Kontogruppe: Kontogruppe 71 - Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil, o.l.

På denne kontoen føres diettkostnader som ikke er oppgavepliktige/skattepliktige.

Dette kan være utgifter for kaffe, mat og drikke på en arbeidsreise.

Utgifter for mat/drikke betalt direkte av bedriften, eller refunderte utlegg til de ansatte føres her.

Konto 7150 benyttes dersom bedriften velger å betale ut et fast beløp til de ansatte per dag på reisen, i stedet for å betale det faktiske beløpet.

Selv om selskapet er momsregistrert gis det ikke fradrag for moms ved slike kostnader.

Eksempler: Diett, diett på reise, mat, drikke.

På denne kontoen føres diettkostnader som er oppgavepliktige/skattepliktige. Dette må innberettes via lønn og a-melding.

Dette kan være utgifter for mat og drikke på en jobb reise.

Kontoen benyttes dersom bedriften velger og betale ut et fast beløp til de ansatte per dag på reisen, i stedet for å betale det faktiske beløpet.

Staten fastsetter egne satser for hva som er skattefritt (dette gjelder ikke for ENK).

Eksempler: Diett, diett på reise, mat, drikke.

Jobbrelaterte reisekostnader som ikke skal innrapporteres via a-meldingen føres på denne kontoen. Dette kan være kostnader etter regning som refunderes de ansatte eller er betalt direkte av bedriften.

Dersom bedriften er mva-pliktig er det vanlig å benytte lav sats på for eksempel hotellovernatting. Er det utgift for frokost på samme kvittering føres dette på samme bilag, men uten mva-kode da man ikke får fradrag for dette.

Kostnader i forbindelse med reise til fast arbeidsplass føres vanligvis ikke her, men anses som privat utgift.

Konto 7160 benyttes for kjøp av mat og/eller drikke.

Konto 7100 benyttes for bilgodtgjørelse og er oppgavepliktig.

Eksempler: bompenger, parkering, parkeringsavgift, billetter for transport som buss, fly, ferje.

Her føres reisekostnader for ansatte som er oppgavepliktig. Det vil si at det skal innrapporteres som en del av lønnen til den ansatte via a-meldingen. Et eksempel kan være om den ansatte er så heldig og få en privat tur dekket av arbeidsgiver.

Eksempler: reise, vy, ruter, buss, tog, månedskort, pendlerutgifter, kollektiv.

Denne kontoen brukes til kilometergodtgjørelse inntil statens satser. Oppgavepliktig betyr at denne godtgjørelsen skal innrapporteres som en del av lønnen til den ansatte.

Se statens satser og regler og les mer om kjøregodtgjørelse.

Eksempler: Reise, godtgjørelse, bilgodtgjørelse, kilometergodtgjørelse. kjøregodtgjørelse, elektronisk kjørebok, vedlikehold bil.