Revisjon

Hva er revisjon?

Revisjon

Revisjon er en gjennomgang og kvalitetssikring av regnskap eller andre systemer, kontrakter eller prosesser. Gjennomgangen gjøres av en revisor, som skal vurdere om det som revideres oppfyller gitte krav.