Kontogruppe: Kontogruppe 29 - Annen kortsiktig gjeld

Her bokføres avsetning på regnskapshonorar, der man ikke har mottatt faktura og bokført denne i riktig periode/år, slik at selve kostnaden kommer i riktig periode.

Uopptjente inntekter føres på denne kontoen. Dette gjelder for eksempel garantiavtaler, serviceavtaler eller sesongkort. Inntekten må fordeles over hele perioden dette gjelder.

Her føres skyldige feriepenger av lønn som er utbetalt. Feriepenger utbetales i de fleste tilfeller året etter det er opptjent. Feriepengene som er opptjent når en lønn utbetales må avsettes i regnskapet, og føres så vekk igjen når feriepengene utbetales.

Her føres skyldig lønn til ansatte når lønn er kjørt. Når lønnen så blir utbetalt føres Kredit 1920 Bankinnskudd og debet 2930 Skyldig lønn. Kontoen blir da nullet ut.

Her føres gjeld med løpetid på inntil et år til ansatte. Dersom det er flere ansatte firmaet har en gjeld til, kan man opprette kontoer for den enkelte ansatte slik at man har en god oversikt.

Her føres forskudd fra kunder. Dette gjelder når en kunde har forskuddsbetalt en vare eller tjeneste som ikke ennå er levert. Dette skal føres uten mva. Når varen eller tjenesten leveres, så må beløpet føres vekk fra denne kontoen igjen.