A
A konto
A konto er en form for forskuddsbetaling. Ved a-konto-fakturering baseres beløpet på en forventet kostnad for en...
A-melding
A-meldingen er en elektronisk rapport som inneholder opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og skattetrekk. All...
A-ordningen
Hensikten med a-ordningen er å gjøre det enklere for arbeidsgivere å rapportere pliktige opplysninger til myndig...
Akkordlønn
Akkordlønn er lønn som avhenger av mengden arbeid som utføres, for eksempel at man betales per enhet som produse...
Aksjeloven
Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) inneholder bestemmelser om stiftelse av aksjeselskap, selskapets ledelse og g...
Aksjeselskap (AS)
Aksjeselskap (AS) er en organisasjonsform. Dersom det er stor risiko knyttet til det du driver med er AS den sel...
Aksjonærregisteret
Aksjonærregisteret er Skatteetatens database over aksjeeiere (aksjonærer) i Norge. Registeret innehold navn og i...
Aksjonærregisteroppgave
Hvert år skal alle norske aksjeselskaper levere en aksjonærregisteroppgave. Aksjonærregisteroppgaven er en rappo...
Aktiva
Aktiva er et regnskapsmessig uttrykk for eiendeler med formuesverdi. Aktiva kan deles inn i omløpsmidler og anle...
Altinn
Altinn er en digital portal for som lar næringslivet og privatpersoner levere skjemaer til offentlige etater. I ...
Amortisering
Amortisering er et historisk begrep for det vi i dag kaller nedbetaling av lån i avdrag. Amortisering er et ord ...
Anleggsmidler
Anleggsmidler er håndfaste eiendeler som er kjøpt til langsiktig bruk. Typiske anleggsmidler er maskiner og utst...
Ansattreskontro
Ansattreskontro er en form for underkonto i regnskapet som inneholder en oversikt over reiseregninger, utlegg, f...
Anskaffelser
Begrep som brukes om kjøp av varer og tjenester.
Ansvarlig selskap/ Delt ansvar
Ansvarlig selskap/ Delt ansvar er en organisasjonsform som du kan velge når du skal starte bedrift. Dersom du an...
API
Et API (Application programming interface) er et grensesnitt som lar to programvareløsninger kommunisere og utve...
Arbeidsgiveravgift
Avgiften arbeidsgiver/selskapet betaler av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og ...
Arbeidspapirer
Arbeidspapirer er revisorens dokumentasjon av det planlagte revisjonsarbeidet. Dokumentasjonen beskriver typen, ...
Attestering
Attestering innebærer at man kontrollerer og godkjenner bilag og utbetalinger før noe betales og bokføres. Attes...
AutoPay
AutoPay er en løsning som lar bedrifter håndtere alle banktransaksjonene sine fra økonomisystemet. Automatisk ov...
Avanse
Avanse er forskjellen mellom selgers varekostnad og salgsprisen. Det kalles også påslag, og oppgis gjerne i pros...
Avgiftsplikt
Avgiftsplikten gjelder for næringsdrivende med mva-pliktig omsetning. Det innebærer at de skal beregne og kreve ...
Avkastning
Vinning eller utbytte av en investering.
Avskrivning
Noen investeringer kan føres til fradrag i regnskapet med en gang. Andre må “avskrives”. Det betyr a...
Avstemming
Avstemming er en metode innen regnskapsføring, som går ut på å sammenligne deler av regnskapet med andre dokumen...
Avtalegiro
AvtaleGiro egner seg for deg som regelmessig sender faktura til samme kunde. I Tripletex kan alle kunder opprett...
Avvikshåndtering
Avvikshåndtering brukes i forbindelse med varemottak. Når du bestiller varer fra en leverandør, kan det være et ...
B
Balanse
Balanse er en oversikt over en virksomhets økonomiske situasjon på et tidspunkt, som beskriver hvilke eiendeler ...
Balansebasert verdivurdering
Balansebaserte metoder for verdivurdering er en gruppe metoder for å beregne verdien av virksomhetens eiendeler....
Balanseregnskap
Balanseregnskap viser på den ene siden verdien av de eiendelene bedriften har på et bestemt tidspunkt, og på den...
Bankavstemming
Bankavstemming er avstemming av regnskapet mot bank, og er en kontroll av føringen i regnskapet.
Bankgiro
Bankgiro er et betalingssystem som kan benyttes ved betaling og innkreving av penger. En utfylt giroblankett sen...
Banktransaksjoner
Innbetalinger og utbetalinger på bank.
Betalingsoppfordring
Betalingsoppfordring kan sendes til en kunde etter at fordringen har gått til inkasso. Det vil si etter at faktu...
