2220 – Gjeld til kredittinstitusjoner

Her føres gjeld med løpetid over 1 år, som lån i banker eller andre kredittinstitusjoner.