Stikkord: forsikring

Å være sin egen sjef, styre arbeidsdagene selv og jobbe med noe du brenner for, er en drømmetilværelse for mange. Men friheten har også noen potensielle ulemper. Én av dem er hva som skjer hvis du blir syk. Eller snarere, hva du risikerer å gå glipp av om du blir syk. Da er det greit å vite at det finnes sykeforsikring for deg som driver enkeltpersonforetak.

Det er aldri gøy å bli syk. Er du selvstendig næringsdrivende kan sykdom være ekstra kjipt. Når sykdom gjør at ting stopper opp eller du må utsette oppdrag, kommer heller ikke pengene inn.

Mens en vanlig arbeidstaker får sykepenger med 100 % dekning fra første sykedag, er situasjonen nemlig en annen for deg som driver enkeltpersonforetak. Du har ikke rett på sykepenger før dag 17, og dekningen fra dag 17 er kun på 80 %. Det kan være tøft for mange, og føre til at økonomiske bekymringer blir en tilleggsbelastning.

Les også: Fordeler og ulemper med enkeltpersonforetak

Bør jeg ha sykeforsikring hvis jeg driver enkeltpersonforetak?

Har du enkeltpersonforetak bør du derfor vurdere å investere i en sykepengeforsikring som dekker deg dersom helsa plutselig skranter for en kortere eller lengre periode. Det kan kanskje oppleves som lite relevant med sykeforsikring hvis du sjelden er syk, og overraskende mange enkeltpersonforetak har ikke forsikret seg ved sykdom. Det kan få store konsekvenser om du en dag blir syk likevel.

NAV tilbyr en egen forsikring for selvstendig næringsdrivende, som gjør at du kommer bedre ut om du skulle bli syk. NAVs sykepengeforsikring for deg som driver enkeltpersonforetak gir deg muligheten til å velge mellom tre ulike alternativer:

  • 80 % dekning fra 1. til 16. sykedag
  • 100 % dekning fra 17. sykedag
  • 100 % dekning fra første sykedag

Vær obs på at NAV krever sykemelding for å utbetale sykepengene. Det vil si at du ikke kan bruke egenmelding for å få utbetalt sykepenger de første dagene du er syk, men må levere en sykemelding. Første sykedag regnes fra første sykemeldingsdag. Utbetalingen er også begrenset til maks seks ganger grunnbeløpet i Folketrygden. I tillegg er det greit å være klar over at selvstendig næringsdrivende ikke opptjener feriepenger av sykepenger.

Hva koster sykepengeforsikringen og hvordan beregner NAV inntektsgrunnlaget?

Forsikringspremien avhenger av hvilken dekningsgrad du velger.

Dersom du velger alternativet med 80 % dekning de første 16 dagene, er premien på 2,2 % i 2022.

Velger du alternativet med 100 % dekning fra dag 17, betaler du 1,3 % av beregnet næringsinntekt.

Ønsker du 100 % dekning fra førstedag, er forsikringspremien på 9,5 %.

Beregning av inntektsgrunnlag for deg som har drevet i mer enn tre år

NAV beregner inntektsgrunnlaget ditt basert på den gjennomsnittlige næringsinntekten din de tre siste årene.

For deg som nylig har startet enkeltpersonforetak

Dersom du har drevet i mindre enn tre år, beregner NAV inntektsgrunnlaget ut fra hva du kan dokumentere av næringsinntekt.

Du finner mer informasjon om sykepenger for selvstendig næringsdrivende og hvordan inntektsgrunnlaget ditt beregnes på NAV sine sider

Ikke glem yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende

I tillegg til sykeforsikringen hos NAV, kan også frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring være lurt å ha for deg som driver enkeltpersonforetak.

En arbeidstaker som blir utsatt for skade, sykdom eller dødsfall på grunn av en arbeidsulykke, har rett på en rekke særytelser fra NAV, gjennom trygdeordningen. I tillegg er arbeidsgiver lovpålagt å tegne en yrkesskadeforsikring som dekker alle ansatte.

Driver du enkeltpersonforetak, er du derimot lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring. Du har i utgangspunktet heller ikke rett på ytelser knyttet til yrkesskadetrygd hos NAV. 

For å få rett til særytelsene kan du imidlertid søke om frivillig yrkesskadetrygd hos NAV.

