukere. Vi benytter oss endel HTML5 og CSS3, som betyr at du bør ha en oppdatert nettleser for en optimal opplevelse. Brukere av Internet Explorer 8 vil f.eks få en fullt fungerende løsning, men visuelt nedgradert opplevelse, grunnet av denne ikke har støtte for bl.a. runde hjørner. Vi anbefaler sterkt å oppgradere til IE9, eller benytte Chrome, Opera eller Firefox. Vi har også forsøkt å gjøre at det brukbart på håndholdte enheter. For iPad/iPhone-brukere anbefales det sterkt å oppgradere til iOS5 eller nyere. Eldre modeller kan ha problemer med å vise bl.a. periodevelgeren. Dersom du bruker en Android telefon eller nettbrett har vi på enkelte modeller sett at den innebygde nettleseren skaper problemer. Dersom det går veldig tregt eller du opplever problemer anbefaler vi at du laster ned Opera Mobile eller Firefox for Android. For å lese mer om hva slags endringer vi har gjort, les våre tidligere bloggposter:


Vårrengjøring: Periodevelger – 29.03.2012

De av dere som har besøkt bloggen vår den siste uken har fått med dere at vi pusser opp brukergrensesnittet. Nå skal vi se på den siste store nyheten. Den største endringen vi har gjort er å lage en helt ny periodevelger. Dette gjelder på oversiktssider som man velger tidsperioder som filtrering. Tidligere har man måttet velge mellom dato/uke/måned/år på en ganske tungvinn måte, men nå har man alle valgene lett tilgjengelig. Hvilke perioder som er tilgjengelig varierer fra side til side, men periodevelgeren vil se omtrent lik ut uansett. Periodene som er tilgjengelig vil komme opp som en tidslinje hvor man kan trykke på aktuell periode. Dersom siden tilater dato-til-dato-periode kan man dra i håndtakene for å sette en startdato og en sluttdato. Noen vil kanskje foretrekke å bruke datovelger for å sette disse datoene, og det valget har vi fremdeles. Enkelte sider kan ha spesialvalg som alle perioder og hittil i år, da vil de være tilgjengelig som knapper nedenfor periodene. Andre sider har en mer begrenset funksjonalitet, for eksempel timelisten. Her er det kun mulig å velge hele uker, og derfor er uker eneste valget. Man har heller ikke mulighet til å sette dato til dato. Håper dere liker, og ser fram til de nye

 

endringene som er nesten ferdig utviklet. Vi holder på å kvalitetsteste de nye funksjonene, og det nye utseendet, og regner med å kunne lansere det om kort tid. Gikk du glipp av de tidligere artiklene om det nye utseende?

 


Vårrengjøring: Filtreringskomponent – 28.03.2012

Som tidligere nevnt jobber vi med oppussing av brukergrensesnittet i Tripletex. Tidligere har vi vist fram verktøylinjer og bekreftelses-/feilmeldinger. Nå skal vi vise en ny forbedring på filtreringssider i den kommende versjonen. Alle oversikts- og rapportsider har filtreringskritterier øverst. Avhengig av

 

rettigheter og sider kan filtreringsvalgene være ganske mange. For å unngå at dette tar opp mye plass, har vi gjort endringer. I tillegg til andre fargevalg har vi plassert de første etter hverandre på toppen. Dersom det er flere valg, har vi muligheten til å skjule disse, slik at det ikke tar opp så mye plass. Vi vet at det er svært ulik bruk på disse sidene fra bruker til bruker, og fra rapportside til rapportside, men vi håper likevel at dette er en velkommen endring. Les flere bloggposter om vårrengjøringen:

 

 


