Hva er regnskapsprinsippene?

Ifølge regnskapsloven skal årsregnskapet utarbeides i samsvar med fem grunnleggende prinsipper, som kalles regnskapsprinsippene.

De fem regnskapsprinsippene skal etter regnskapsloven sørge for at årsregnskapet blir utarbeidet på best mulig måte.

Transaksjonsprinsippet

Transaksjonsprinsippet sier at transaksjoner skal regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet, altså når gjenstanden er overlevert fra kunde til selger. For eksempel skal en transaksjon mellom en bonde og en kunde som kjøper egg, regnskapsføres til den verdien når eggene er solgt og overlevert kunden.

Transaksjonsprinsippet skal brukes sammen med de andre regnskapsprinsippene for å bruke det som heter god regnskapsskikk, når det kommer til regnskapsføring.

Opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet er prinsippet om at inntekt skal resultatføres når varen eller tjenesten er levert, det vil si når inntekten er opptjent.

Opptjeningsprinsippet er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene i regnskapsloven. Prinsippet sier altså at inntekt skal resultatføres når inntekten er opptjent. I praksis betyr dette at inntekten føres i resultatregnskapet når varen eller tjenesten ansees som levert, selv om det ikke betales kontant med en gang.

Eksempler på opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet vil som regel innebære at inntekten er opptjent ved selve salgstransaksjonen, det vil si når varen leveres og kunden betaler umiddelbart. I noen tilfeller vil derimot opptjening og transaksjon skje adskilt, og da gjelder reglene om fremskutt eller utsatt resultatføring.

Fremskutt resultatføring kan være når man får penger på forhånd på grunn av en langsiktig kontrakt, mens utsatt resultatføring kan være når det oppstår tilleggsytelser etter salgstidspunktet.

Sammenstillingsprinsippet

Sammenstillingsprinsippet sier at utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Hvis man for eksempel selger et produkt, skal alle utgiftene tilhørende dette produktet kostnadsføres i samme periode som man bokfører inntekten for produktet.

Hvis det ikke kan synliggjøres at en utgift skaper inntekt i fremtiden, skal utgiften kostnadsføres umiddelbart. Dette betyr at en utgift som tilhører en vare eller tjeneste som ikke blir solgt, skal bokføres med en gang.

Direkte og indirekte sammenhenger mellom inntekt og utgift

Dersom det er en klar direkte sammenheng mellom inntekter og utgifter, skal utgiften kostnadsføres ut ifra sammenstillingsprinsippet. Et eksempel på dette er direkte varekostnader som råvarer. Utgiften som kostnadsføres skal kalles «kostnad opptjent inntekt» eller «kostnad solgte varer». I noen tilfeller er kostnadene mer indirekte, som for eksempel avskrivninger.

Hvis det ikke er sannsynlig at en utgift vil gi en fremtidig inntekt, skal denne utgiften kostnadsføres umiddelbart.

Sammenstillingsprinsippet brukes for korrekt resultatmåling

Sammenstillingsprinsippet er et av regnskapsprinsippene fra § 4-1 i Regnskapsloven. Prinsippet skal gjøre resultatmåling mest mulig korrekt for å vurdere inntjeningsevnen til en bedrift. Dette vil si at resultatmåling ikke kan påvirkes til egen fordel.

Forsiktighetsprinsippet

Forsiktighetsprinsippet sier at urealisert tap skal resultatføres. For eksempel skal fall i verdi av aksjer resultatføres, selv om aksjene ikke er solgt.

Prinsippet er også gjeldende ved bestemmelser om historisk kost med nedskrivningsplikt for anleggsmidler, samt laveste verdis prinsipp for omløpsmidler. Nedskrivningsplikten betyr at anleggsmidler som faller i verdi skal resultatføres til virkelig verdi. Laveste verdis prinsipp for omløpsmidler betyr at f.eks. varer som synker i verdi også skal resultatføres etter virkelig verdi.

Sikring er et regnskapsprinsipp

Sikring sier at gevinst og tap på posisjoner som sikrer hverandre, skal resultatføres i samme periode.

Unntak fra regnskapsprinsippene

Små foretak kan i noen tilfeller få unntak fra opptjeningsprinsippet og sammenstillingsprinsippet, hvis dette da blir ansett som god regnskapsskikk for virksomheten. I tillegg kan små foretak fravike sikringsprinsippet.

For mer informasjon om de grunnleggende regnskapsprinsippene samt unntak, henviser vi til regnskapsloven § 4-1 på Lovdatas nettsider.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.

Siste nytt fra Tripletex

Overtid – pålagt eller frivillig?

I denne artikkelen kan du lese om: Hva er overtid og overtidsbetaling?Hvor mye overtid kan du jobbe?Rett på pauserOvertidsbetaling eller avspasering?Hvordan registrere overtid? Men før vi forklarer overtid tar vi…

Les mer

Skatt på utbytte

Når du har eget AS, velger du om du ønsker å være ansatt i ditt eget AS eller ikke.  Dersom du velger å ikke være ansatt, kan du ta penger…

Les mer

Sommerjobb som utvikler og UX-designer

Skrevet av: Gina, Anders, Ingunn og Håkon. Også kjent som årets "summer interns" (sommerstudenter). Denne sommeren har vi hatt æren av å jobbe på et prosjekt med app-teamet, Angry Nerds.…

Les mer