Betalingstjenestedirektivet
EUs reviderte betalingstjenestedirektiv, også kjent som PSD2.
BIC-kode
BIC er en engelsk forkortelse for Business Identifier Code (Bank Identifier Code brukes også.) En BIC-kode er ba...
Bilag
Bilag (også kalt dokumentasjon) er dokumenter som fungerer som dokumentasjon for bokføringen i regnskapet. Eksem...
Bilagsmottak
Bilagsmottaket er en innboks i økonomisystemet ditt hvor du kan få tilsendt fakturaer fra leverandører og andre....
Bokføring
Registering av transaksjoner i et regnskapssystem, for å holde oversikt over hva virksomheten skylder og har til...
Bokføringsloven
Bokføringsloven regulererer hvordan økonomiske bevegelser registreres og dokumenteres i en virksomhet. Loven bes...
Bokføringsplikt
Bokføringsplikt betyr at du må føre et regnskap etter bokføringsreglene. Disse reglene er gitt i bokføringsloven...
Brutto
Brutto brukes om et beløp før noe er trukket fra, altså summen før fratrekk. Motsatsen til brutto er netto.   Be...
Budsjettering
Et budsjett er en fremtidsplan som viser hvilke inntekter og kostnader en virksomhet forventer å ha i løpet av e...
C
Crowdfunding
Crowdfunding – gjerne kalt folkefinansiering på norsk – er kort fortalt pengeinnsamling på nett. Gjennom å hente...
Crowdlending
Crowdlending er en litt mindre kjent variant av crowdfunding som får stadig mer oppmerksomhet. Som navnet antyde...
Crowdsourcing
Crowdsourcing har blitt paraplybetegnelsen på metoder som innebærer å gi en oppgave til en gruppe mennesker, sli...
D
Datakasse
Datakasse er digitale kassasløsninger som tilfredsstiller kravene i Kassasystemloven. Datakasser kan integreres ...
Debet
Debet er et regnskapsteknisk begrep, og brukes vanligvis sammen med kredit. Når transaksjoner bokføres skal det ...
Debitor
Debitor er noen som skylder penger eller andre ytelser til en annen part. Typisk har debitor lånt penger eller k...
Dekningsbidrag
Dekningsbidraget sier noe om lønnsomheten på en vare eller tjeneste. Hva er et dekningsbidrag? Det er det du sit...
Detaljhandel
Detaljhandel er salg av varer til sluttkunder. Typisk detaljhandel drives av butikker innen dagligvare og faghan...
Differanse
Differanse betyr forskjell. I regnskapssammenheng er for eksempel resultatet differansen mellom inntekter og utg...
Direkte remittering
Direkte remittering er en tjeneste for enklere håndtering av betalinger for bedrifter. Løsningen gir mindre manu...
Dokumentasjon
I regnskapssammenheng mener man med dokumentasjon informasjon om det som bokføres. Med andre ord er dokumentasjo...
Driftsinntekter
Driftsinntekter er en bedrifts inntekt fra for eksempel salg av varer eller tjenester. Disse utgjør omsetningen ...
Driftskostnader
Driftskostnader er kostnader som er knyttet til løpende drift av en virksomhet. Eksempler er råvarer, transport ...
Driftsregnskap
Driftsregnskapet er den delen av en bedrifts regnskap som registrerer når verdier skapes eller flyttes i bedrift...
Driftsresultat
Driftsresultatet er bedriftens driftsinntekter minus driftskostnader. Inntektene kommer typisk fra salg av varer...
E
eFaktura
eFaktura er en form for elektronisk fakturering som er beregnet på privatkunder. Når du sender en eFaktura komme...
Egenfinansiering
Egenfinansiering er når bedriftens eget overskudd benyttes til å dekke investeringer eller drift. Alternative fi...
Egeninkasso
Egeninkasso er når en selv tar hånd om innkreving av utestående krav, i stedet for å bruke et inkassobyrå. Forde...
Egenkapital
Egenkapital er en del av virksomhetens kapital som eierne har skutt inn selv, eller deler av overskudd som er op...
EHF
EHF er kort for “elektronisk handelsformat” og er en måte å sende elektroniske fakturaer rett i regnskapssysteme...
Eiendel
I regnskapssammenheng er eiendeler midler som selskapet eier. Eiendeler omtales også som aktiva, og omfatter alt...
Eksternregnskap
Eksternregnskap, finansregnskap – eller kort og godt bare regnskap, er den lovbestemte oversikten som viser om b...
Elektronisk fakturering
Elektronisk fakturering er et samlebegrep som innebærer at man sender og mottar standardiserte og elektroniske f...
Engroshandel
Engroshandel er handel med større varepartier til forhandlere, storforbrukere eller produsenter. En produsent ka...
