Kontogruppe: Kontogruppe 10 – Immaterielle eiendeler

I balansen går goodwill inn under kategorien anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lengre periode.

Ved kjøp av et selskap er prisen ofte høyere enn det som er selskapets bokførte verdi, og differansen er verdien på selskapets goodwill. Goodwill vil vises som «kjøpt goodwill» i balanseregnskapet hos det kjøpende selskapet.

Hva er goodwill? Les mer.

Utsatt skattefordel gir uttrykk for den potensielle reduksjonen i betalbar skatt som oppstår ved en reduksjon av balansepostene til balanseførte verdier. Den potensielle reduksjonen oppstår når det skattemessige resultatet er høyere enn det regnskapsmessige.

Fremførbart underskudd er en typisk utsatt skattefordel. Dersom et foretak har gått med skattemessig underskudd i tidligere inntektsår, kan dette underskuddet fremføres iht reglene i skatteloven.

Denne fremføringsadgangen innebærer at underskuddet i senere inntektsår kan føres mot eventuelt overskudd og således begrense den skattbare inntekten for det senere regnskapsåret.

Dette gjelder for AS, ikke for ENK og ANS.

Hva er utsatt skatt? Les mer.

For at immateriell eiendel «Forskning og Utvikling» skal kunne balanseføres, må eiendelen være identifiserbar og kunne skilles fra Goodwill. En forutsetning for balanseføring er at resultatene av tilvirkningsarbeidet tilfredsstiller visse kriterier og at anskaffelseskost er målbar. Utgifter som ikke forventes å resultere i en immateriell eiendel skal kostnadsføres løpende.

Eiendelen må kontrolleres av foretaket og gi fremtidige økonomiske fordeler som tilflyter foretaket. Dette gjelder uavhengig av hvordan eiendelen er ervervet. Se dog konto 1001 FoU ervervet.

For ervervet FoU er det lettere å identifisere eiendelen for balanseføring, ettersom kjøpet forutsetter at eiendelen kan overføres fra selger til kjøper.

Ervervet FoU balanseføres til anskaffelseskost, og verdifall hensyntas ved av-/nedskrivning.

Vær obs på at små foretak ikke kan tilbakeføre kostnadsførte utgifter i et regnskapsår og balanseføre kostnadene som en ervervet FoU i et etterfølgende regnskapsår.

Denne kontoen brukes til ervervet forskning og utvikling som er balanseført. Hvis dette ikke skal balanseføres, men kostnadsføres, opprett da en egen kostnadskonto på dette, innen nummerserien 6000 – 7999.

Vær oppmerksom på at konto 1000 angir at saldo på denne kontoen regnes som skattemessig formue, se også konto 1001 og 1005.