Kontogruppe: Kontogruppe 83 - Skattekostnad på ordinært resultat

Her bokføres endringen av utsatt skatt eller skattefordel.

Les mer: Hvorfor beregnes utsatt skatt?

Det kan oppstå forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene når det brukes forskjellige metoder til avskrivninger. Dermed oppstår det midlertidige forskjeller som gir utslag i skattefradraget. Hvis det er en negativ midlertidig forskjell, blir det utsatt skattefordel istedenfor.

Betalbar skatt blir beregnet ut fra det skattemessige resultatet, og er den skatten selskapet forventer at de skal betale inn til staten neste regnskapsår.

Eksempler: Skattekostnad, skatteoppgjør.

Hva er betalbar skatt?