8620 – Endring utsatt skatt/skattefordel (Ekstraordinært resultat)

Her føres endring i utsatt skatt, hvis selskapet tar ut ekstra ordinært resultat.