Aktiva

Hva er aktiva?

Aktiva

Aktiva er et regnskapsmessig uttrykk for eiendeler med formuesverdi. Aktiva kan deles inn i omløpsmidler og anleggsmidler. I balansen tilsvarer aktiva eiendeler, mens egenkapital og gjeld utgjør passiva.