Enkeltpersonforetak
Enkeltpersonsforetak (ENK) er en organisasjonsform som er vanlig når du starter for deg selv. Det er en enkel må...
ERP-system
I et ERP-system samler du en rekke systemer din bedrift trenger i en og samme løsning   Hva står ERP for? E...
F
Factoring
Factoring innebærer at man finansierer (dvs. selger) utestående fordringer til en finansinstitusjon som deretter...
Faktura
En faktura er et dokument med et betalingskrav, som sendes av en selger til en kjøper. Dokumentet beskriver hva ...
Fakturamal
Fakturamaler er dokumenter eller tjenester som er satt opp for å forenkle produksjonen av kundefakturaer for vir...
Fakturaprogram
Et fakturaprogram er et system for å lage, sende og holde oversikt over dine fakturaer. Fakturaprogrammet fra Tr...
Fakturasalg
Fakturasalg innebærer at du kan selge utestående fakturaer og få betalt senest i løpet av a nærmeste arbeidsdag....
Fakturatolk
Fakturatolk vil si at man scanner fakturaer og legger inn informasjonen de inneholder (KID-nummer, leverandør, f...
Fakturering
Fakturering er å sende ut betalingskrav, typisk kalt en regning, til kunder i forbindelse med at du har solgt de...
Fastlønn
Fastlønn er fast, avtalt godtgjørelse. Lønnen er gjerne avtalt på time-, måneds- eller årsbasis. Alternativ til ...
Feriepenger
Feriepenger er en lovebestemt godtgjørelse som arbeidstakeren tjener opp i løpet av et år, som utbetales påfølge...
Finansiering
Finansiering er å skaffe penger til noe man ønsker å gjøre. Det kan være alt fra starte en ny bedrift til å utvi...
Finansregnskap
Bedriftens offentlige regnskap. Se regnskap.
FinTech
Fintech er en forkortelse for financial technology, eller finansteknologi på norsk, og er et samlegrep for nye, ...
Fjernleverbare tjenester
En fjernleverbar tjeneste er en tjeneste som kan selges, eller kjøpes, over avstand. Annonsering på nett og enke...
Foretak
Et foretak er en betegnelse på en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. I lik...
Formue
Formue er summen av verdien av alle slags eiendeler med en økonomisk verdi, minus eventuelle økonomiske forplikt...
Forretningsfører
Forretningsfører er en person som håndterer en virksomhets løpende forretning og administrasjon. Betegnelsen bru...
Forretningsplan
En forretningsplan utarbeides som regel for eksterne aktører. Eksempelvis banker, investorer, Innovasjon Norge e...
Forskuddsskatt
Når en skattepliktig person eller virksomhet ikke har en arbeidsgiver som sørger for trekk og innbetaling av ska...
Fradrag
Med fradrag menes vanligvis skattefradrag. Hva man kan få fradrag for avhenger blant annet av organisasjonsform....
Fremmedfinansiering
Fremmedfinansiering er finansiering som hentes inn utenfra, typisk et lån fra en bank. Alternative finansieringf...
G
Giro
Giro er en standard for betalingsinformasjon ved betaling for varer og tjenester. For å lage giro benyttes vanli...
Gjeld
Gjeld er penger som er lånt av en långiver, typisk en bank. Låntakeren plikter å betale tilbake, ofte med avtalt...
God regnskapsskikk
I regnskapsloven står det at registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal gjøres i ...
Godtgjørelse
Godtgjørelse er noe, vanligvis penger, en part mottar av en annen part som et vederlag eller gjenytelse. Godtgjø...
Goodwill
Goodwill kan oversettes til velvilje, og er et begrep som innbefatter ting som et godt rykte, en fast kundekrets...
Grunnlønn
Grunnlønn er den faste, avtalte lønnen før det er lagt til eller beregnet eventuelle faste eller variable lønnst...
GTIN / EAN
GTIN / EAN er en strekkode som identifiserer et produkt. Hver strekkode er unik og inneholder en standardisert t...
H
Hjemmekontor
Mange arbeider hjemmefra hele eller deler av tiden. Hvis man har et eget rom i hjemmet som er satt av til inntek...
Holdingselskap
Et holdingselskap er et selskap som ikke selv har aktiviteter eller varelager, men der eiendelene primært består...
Honorar
Honorar er en godtgjørelse belønning for et utført arbeid. Brukes oftest om betaling til utøvere av frie yrker, ...
Hovedbok
Hovedbok er et regnskapsbegrep som stammer fra da bokføring faktisk ble gjort i bøker. Hovedboken inneholder sam...
I
Immaterielle rettigheter
Immaterielle rettigheter er en samlebetegnelse for ikke-materielle rettigheter som en bedrift eller person inneh...
