1005 – FoU egenutviklet

For at immateriell eiendel «Forskning og Utvikling» skal kunne balanseføres, må eiendelen være identifiserbar og kunne skilles fra Goodwill. En forutsetning for balanseføring er at resultatene av tilvirkningsarbeidet tilfredsstiller visse kriterier og at anskaffelseskost er målbar. Utgifter som ikke forventes å resultere i en immateriell eiendel skal kostnadsføres løpende.

Eiendelen må kontrolleres av foretaket og gi fremtidige økonomiske fordeler som tilflyter foretaket. Dette gjelder uavhengig av hvordan eiendelen er ervervet. Se dog konto 1001 FoU ervervet.