Kontogruppe: Kontogruppe 23 - Kortsiktige konvertible lån, obligasjonslån og gjeld til kredittinstitusjoner

Her føres kassekreditt som bedriften har i banken. Denne kontoen kan da være driftskonto i stedet for konto 1920, og saldoen på denne kontoen skal stemme overens med bankkontoen for kassekreditt i nettbanken. Den bør avstemmes jevnlig.

Hvis denne kontoen har debetsaldo pr. 31.12. bør saldoen overflyttes til konto 1920, da det ikke er gjeld.

Les mer om kassekreditt her.

Midlertidig lån relatert til byggearbeid som skal dekke renter og andre løpende kostnader. Det er vanlig å flytte eller omgjøre lånet til et langsiktig lån når byggearbeidet er ferdig.