Når du har gjort det, har du i tillegg mulighet til å tegne yrkesskadeforsikring hos et privat forsikringsselskap for å få en utvidet dekning ved yrkesskade.

Hva koster frivillig yrkesskadetrygd hos NAV?

Forsikringspremien utgjør 0,4 % av den forventede årsinntekten din.

Du betaler ikke premie for det du eventuelt tjener over 12 ganger grunnbeløpet

Bedriftsforsikringer – Dette må du vite

Når du starter egen bedrift, er det naturlig å ha mye fokus på det bedriften skal gjøre, enten du skal tilby en tjeneste, starte nettbutikk eller drive café. Men du bør også bruke tid på alt det praktiske rundt det å være ansvarlig for sin egen arbeidsplass. Én av de tingene du absolutt ikke bør glemme, er bedriftsforsikringer. Å sørge for riktige og relevante forsikringer for bedriften din bør være høyt opp på prioriteringslisten når du starter opp.

Les også: Sykeforsikring for enkeltpersonforetak – dette bør du tenke på

Hvilke typer bedriftsforsikringer trenger jeg?

Eksakt hvilke forsikringer bedriften din trenger avhenger av hvilken type bransje bedriften er innenfor. Enkelte forsikringer er alle bedrifter pålagt å ha, ifølge norske lover. Andre forsikringer kan det være kjekt å ha, selv om de ikke er lovpålagte. Det finnes også forsikringer som kan gi bedriften din et konkurransefortrinn, men hvilke? Det skal vi prøve å gjøre rede for i dette innlegget.

Disse to forsikringene må bedriften din ha

Leder du en nyoppstartet bedrift, er det viktig å passe på at du har de riktige forsikringene i orden.

Som arbeidsgiver er det to forsikringer du er lovpålagt å tegne – yrkesskadeforsikring og tjenestepensjonsforsikring for dine ansatte. Det kan i tillegg være andre forsikringer som er pålagt ulike bransjer, men de to ovennevnte gjelder uansett bransje eller sektor.

Mange bedrifter velger også frivillig å tegne andre forsikringer tilknyttet helse, reise, ulykker og sykdom.

Alle bedrifter i Norge er altså pålagt å tegne pensjons- og yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Felles for dem begge er at det finnes et minstekrav.

Pensjonsforsikring

Eller tjenestepensjon, som man også kaller det, er noe de aller fleste arbeidsgivere er pliktig å ha for sine ansatte.

Minstekrav: En slik ordning skal inneholde alderspensjon og innskudds-/premiefritak ved uførhet. Fra 1. juli 2022 ble i tillegg reglene endret, slik at obligatorisk tjenestepensjon gjelder fra første krone, for alle arbeidstakere over 13 år år, uavhengig av stillingsprosent. Pensjonssparing må være på minimum 2 %.

Les mer om de nye reglene for obligatorisk tjenestepensjon

Noen bedrifter velger å inkludere andre typer ytelser utenom minstekravet, som for eksempel uførepensjon og etterlattepensjon. Dette er opp til hver enkelt bedrift, men er blant godene som kan gjøre bedriften mer attraktiv i arbeidsmarkedet.

Yrkesskadeforsikring

En yrkesskadeforsikring skal dekke alle ansatte i bedriften, og har til hensikt å dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med skade eller sykdom påført i arbeidssammenheng.

Minstekravet: at den dekker den ansatte på arbeidsstedet og i arbeidstiden.
For de fleste bedrifter er det likevel av interesse å utvide denne type forsikring til å dekke litt mer. Skulle en ansatt for eksempel bli langvarig syk, vil en yrkesskadeforsikring som er utvidet til å også dekke behandling ved sykdom, svekke bedriften mindre.

Dette dekker en standard yrkesskadeforsikring:

  • Løpende og fremtidige utgifter
  • Løpende og fremtidig inntektstap
  • Erstatning til etterlatte ved dødsfall
  • Erstatning ved skader som gir varige mén

OBS: Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser må du tegne frivillig yrkesskadeforsikring via NAV.

Hvilke andre bedriftsforsikringer bør jeg ha?

Avhengig av hva bedriften din driver med, er det en rekke andre forsikringer som også kan være aktuelle.