Vårrengjøring: Feilmeldinger og varsler – 26.03.2012

De som fulgte med på bloggen vår i forrige uke har fått med seg at vi holder på å pusse opp brukergrensesnittet. Idag viser vi fram hvordan vi presenterer informasjon vedrørende lagring. Alle våre kunder lagrer data i Tripletex jevnlig. Dersom noe går galt med lagringen får brukeren gjerne beskjed om hva som er galt, men grunnet ulike sider presenteres dette ulikt. Spesielt beskjeder om at handlinger har blitt utført (korrekt) blir kun vist i noen tilfeller. Vi har nå innført en logg over de siste utførte handlinger. Dette er både for å unngå situasjoner hvor brukeren er usikker på om han/hun har lagret, og for å være konsekvent igjennom hele systemet. Denne loggen er synlig som en boble øverst i menylinjen, og kan sjules/vises etter eget ønske. Dette er ikke en komplett logg tilbake i tid, men et kort tilbakeblikk på hva som har blitt lagret siden brukeren logget inn. Loggen inneholder et enkelt tidspunkt samt hvilke side brukeren var på da han/hun utførte handlingen. Loggen blir kun lagret lokalt i nettleseren og blir borte med en gang du lukker nettleseren, logger ut, eller utfører enkelte andre handlinger. Dersom en handlig førte til en feil/advarsel vil denne dukke opp i en tilsvarende boble for feil. Ofte kan dette skyldes at brukeren har glemt å fylle ut et felt, eller på en eller annen måte har en ugyldig verdi. Da vil det også være en feltspesifik feilmelding som peker mot feltet som har en feil. Dersom det er flere feil på siden, vil denne feilmeldingen også ha piler som tar deg til neste/forrige feil. Det burde nå være enda enklere å få rettet feilene og øke effektiviteten. Les flere bloggposter om vårrengjøringen:

 

 


Vårrengjøring: Verktøylinje – 23.03.2012

Som tidligere nevnt jobber vi med å pusse opp Tripletex. Nå skal vi ta for oss en viktig oppdatering: Verktøylinje på oversiktssider.

 

Mange av våre kunder bruker oversikts- og rapportsider, slik som ordreoversikt, kundeoversikt, prosjektoversikt eller lignende. Dersom man har mye data, kan det være nokså tungvint å krysse av på linjer for så å rulle helt ned for å utføre valgt handling. I tillegg har vi på endel sider såpass mange valg, og alle handlingene har hver sin knapp som det står “utfør” på. Dette synes vi både var tungvint, og ikke spesielt brukervennlig. I endel tilfeller kunne det være tvil om man trykket på riktig knapp, og om dataene man hadde skrevet inn ble lagret. Av den grunn har vi nå valgt en helt annen framgangsmåte. Vi har lagt alle valgene i en verktøylinje øverst i tabellen. Akuratt som overskriften vil denne følge med skjermen etterhvert som man blar nedover. Enkelte handlinger som Lagre og Skriv ut vil bare utføre valgt handling, mens ofte vil en dialogboks være nødvendig for å utføre de mer avanserte handlingene.
Les flere bloggposter om vårrengjøringen:


Vårrengjøring av brukergrensesnittet – 22.03.2012

Vi har startet et omfattende arbeid med å få Tripletex til å se litt bedre ut og samtidig gjøre det lettere å jobbe med. Vi har derfor både gjort litt endringer i fargevalg, men også strømlinjeformet arbeidsflyten for endel skjermbilder. Nedenfor ser dere hvordan timelisten kommer til å se ut i oppdatert versjon. Vi er ikke helt ferdige med arbeidet ennå, så det kan fortsatt komme enkelte justeringer, men bildet bør gi en god pekepinn på hvordan Tripletex blir seende ut. Vi har ikke fastsatt noen dato for publisering, men vi er i sluttfasen av utviklingen. Tripletex kommer tilbake med mer informasjon om hva slags endringer vi har gjort, og hvorfor. Les flere bloggposter om vårrengjøringen:

 

 


Ny rapport: Lønnsrapport – ansatte – 14.02.2012

Tripletex har lansert en ny lønnsrapport: Lønnsrapport – ansatte. Rapporten viser sum registrert lønn pr. ansatt/lønnskode. Rapporten kan filtreres på avdeling, ansatt og lønnskode i en vilkårlig periode. Tips: Rapporten kan feks. brukes til å generere en liste som viser sum trekk fagforeningskontigent pr. ansatt.