Lønn

10.1: Lønnsinnstillinger

Det er hensiktsmessig å gå igjennom lønnsinnstillingene før du begynner å opprette ansatte. Under Lønn > Lønnsinnstillinger setter du opp innstillinger for hvordan lønn skal håndteres i Tripletex. Dette er innstillinger som gjelder for alle ansatte i bedriften. Ved behov er det noen innstillinger som kan overstyres på ansattkortet.

Globale innstillinger

Under Globale innstillinger ligger det flere valg som bør gjennomgås. Er man nøye med hvilke valg man haker av for så sikrer man at Tripletex er tilpasset best mulig til bedriften og at man får nytte av automatikken i lønnskjøringene.

  • Startdato for lønnsutbetaling er ikke nødvendig å legge inn og har kun betydning hvis du ønsker at føring mot lønn ikke skal skje før en spesifikk dato.
  • Hvis du velger “Lønn utbetales forskuddsmessig” så vil du få inneværende måned som standard når du går til “Ny lønnsutbetaling”.
  • Det er viktig å velge riktig måned for halv skatt, samt utbetaling av feriepenger, feriemåned og måned for lønnskorreksjon slik at Tripletex automatisk beregner og inkluderer dette i riktig periode.
  • Videre er det enkelte valg du kan huke av for som gjør at du får ekstra felter på ansattkortet, slik som pensjonsrapportering, fagforeningstrekk og firmabil/yrkesbil.
  • Kun bokførte reiseregninger/ansattutlegg betyr at du må opprette/bokføre alle reiser/utlegg før de blir med på en lønnsutbetaling. Alternativt godkjennes de, blir med på lønnsutbetaling og bilaget blir da opprettet i forbindelse med lønnskjøringen.

Pensjonsinnretninger

Arbeidsgiver som oppfyller kravene i OTP loven må oppgi pensjonsinnretninger via A-meldingen. Dette er pensjonsinnretninger som det er inngått tjenestepensjonsavtale med.

Ferie

Her definerer du antall feriedager i selskapet. Tripletex er standard satt opp med 25 feriedager og sats 12%. Ønsker du å gjøre endringer må du endre både antall dager og sats for feriepenger. Hvis det er ansatte som fraviker fra standard antall feriedager i bedriften så kan dette endres på ansattkortet i fanen arbeidsforhold. Det er viktig å være oppmerksom på haken “Begrenset opp til 6G”. Denne innstillingen gjelder for “Sats feriepenger (59 + år) og bestemmer om beregning av feriepenger for en ekstra ferieuke skal begrenses til 6G som er det som er lovpålagt.

Normaltid

Her legger du inn normaltid for de ansatte i bedriften. Normaltiden er relevant ved timeføring i bedriften, men normaltiden er også med å beregne timelønn for ansatte med fastlønn som for eksempel skal ha overtidsbetalt. Standard i Tripletex er 7,5 timer normaltid.

Videre i de neste stegene får dere mer informasjon om historisk lønnsinformasjon, lønnsarter og lønnsregler. Deretter viser vi hvordan vi utbetaler lønn fra Tripletex.