Immaterielle verdier
Immaterielle verdier er eiendeler som ikke er håndfaste, men som likevel har verdi. Eksempler på immaterielle ve...
Inkasso
Inkasso er prosessen med å kreve inn penger når betalingsfristen har gått ut. En bedrift kan følge opp utbetalte...
Inkassoloven
Inkassoloven regulerer prosessen med å kreve inn forfalte pengekrav. Den regulerer blant annet størrelsen på ink...
Inkassosalær
Inkassosalær er en del av kostnaden som legges på et opprinnelig beløpet når det betales for sent, og tilsvarer ...
Inkubator
I en inkubator får bedrifter tilgang til ressurser som skal gjøre det lettere å etablere og vokse. Tilgjengelige...
Inngående balanse
Inngående balanse beskriver saldoene som foreligger ved begynnelsen av perioden. Den inngående balansen er baser...
Inngående moms
Inngående moms er moms foretaket betaler til staten i forbindelse med innkjøp av varer eller tjenester. Det kall...
Inngående MVA
Inngående mva er merverdiavgift som er inkludert i prisen på en vare når du kjøper den inn til virksomheten din....
Inntekter
Inntekter kommer vanligvis i form av salg av varer og tjenester. Differansen mellom inntekter og kostnader er be...
Inntjeningsbasert verdivurdering
Inntjeningsbaserte metoder for verdivurdering gjelder verdsettelsen av bedriftens fremtidige, eller potensielle ...
Integrasjon
Sammenkoblingen av to separate systemer, som tillater flyt av informasjon mellom de. Integrasjonen er ofte gjort...
Intern kontroll
Intern kontroll er en prosess som er utformet og gjennomført av de med overordnet ansvar for styring og kontroll...
Internregnskap
Internregnskap er valgfritt regnskap som kan føres i tillegg til det påkrevde eksternregnskapet. Internregnskap ...
Investere
Å investere er å legge penger, tid eller annen kapital i noe man venter vil lønne seg over tid. Det vil si at ma...
J
Jobb
Jobb, eller arbeid, er aktiviteter som resulterer i en avkastning, vanligvis lønnsinntekt.
Juridisk person
Juridisk person er en juridisk betegnelse på et selskap, forening, kommune eller lignende, som ikke er en fysisk...
K
Kapital
Kapital er i regnskapssammenheng en samlebetegnelse for beholdningen av økonomiske goder. Dette kan inkludere al...
Kapitalgevinst
Kapitalgevinst er verdistigning på eiendeler som aksjer og eiendom. Gevinst på kapital regnes som skattepliktig ...
KID-nummer
KID (kundeidentifikasjon) er et nummer som benyttes ved betaling av regninger. Hensikten er å identifisere kunde...
Kjørebok
En kjørebok dokumenterer kjøring med bil, lastebil eller andre kjøretøy. Bakgrunnen for å føre kjørebok kan være...
Konjunktur
Konjunktur er en betegnelse på økonomiske forhold innenfor et gitt område, som et land eller en bransje. Konjunk...
Kontantoppstilling
Kontantoppstillingen er en oversikt over innbetalinger og utbetalinger, som viser hva som har kommet inn av kapi...
Kontantstrøm
Kontantstrøm, også kjent som pengestrøm eller cash flow, er pengene som går inn og ut av en virksomhet. Begrepet...
Kontantstrømanalyse
En kontantstrømanalyse er en oversikt over alle inn- og utbetalinger i et foretak i løpet av en regnskapsperiode...
Kontoklasser
Kontoklasser er en inndeling av kontoer i en kontoplan. Det finnes ulike kontoplaner, men mest brukt er standard...
Kontoplan
En kontoplan er en oppstilling av kontoene som benyttes i en virksomhets regnskapsføring. Kontoplanen organisere...
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld er gjeld man venter å ha i mindre enn ett år. Gjeld som man har i over ett år er derfor langsik...
Kostnader
Kostnader kan være alt fra kjøp av varer, til husleie, lønn og reisekostnader. Forskjellen mellom inntekter og k...
Kostnadsføring
Kostnadsføring vil si å regnskapsføre en utgift som en kostnad i regnskapet. Alle utgifter under kr. 15.000,- vi...
Kredit
Kredit er et regnskapsteknisk begrep, og brukes vanligvis sammen med debet. Når transaksjoner bokføres skal det ...
Kreditor
Kreditor er noen som har penger til gode, eller krav på andre ytelser eller varer. Kreditor har krav på noe fra ...
Kundefordring
En kundefordring er dine/din bedrifts krav til kunder i forbindelse med at du har solgt varer og tjenester. I re...
