Kontogruppe: Kontogruppe 11 – Tomter, bygninger og annen fast eiendom

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomt og lignende.

Hva er anleggsmidler? Les mer.

På denne kontoen føres kostnader til maskiner og anlegg som er under utførelse i de tilfeller der arbeidet pågår over lengre tid (mer enn en måned), for eksempel maskiner som blir satt sammen eller montert på en arbeidsplass som pågår over en lengre periode.

På denne kontoen bokføres andre bygninger/anlegg som ikke er fast eiendom. Med ikke fast eiendom menes for eksempel brakker og diverse anlegg. Beløpet som er betalt (selvkost) føres inn på denne kontoen.

Er selskapet mva-pliktig har man fradrag for inngående mva, hvis det er spesifisert i kontrakt eller faktura.

Verdien skal avskrives fra anskaffelsesmåned med 10 % pr. år.

Kjøp av bygninger føres på denne kontoen (vi kaller det balanseføring av eiendeler). Kjøpesum av bygning eller byggekost føres til kostpris inn på denne kontoen. Er ditt selskap mva-registrert føres det fradrag for mva på byggekostnader. I tillegg føres også andre omkostninger og kostnader i forbindelse med kjøp av eiendommen.

Bygninger skal skattemessig avskrives fra ansskaffelsesmåneden med 10% saldoavskrivning pr. år.