Firmabilforsikring

Dersom din bedrift bruker bil eller andre typer kjøretøy i jobbsammenheng må du også ha ansvarsforsikring på gjeldende kjøretøy. Ansvarsforsikring er også en lovpålagt forsikring og er et minstekrav til forsikring ved bruk av firmkjøretøy. Denne forsikringen dekker kun personskade og skade du påfører andre kjøretøy, ikke skader på egen bil.

Ønsker du en forsikring som dekker litt mer en ovennevnt, lovpålagt forsikring finnes også delkasko– eller kaskoforsikring, som begge dekker mer enn ansvarsforsikring, inkludert skader på egen bil.

Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring beskytter hvis virksomheten blir erstatningsansvarlig. En ansvarsforsikring skal beskytte din virksomhet dersom den blir erstatningsansvarlig, og det finnes en rekke ulike ansvarsforsikringer, og det varierer fra bedrift til bedrift hvilke forsikringer det kan lønne seg å tegne. Her er en kort innføring:

Bedriftsansvarsforsikring

Bedrifter som produserer ting, selger en vare eller utfører fysiske tjenester står alltid overfor en risiko for en skade på ting eller personer. Skjer dette kan bedriften også holdes erstatningsansvarlig. Store krav kan true bedriftens økonomi.

Produktansvarsforsikring

Sikrer bedrifter som importerer, produserer eller omsetter produkter økonomisk dersom produktene forårsaker skader på personer eller ting. Denne forsikringen selges ofte sammen med bedriftsforsikring.

Profesjonsansvarsforsikring

Dersom bedriften stilles ansvarlig for å erstatte et økonomisk tap en kunde eller tredjeperson er påført, kan det være lurt å ha denne type forsikring. Dette kan være spesielt lurt for bedrifter som selger tjenester, som megling, taksering eller rådgivning.

Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikringen har til hensikt å beskytte privatøkonomien til styremedlemmer i bedriften din. Dersom en i styret gjør en feil, blir saksøkt og derav erstatningspliktig, skal denne forsikringen sikre at vedkommende ikke mister alt h*n eier. (Styremedlemmer står nemlig ansvarlig for alt man eier. Alt).

OBS: Det er også styret som er ansvarlig for at bedriften oppfyller og etterlever kravene i forbindelse med GDPR (EUs personvernforordning).

Cyberforsikring: få hjelpen du trenger dersom din bedrift utsettes for et hacking eller virus. Prisen for å være etterpåklok kan være veldig høy.

Kontoransvar: Svært mange bedrifter, og spesielt nyoppstartede, leier kontorlokaler. I slike tilfeller er det viktig å ha forsikringer for det ansvaret du som leietaker av lokalet kan få. Dette er often utenom bedriftsansvarsforsikring og må tegnes som en tilleggsdekning.

Avbruddsforsikring: dekker tapt omsetning dersom driften stopper opp grunnet erstatningsmessig skade, som skade på eiendeler eller lokaler. Avbruddsforsikring sikrer at driftsresultatet blir det samme som det ville blitt dersom skaden ikke oppsto.

Til slutt bør viktigheten av å forsikre maskiner, eiendeler, varer, inventar og annet løsøre også poengteres. Her finnes det også ulik grad av forsikring, avhengig av hvor godt sikret du ønsker å være og hvor store verdisaker du har.

Få et konkurransefortrinn:

Det finnes også en rekke forsikringer som på ingen måte er pålagt, men som for de aller fleste oppleves som attraktive. Reiseforsikring, for eksempel. Mange er forsikret via jobb i forbindelse med jobbreise, men også reise på privaten. Så skulle det være forsinkelser, du blir skadet på tur eller noen stjeler mobilen din, ja da dekkes det ofte av reiseforsikringen.

forsikringene

Mange bedrifter tilbyr også sine ansatte helseforsikring. Med det får dine ansatte behandling ved behov innen få dager, om det så skulle gjelde operasjon, kiropraktor eller annen behandling. De ansatte slipper med andre ord de lengste køene, får raskere behandling og er (forhåpentligvis) mer på jobb.

Flere tips for oppstartsbedrifter finner du her


Dette blogginnlegget er en del av en serie med blogginnlegg som skal hjelpe, veilede og inspirere oppstartsbedrifter. Sjekk ut resten av innleggene her.