Kundereskontro
Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ans...
Kvartalsrapport
Kvartalsrapporter er statusrapporter som selskaper utarbeider kvartalsvis, altså fire ganger i året. Disse rappo...
L
Lagerbeholdning
Lagerbeholdning er antall produkter eller varer som du skal ha tilgjengelig på lager. For å sikre lønnsomhet i ...
Lagerkorreksjon
Lagerkorreksjon er en oppdatering av lagerstatusen for et produkt eller en vare. Man kan ha behov for å gjøre en...
Lagerlokasjon
Lagerlokasjon gjør det enkelt å finne dine produkter på lageret. Ved å angi lagerlokasjon på dine produkter får ...
Lagerrapport
En lagerrapport kan brukes for å vise lagerstatus for hele eller deler av varelageret. Lagerrapporten kan inneho...
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld er gjeld som en bedrift venter å ha i over ett år. Gjeld som betales innen ett år kategoriseres...
Lett salær
Lett salær er et begrep innenfor inkasso. Lett salær, eller lett krav, følger en betalingsoppfordring som har gå...
Leverandør
En leverandør er en person eller en virksomhet som skal levere et produkt eller en tjeneste til en annen part. E...
Leverandørgjeld
Leverandørgjeld er gjeld til en leverandør som en har kjøpt en vare eller tjeneste fra. Leverandørgjelden gjøres...
Leverandørreskontro
Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ans...
Likvide midler
Likvide midler er eiendeler som raskt kan omgjøres til kontanter. I tillegg til kontanter er bankinnskudd og bør...
Likviditet
Likviditet, eller betalingsevne, beskriver om man klarer å betale det man skylder av f.eks. regninger, lønn, ska...
Likviditetsbudsjett
Likviditetsbudsjettet viser hvor mye som går inn og ut av konto hver måned. Hvis du har stålkontroll på dette, f...
Likviditetsgrad
Likviditetsgraden er et nøkkeltall som kan brukes i analyse og sammenligning av regnskap. Det finnes anbefalte v...
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 1 er finansielt nøkkeltall som setter et tall på virksomhetens evne til å betale for seg. Likvid...
Likviditetsgrad 2
Likviditetsgraden er et nøkkeltall som kan brukes i analyse og sammenligning av regnskap. I motsetning til likvi...
Likviditetsstyring
Likviditetsstyring innebærer å analyse og påvirke virksomhetens likviditet. Ved å anvende likviditetsbudsjett og...
Lønn
Lønn er godtgjørelsen en ansatt får for utført arbeid. Lønnen består vanligvis av en avtalt sum penger for en gi...
M
Merverdi
Merverdi i avgiftssammenheng innebærer at en vare tillegges mer verdi for hvert ledd den passerer i handelskjede...
Moms
Moms er et uttrykk som stammer fra merverdiomsetningsavgift. Denne er erstattet av merverdiavgift (MVA). Se MVA.
Momsregnskap
Momsregnskapet er en del av regnskapet til alle momsregistrerte foretak. Momsregnskapet viser hva foretaket skal...
MVA
Merverdiavgift (MVA) er en prosentvis avgift som legges på verdien av varer og tjenester. MVA betales til staten...
MVA-fritak
Enkelte bransjer, varer og tjenester er fritatt fra MVA. Fritatt omsetning har en MVA-sats på 0 %, men i motsetn...
MVA-loven
Merverdiloven (eller lov om merverdiavgift) omhandler merverdiavgiften, og prinsipper, definisjoner og plikter k...
MVA-melding
MVA-melding skal leveres av alle bedrifter som er registrert i MVA-registeret. Meldingen viser hvor mye merverdi...
MVA-oppgave
MVA-oppgaven, tidligere kalt omsetningsoppgave, men nå bedre kjent som MVA-melding, skal leveres av de som er re...
MVA-plikt
De fleste bedrifter MVA-pliktige. Det betyr at de fakturerer med merverdiavgift, og fører fradrag for merverdiav...
MVA-registeret
Næringsdrivende med omsetning av avgiftspliktige varer over 50 000 kr i løpet av et år skal registreres i MVA-re...
MVA-unntak
Enkelte varer og tjenester er unntatt fra MVA-lovgivningen. Det betyr at de kan omsettes uten at bedriften blir ...
N
Netto
Netto brukes om et beløp etter at noe er trukket fra, altså den opprinnelige summen minus alle fradrag. Motsatse...
Noter
Noteopplysninger, eller noter, er kommentarer til regnskapet. Noen noteopplysninger er det krav om at skal være ...
Næringshage
Næringshager er bedriftsfellesskap som legger til rette for utviklingen av næringslivet i distriktene. Næringsha...
