Kontogruppe: Kontogruppe 10 – Immaterielle eiendeler

I balansen går goodwill inn under kategorien anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lengre periode.

Ved kjøp av et selskap er prisen ofte høyere enn det som er selskapets bokførte verdi, og differansen er verdien på selskapets goodwill. Goodwill vil vises som «kjøpt goodwill» i balanseregnskapet hos det kjøpende selskapet.

Les mer om goodwill.

Utsatt skattefordel gir uttrykk for den potensielle reduksjonen i betalbar skatt som oppstår ved en reduksjon av balansepostene til balanseførte verdier. Den potensielle reduksjonen oppstår når det skattemessige resultatet er høyere enn det regnskapsmessige.

Fremførbart underskudd er en typisk utsatt skattefordel. Dersom et foretak har gått med skattemessig underskudd i tidligere inntektsår, kan dette underskuddet fremføres iht reglene i skatteloven.

Denne fremføringsadgangen innebærer at underskuddet i senere inntektsår kan føres mot eventuelt overskudd og således begrense den skattbare inntekten for det senere regnskapsåret.

Dette gjelder for AS, ikke for ENK og ANS.

Les mer om utsatt skatt.

En forutsetning for balanseføring er at resultatene av tilvirkningsarbeidet tilfredsstiller visse kriterier og at anskaffelseskost er målbar. Utgifter som ikke forventes å resultere i en immateriell eiendel skal kostnadsføres løpende.

Dette er en eiendelskonto. Denne kontoen brukes til ervervet forskning og utvikling (balanseføring av eiendeler). Eiendeler over kr 30.000 (eks. mva) og forventet levetid/relevans over 3 år (anleggsmidler) skal i utgangspunktet balanseføres.
PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Hvis du er mva-registrert følger fradraget for mva fakturadato på leverandørfakturaen, gitt at dokumentasjonen for fradraget er i hht reglene. Nettobeløpet avskrives, på kontoene 60XX etter til enhver tid gjeldende regelverk.

Merk at regnskapsmessig og skattemessig avskrivninger kan være forskjellig. Hvis dette ikke skal balanseføres, men kostnadsføres, opprett da en egen kostnadskonto på dette, innen nummerserien 6000 – 7999.