3610 – Leieinntekt andre varige driftsmidler avgiftspliktig

Inntekter fra utleie av varige driftsmidler. Eks. maskiner, inventar, kontormaskiner ol.