O
Obligatorisk tjenestepensjon
Tjenestepensjon er pensjonsordninger som opptjenes i arbeidsforhold. De fleste arbeidsgivere skal tilby tjeneste...
OCR
OCR er teknologien som gjør bankene i stand til å automatisk lese KID-nummer, beløp og kontonummer på en bankgir...
Omløpsmiddel
Et omløpsmiddel er en eiendel som ikke er til varig eie eller bruk, men i stedet kortsiktige midler. Dette er ei...
Omsetning
Omsetning er verdien av alle varer og tjenester virksomheten har solgt i en gitt periode.
Omsetningsoppgave
Omsetningsoppgaven for merverdiavgift viser hvor mye en skal betale i avgift til staten, eller hvor mye staten s...
Omvendt avgiftsplikt
Omvendt avgiftsplikt betyr at kjøperen, og ikke selgeren av en vare eller tjeneste, har ansvar for å beregne og ...
Oppbevaring
I regnskapsammenheng handler oppbevaring vanligvis om kravet til oppbevaring av regnskapsmateriale. Oppbevarings...
Organisasjonsform
Det er mange organisasjonsformer, eller selskapsformer, å velge mellom, og det er ikke alltid enkelt å vite hvil...
Overskudd
Overskudd er forskjellen mellom virksomhetens totale inntekter i en periode og kostnadene i samme periode når in...
P
Pakkseddel
En pakkseddel er et dokument som legges i pakken og som beskriver hva pakken inneholder. Som varer, antall og pr...
Passiva
Passiva er et (mindre brukt) regnskapsmessig utrykk for den delen av balansen som består av egenkapital og gjeld...
Pensjon
Pensjon er pengene du skal leve av når du ikke lenger mottar lønn for utført arbeid. Ordningen trer vanligvis i ...
Pensjonsrapportering
Pensjonsrapportering innebærer at arbeidsgiver informerer pensjonskasser om hvor mye en ansatt har jobbet. Denne...
Periodisering
Periodisering innebærer at inntekter og utgifter plasseres i den regnskapsperioden de tilhører. Det vil si at in...
Permittering
Permittering betyr at arbeidstakeren fritas fra arbeidsplikten i en periode på grunn av stans eller redusert dri...
Personalkostnad
Personalkostnad eller ansattkostnad er kostnadene en bedrift har i forbindelse med sine ansatte, som lønn, arbei...
Plukkliste
Plukkliste er et dokument som benyttes av lagermedarbeider for å finne alle produkter knyttet til en salgsordre....
Prestasjonslønn
Prestasjonslønn er godtgjørelse for arbeid som varierer basert på arbeidet som utføres. Det finnes flere typer p...
Profitt
Profitt er beløpet selgeren sitter igjen med etter at alle kostnader er trukket fra inntektene. Dersom kostnaden...
Proformafaktura
Proformafaktura er en type faktura som ikke trenger å betales. Proformafakturaer brukes stort sett i forbindelse...
Prognose
I likhet med budsjett er prognose en forutsigelse av bedriftens økonomi. Budsjettet utarbeides gjerne årlig, og ...
Prosjektregnskap
Noen virksomheter er pålagt å føre prosjektregnskap, andre gjør det frivillig. Bedriftene som plikter å føre pro...
Prosjektstyring
Prosjektstyring handler om planlegging, organisering og gjennomføring av et prosjekt. Hensikten er vanligvis å p...
Provisjon
Provisjon er en type prestasjonslønn som enten kommer i tillegg til den ansattes fastlønn, eller som utgjør hele...
PSD2
PSD2 (Revised Payment Services Directive) er EUs reviderte betalingstjenestedirektiv som gjør bankkundenes infor...
Punching
Punching er et lånord brukt om registrering av tall eller informasjon på en manuell måte. Behovet for punching e...
Purregebyr
Et purrebegyr er et gebyr som legges til et pengekrav som ikke er betalt. For å legge til et purregebyr på et va...
Q
Q-ratio
Q-ratio (Tobins Q) er hypotesen om at den samlede markedsverdien av alle selskaper på børsen skal være omtrent l...
Q1-Q4
Regnskapsåret deles typisk opp i fire kvartaler. Disse omtales gjerne med de engelske forkortelsene Q1, Q2 etc. ...
QA
QA er en engelsk forkortelse for Quality Assurance, altså kvalitetskontroll. Autorisasjonsordningen for regnskap...
R
Regnskap
Regnskap handler på sitt mest grunnleggende om å holde orden på inntektene som kommer inn, kostnadene som går ut...
Regnskapsfører
En regnskapsfører jobber med å føre regnskap for en eller flere virksomheter. For at en regnskapsfører skal kunn...
