Rentehevinger og prisstigning fører til at stadig flere nordmenn får betalingsproblemer. Dette kan også få konsekvenser for arbeidsgivere. Hvis en ansatt har et pengekrav mot seg som ender med tvangsinndriving, kan arbeidsgiveren bli pålagt å foreta trekk i den ansattes lønn. Dette kalles utleggstrekk.

Hva er utleggstrekk, og hvilke regler gjelder?

Utleggstrekk – definisjon og forklaring

Utleggstrekk, tidligere kalt påleggstrekk, innebærer at arbeidsgiveren trekker et beløp fra den ansattes lønn. Dette kan skje hvis personen har gjeld eller andre pengekrav som ikke betales. Pengene som trekkes fra inntekten brukes til å nedbetale pengekravet. 

For at dette skal skje, må arbeidsgiveren få et pålegg fra myndighetene. Disse har på sin side fått en såkalt begjæring om utleggsforretning fra en kreditor. Den ansatte varsles på forhånd og får vanligvis mulighet til å gjøre opp kravet før det trekkes fra lønnen.

Hvem kan pålegge trekk i lønn?

Det er kun offentlige myndigheter som kan pålegge trekk i lønn gjennom utleggstrekk. Det kan for eksempel være namsfogd, lensmann eller Skatteetaten.

Hvis du mottar et trekkpålegg for en av dine ansatte, vil du få informasjon om hvor mye som skal trekkes og hvor lenge det skal vare. Myndighetene beregner størrelsen og varigheten av trekket, og du som arbeidsgiver kan ikke påvirke dette direkte. Den ansatte kan imidlertid klage, for eksempel hvis trekket er for høyt eller hvis den økonomiske situasjonen endrer seg. Hvis utleggstrekket endres, vil myndighetene gi beskjed om dette. 

Arbeidsgiver har plikt til å gjøre utleggstrekk etter et pålegg, selv uten samtykke fra den ansatte.

Hvor stort kan utleggstrekket være?

Det finnes regler for hvor mye som kan trekkes av lønn. Utleggstrekket skal ikke være så stort at det går utover muligheten til å forsørge seg selv og sin familie. For å finne ut hvor mye av lønna som kan gå til en kreditor, regnes det først ut hvor mye som brukes for å dekke ting som lån, strøm, mat og så videre.

I egne nasjonale standardsatser er det definert hvor mye av inntekten sin man beholder for å dekke faste utgifter. Satsene varierer avhengig av ulike livssituasjoner, for eksempel om man er enslig eller har forsørgeransvar.

Hva utleggstrekk betyr det for deg som arbeidsgiver

Ansvar og plikter som arbeidsgiver

Hvis du har ansatte med gjeld til en kreditor som ikke gjøres opp, kan du bli pålagt å gjøre utleggstrekk i den ansattes lønn. Dette er et pålegg du er forpliktet til å følge. 

Skulle du unnlate å betale inn trekkpålegget, og ikke forklarer hvorfor, kan du som arbeidsgiver bli ansvarlig for den manglende innbetalingen.

Dersom den ansatte avslutter arbeidsforholdet i løpet av utleggstrekkperioden, er det din plikt å melde fra til Skatteetaten om dette.

Arbeidsmiljø og trivsel: Utleggstrekkets påvirkning

Økonomiske problemer kan føre til stress og bekymringer hos enhver. Dette kan igjen påvirke både produktivitet og trivsel på arbeidsplassen. Som arbeidsgiver er det viktig å være oppmerksom på disse utfordringene også, i tillegg til de rent praktiske sidene knyttet til gjennomføringen av utleggstrekket. 

Det er viktig å ha god og tydelig kommunikasjon med de ansatte om utleggstrekk. Både om hvorfor utleggstrekket blir gjort, hva det betyr for den ansatte og hvilke andre konsekvenser det kan ha. Ved å være åpne og transparente om prosessen, kan du bidra til å redusere unødvendig bekymring eller misforståelser hos de ansatte. 

Vurder også om det kan være aktuelt å tilby støtte eller veiledning til de ansatte som kan ha nytte av dette. For eksempel ved å henvise dem til økonomisk rådgivning eller andre ressurser som kan hjelpe dem med å håndtere situasjonen på best mulig måte.

Gode rutiner og systemer for å håndtere utleggstrekk

I tillegg til åpne kommunikasjonskanaler, er det viktig med gode rutiner og systemer for å sikre at selve utleggstrekket håndteres på en effektiv og pålitelig måte. 

Dette inkluderer å ha en oversiktlig og oppdatert oversikt over ansattes lønnsopplysninger, slik at trekkene kan gjøres korrekt og nøyaktig. Det kan være hensiktsmessig å bruke et lønnssystem som forenkler prosessen med utleggstrekk. Da kan du være trygg på at alle beløp trekkes på riktig måte og rapporteres riktig til relevante myndigheter.

Utleggstrekket gjøres ved siden av skattetrekket og i samsvar med pålegget du har mottatt. Trekket gjøres samtidig som du betaler ut vanlig lønn. Hvordan det betales, og eventuelt rapporteres, avhenger av hva slags krav det er. For eksempel skal skattekrav settes på skattetrekkskonto, mens krav fra NAV skal betales inn med KID.

Les også: Slik gjør du utleggstrekk i Tripletex

Oppsummert: Arbeidsgivers ansvar og tiltak for effektivt utleggstrekk

Utleggstrekk kan være en utfordring for både bedrifter og ansatte. Med god kunnskap og gode rutiner kan bedrifter håndtere dette på en effektiv og ansvarlig måte. Du som arbeidsgiver må ta på alvor eventuelle pålegg bedriften får som følge av at en ansatt har gjeld eller andre pengekrav som ikke betales. Det er helt nødvendig å følge lover og regler nøye for å sikre en korrekt håndtering av utleggstrekk. 

Dette er en situasjon som kan påvirke arbeidsmiljøet og forholdet til den ansatte negativt på grunn av økonomisk stress og bekymringer. Derfor er det viktig å ha god kommunikasjon med de ansatte, være åpne om prosessen og tilby støtte eller veiledning ved behov.

I tillegg til åpen kommunikasjon er det avgjørende å ha gode rutiner og systemer for å håndtere utleggstrekk effektivt. Slik kan du sikre at trekkene gjøres korrekt og rapporteres til myndighetene på riktig måte, noe som er kritisk både av hensyn til den ansatte, kreditorene og bedriften din.

Prøv oss gratis i 14 dager!

Prøv Tripletex gratis i 14 dager - helt uten forpliktelser eller liten skrift.