2180 – Andre avsetninger for forpliktelser

Her bokføres avsetning på kostnad på forpliktelser som ikke er ført i resultatregnskapet ved avslutning av en periode.