Regnskapsloven
Regnskapsloven beskriver hvilke plikter, prinsipper og regler som gjelder når norske bedrifter skal føre regnska...
Regnskapsperiode
Regnskapsperioder, eller rapporteringsperioder, er tidsperioder som et selskap rapporterer sine økonomiske resul...
Regnskapsplikt
Størrelse og organisasjonsform er blant det som avgjør om en bedrift er regnskapspliktig i tillegg til å være bo...
Reiseregning
En reiseregning dokumenterer kostnader knyttet til reiser som er foretatt i arbeidssammenheng og som skal refund...
Remittering
Remittering er betaling av regninger direkte fra regnskapssystemet slik at de videresendes automatisk til banken.
Renter
Renter er kostnaden for å låne penger. Siden det betales for lånet kan man også si at man leier kapital. Hvis du...
Representasjon
Representasjon er tiltak som gjøres for noen utenfor bedriften, for å knytte eller forbedre relasjoner til perso...
Reskontro
Reskontro er en metode for å dele opp hovedboken i underkontoer for kunder, leverandører og i noen tilfeller ans...
Ressursplanlegging
Ressursplanlegging handler om å planlegge for å sikre best mulig utnyttelse av ressurser på et prosjekt eller en...
Restordre
Restordre brukes i forbindelse med salg av varer som du (ikke) har på lager. Hvis du ikke kan levere alt en kund...
Resultat
Resultatet er forskjellen mellom inntekter og kostnader i bedriftens regnskap, og vil enten være et overskudd el...
Resultatregnskap
Resultatregnskapet er regnestykket som viser forskjellen mellom inntekter og kostnader hos bedriften. Resultatre...
Revisjon
Revisjon er en gjennomgang og kvalitetssikring av regnskap eller andre systemer, kontrakter eller prosesser. Gje...
Revisor
Revisor er en yrkesgruppe som gjennomfører revisjon. Vanligvis forbindes rollen med revisjon av regnskap og kont...
Risikostyring
Risikostyring er en prosess for å identifisere, evaluere og prioritere risiko. Det finnes fastsatte standarder o...
S
Saldobalanse
Saldobalansen er en opplisting av alle kontoer i regnskapet med bokførte beløp. Denne opplistingen gir en rask o...
Salær
Salær kan brukes både om godtgjørelser og om gebyrer, da gjerne i forbindelse med inkasso. Som honorar eller god...
Selskapsform
Se organisasjonsform.
Selvfinansiering
Selvfinansiering er når foretakseierne selv skyter inn nødvendig kapital til å dekke investeringer. Alternative ...
Skatt
Skatt er økonomiske ytelser til det offentlige uten konkrete motytelser. Alle som driver næring skal betale fors...
Skatteloven
Skatteloven (Lov om skatt av formue og inntekt) er loven som regulerer skatteplikten for privatperson, selskaper...
Skattetrekkskonto
Skattetrekkskonto er en konto som bedrifter med ansatte trenger hvis de skal betale ut lønn eller pensjon. Skatt...
Snudd avregning
Snudd avregning er når mottakeren av en vare eller tjeneste skal beregne utgående merverdiavgift. Snudd avregnin...
Sosiale kostnader
Sosiale kostnader er kostnader knyttet til å ha ansatte i en bedrift. De sosiale kostnadene vil variere mellom b...
Styringsverktøy
Styringsverktøy er ulike verktøy, hjelpemidler og systemer som kan brukes i styringen av en bedrift, en organisa...
Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital er et begrep som er mye brukt i lønnsomhetsanalyser og verdivurdering av selskaper. Ofte bruk...
T
Termin
En termin er en frist. I regnskapssammenheng har man for eksempel MVA-terminer, som er fristen en bedrift må ove...
Timeføring
Timeføring er registrering av antall timer som man har jobbet. Timeføringen danner grunnlaget for lønnsutbetalin...
Timelønn
Timelønn er lønna en arbeidstaker mottar per time. Timelønn er sammen med fast årslønn og månedslønn en vanlig m...
Tjenestepensjon
Tjenestepensjon er en pensjonsordning som de fleste arbeidsgivere skal tilby sine ansatte. Tjenestepensjonsordni...
Tofaktorautentisering
Brukernavn og passord har lenge vært den foretrukne løsningen for å logge inn i tjenester og nettsider, og på de...
Tollverdi
Tollverdi er utgangspunktet for utregning av toll og merverdiavgift på varer som importeres fra utlandet. Det er...
Totalkapital
Totalkapital er summen av virksomhetens verdier på én av sidene i balansen.  Egenkapital + gjeld = totalkapital ...
Transaksjon
Transaksjoner er en overføringer fra en part til en annen, alternativt en utveksling der partene mottar noe fra ...
