Intern kontroll

Hva er intern kontroll?

Intern kontroll

Intern kontroll er en prosess som er utformet og gjennomført av de med overordnet ansvar for styring og kontroll i et foretak. Hensikten er å sikre at foretaket når sine mål for økonomisk rapportering, effektiv drift og overholdelse av lover og forskrifter.