Transaksjonsverdi
Transaksjonsverdien er av betydning i forbindelse med fastsettelse av tollverdien av en vare. Utgangspunktet for...
Tungt salær
Tungt salær er et begrep innenfor inkasso. Tungt salær, eller tungt krav, følger en betalingsoppfordring som har...
U
Underskudd
Underskudd er når virksomhetens utgifter er større enn inntektene i en bestemt periode. Underskudd er det motsat...
Utbytte
Utbytte er en del av selskapets overskudd som deles ut til eiere (aksjonærer) som penger eller aksjer. Utbyttet ...
Utenlandsremittering
Utenlandsremittering er, som remittering, betaling av regninger direkte fra regnskapssystemet slik at de videres...
Utgift
Utgifter er betalinger man er forpliktet til å gjøre i gjenytelse for varer og tjenester eller når man skal beta...
Utgående moms
Utgående moms er moms som foretaket krever inn på vegne av staten ved å legge den til prisen på varer eller tjen...
Utgående MVA
Utgående merverdiavgift skal beregnes og kreves inn når man selger avgiftspliktige varer og tjenester, forutsatt...
V
Valutakonto
Bedrifter med regelmessige inn- eller utbetalinger i utenlandske valutaer kan opprette egne valutakontoer for de...
Varelager
Varelager er en bedrifts samlede beholdning av varer. Disse skal gjerne selges videre, eller brukes i produksjon...
Varemottak
Du utfører et varemottak når du mottar varer fra en leverandør. Dersom du har et lager med produkter, må du regi...
Varetelling
Varetelling er en periodevis opptelling av hele lagerbeholdningen. Dersom du driver med salg av varer er du lovp...
VAT
VAT er en engelsk forkortelse for Value Added Tax, som tilsvarer merverdiavgift.
Velferdstiltak
Velferdstiltak er ytelser som henvender seg til personer tilknyttet bedriften, og som har til hensikt å øke triv...
Verdipapir
Verdipapir er et dokument som representerer et pengekrav eller en økonomisk verdi. Eksempler på verdipapir er ak...
Verdivurdering
Verdivurdering av bedrifter eller eiendeler er en viktig del av mange ulike prosesser – ikke bare ordinært kjøp ...
Vipps eFaktura
Vipps eFaktura er en type elektronisk fakturering. I motsetning til for eksempel EHF, går Vipps eFaktura går til...
Virksomhet
En virksomhet er en betegnelse på en juridisk person eller organisasjon som produserer varer eller tjenester. De...
Virksomhetsnummer
Virksomhetsnummer tildeles vanligvis samtidig med organisasjonsnummer ved nyregistrering eller oppretting av et ...
W
Webinar
Webinar er et nettbasert seminar, som foregår direkte eller som opptak. Benyttes vanligvis i opplæringssammenhen...
X
X-akse
X-aksen er den horisontale aksen i et koordinatsystem eller graf.
X-rapport
X-rapport er en kassarapport påkrevd etter Kassasystemloven. X-rapporten er en midlertidig rapport som skal inne...
Y
Y-akse
Y-aksen er den loddrette aksen i et koordinatsystem eller graf.
Yield
Yield er et sentralt begrep innenfor eiendom, og spesielt eiendomsinvestering. Begrepet brukes på ulike måter, m...
Ytelse
Ytelse kan brukes om avgifter, skatt eller andre forpliktelser som skal ytes av formue, eiendom, inntekt e.l. I ...
Z
Z-rapport
Z-rapport er, i likhet med X-rapport, en kassarapport som er påkrevd etter Kassasystemloven. Z-rapporten er kort...
Æ
Æresgjeld
Æresgjeld er gjeld som ikke kan innkreves rettslig vei, da skyldneren kun er moralsk og ikke rettslig forpliktet...
Ø
Økonomisystem
Et økonomisystem er en programvare som gir oversikt og kontroll over eksempelvis inntekter og utgifter, budsjett...
Å
Årsavslutning
Årsavslutning av et regnskap innebærer at man gjennomgår ulike sjekkpunkter i regnskapet, og avslutter forrige r...
Årsoppgjør
Årsoppgjøret er en oppstilling av et regnskap på slutten av et regnskapsår. Ordet brukes også om selve prosessen...
Årsregnskap
Hva er et årsregnskap? Årsregnskapet er er den formelle, lovregulerte delen av selskapets eksternregnskap. Dette...
Årstermin
Årstermin for moms innebærer at man har et årlig mva-oppgjør, med én termin i året. Dette er noe små virksomhete...
Årsverk
Årsverk er en betegnelse for det arbeidet som utføres i løpet av et år av en arbeidstaker i full stilling. Ved 3...